Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/11/09 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO

III 2811/11/09 Kraków: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO
Numer ogłoszenia: 206308 - 2009; data zamieszczenia: 24.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego(CPV - 79710000-4, 79711000-1,) zgodnie z następującymi wymaganiami i warunkami: - Obiekt należy zabezpieczyć przy pomocy systemu alarmowego ( znajdującego się w obiekcie), podłączonego do nadajnika, który będzie kontrolował system przez 24 godziny na dobę i przekazywał drogą GSM lub telefoniczną do Bazy Monitorowania zgromadzone w nim informacje. - Wykonawca musi posiadać własny system monitorowania systemów alarmowych zarówno drogą GSM jak i telefoniczną, - W przypadku alarmu ( włamania, napadu, sabotażu systemu alarmowego) odpowiednia informacja musi być przekazana do bazy monitorowania, skąd operator bazy, zawiadomi odpowiednie służby tj. policję, straż pożarną i wyśle na miejsce własną grupę interwencyjną. - Czas reakcji grupy interwencyjnej to : 5-7 minut. - Obowiązki jakie należeć będą do Wykonawcy w czasie wykonywania umowy są szczegółowo opisane w §1 projektu umowy ( załącznik nr 4) stanowiącego część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu w celu przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać z kierownikiem sekretariatu z Panią Anną Matlak pod numerem telefonu : 032 623 44 30 wew. 205. Dokument potwierdzający dokonania wizji to załącznik nr 5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w ustawie w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz w niniejszej specyfikacji tj. 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ustawy 2 Wymagania zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne spełniali niżej wymienione warunki : 2.1 działają na podstawie koncesji wydanej przez MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740); 2.2 dysponują osobami spełniającymi wymagania Ustawy o ochronie osób i mienia, 2.3 dysponują załogą interwencyjną, odpowiednim sprzętem łączności i odpowiednimi środkami transportu, które są niezbędne podczas interwencji załóg; 2.4 dysponują osobami przeznaczonymi do ochrony stref bezpieczeństwa (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych - tekst jednolity Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 r.), posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli /poufne/, do których mogą mieć przypadkowy dostęp z racji wykonywanych czynności służbowych. 2.5 Wykonawca, który będzie obsługiwał system musi : posiadać własną stację monitorowania sygnałów alarmowych. 3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ i przedłożonych wraz z ofertą; 4 Poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji); 2. oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (według załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji); 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedstawione dokumenty winny jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja); 4. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę - upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7. koncesja na prowadzenie działalności wydana przez MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740); 8. polisa lub inny aktualny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 9. Dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej obiektu ( zął. Nr 5) 10. Dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia pracowników zabezpieczeń technicznych. które należy przedstawić w ofercie( licencję ochrony technicznej oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych). 11. Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu grupą interwencyjną zdolną do interwencji w miejscu wykonywania usługi w terminie do 7 minut od otrzymania zgłoszenia o konieczności interwencji..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków, pok 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2009 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków, parter, pok 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności