Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

III 2811/11/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO

III 2811/11/09 , Kraków: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO
Numer ogłoszenia: 237592 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206308 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU TECHNICZNEGO I OCHRONNEGO OBIEKTU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ PROKURATURY REJONOWEJ W CHRZANOWIE WRAZ Z KONSERWACJĄ SPRZĘTU SYSTEMU ALARMOWEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego(CPV - 79710000-4, 79711000-1,) zgodnie z następującymi wymaganiami i warunkami: - Obiekt należy zabezpieczyć przy pomocy systemu alarmowego ( znajdującego się w obiekcie), podłączonego do nadajnika, który będzie kontrolował system przez 24 godziny na dobę i przekazywał drogą GSM lub telefoniczną do Bazy Monitorowania zgromadzone w nim informacje. - Wykonawca musi posiadać własny system monitorowania systemów alarmowych zarówno drogą GSM jak i telefoniczną, - W przypadku alarmu ( włamania, napadu, sabotażu systemu alarmowego) odpowiednia informacja musi być przekazana do bazy monitorowania, skąd operator bazy, zawiadomi odpowiednie służby tj. policję, straż pożarną i wyśle na miejsce własną grupę interwencyjną. -Czas reakcji grupy interwencyjnej to : 5-7 minut. - Obowiązki jakie należeć będą do Wykonawcy w czasie wykonywania umowy są szczegółowo opisane w §1 projektu umowy ( załącznik nr 4) stanowiącego część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu w celu przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać z kierownikiem sekretariatu z Panią Anną Matlak pod numerem telefonu : 032 623 44 30 wew. 205. Dokument potwierdzający dokonania wizji to załącznik nr 5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4320 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 4320
• Oferta z najniższą ceną: 4320 oferta z najwyższą ceną: 14580
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Jan KOŚCISZ

Aktualności