Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/11/09 wybór najkorzystniejszej oferty

monitoring techniczny i ochronny

III 2811/11/09                                                                Kraków, dnia 6 lipca 2009r.

Do wszystkich Wykonawców
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/11/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
ERA Sp. z o.o. 41-500 Chrzanów, ul. Katowicka 16B, fax. 032 77 25 575
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.24 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058./ zawiadamia o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawcy - Firmy EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, Przedstawicielstwo w Krakowie ul. Lea 116, 30-133 Kraków,
Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust 2 punkt 3 cyt. ustawy wobec nie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia poprawnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz do uzupełnienia dokumentu o pisemne zobowiązanie podwykonawcy ( gotowość grupy interwencyjnej), potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 w wyznaczonym terminie. Wykonawca nie złożył stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego do dnia 02.07.2009r. do godziny 10.15 złożono 3 oferty:

Oferta nr 1   EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, Przedstawicielstwo w Krakowie ul. Lea 116, 30-133 Kraków, 012 637 83 44
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 46 116,00 zł
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo " DYSKAM" Sp. z o.o. ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków, 012 637 80 20 /wew. 23
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 17 787,60 zł
Oferta uzyskała 29,63 punktów
Oferta nr 3. ERA Sp. z o.o. 41-500 Chrzanów, ul. Katowicka 16B, fax. 032 77 25 575
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 5270,4 zł
Oferta uzyskała 100 punktów


Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ w dniu 06.07.2009r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.
.

Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności