Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/11/09 wyjaśnienia i modyfikacja treśći SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na: „usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego „ o sygn. III 2811/11/09

III 2811/11/09                                                                      Kraków, dnia 29 czerwca 2009r.

WYJAŚNIENIA


Dot. przetargu nieograniczonego na: „usługi w zakresie monitoringu technicznego
i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz
z konserwacją sprzętu systemu alarmowego „ o sygn. III 2811/11/09


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na : „usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej
w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego „ o sygn. III 2811/11/09, Zamawiający odpowiada na zapytanie, które zostało nadane faksem w dniu 25.06.2009r. co do wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„1. W związku z treścią załączonej do SIWZ umowy, a w szczególności par. 3 pkt. 2.1. – opłata miesięczna prosimy o wyjaśnienie:
a) czy usługi konserwacji mają być wykonane w okresach miesięcznych czy z inną częstotliwością?
b) czy wartość usługi obejmuje również konieczne do wykonania naprawy systemu wraz z wartością ewentualnie zużywanych materiałów?
2. W związku z treścią załączonej do postępowania umowy, a w szczególności par. 4 pkt. 2 – trzykrotne stwierdzenie prze Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego nie prawidłowości w zakresie świadczonych w ramach niniejszej umowy usług, skutkuje zapłaceniem przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,-zł
( słownie: pięćset zł). W szczególności chodzi tu o brak funkcjonowania systemu alarmowego, poza godzinami pracy:
a) czy zamawiający oczekuje od Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii przywrócenia funkcjonowania systemu w czasie 15 minut?
b) jeżeli tak - w jaki sposób wykonawca ma to zrealizować poza godzinami pracy placówki?
3. W związku z treścią załączonej do postępowania umowy , a w szczególności par. 4 pkt. 7 – prosimy o doprecyzowanie jaka jest interpretacja tego punktu przez Zamawiającego:
- czego dotyczy użytkowanie;
- jakie mogą zostać stwierdzone wady;
- czego odbioru może odmówić.

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie wyjaśnia i odpowiada na zapytania.
Ad. 1
a) usługi konserwacji mają być wykonane w sposób zapewniający stałe utrzymanie
w sprawności systemu zabezpieczeń technicznych.
b) wartość usługi nie obejmuje kosztów wymiany poszczególnych elementów systemu ( tj. centrale alarmowe, czujki , czytniki i kamery).
Ad. 2
a) zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii przywrócenia funkcjonowania systemu w czasie możliwie najkrótszym po ustaleniu przyczyn awarii ,
b) naprawy awarii należy dokonać w czasie jej wystąpienia - czyli może to być
w czasie pracy bądź poza godzinami pracy placówki.
Ad. 3
Treść dotycząca zapytania została zmodyfikowana . „

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na :


usługi w zakresie monitoringu technicznego i ochronnego obiektu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie wraz z konserwacją sprzętu systemu alarmowego „ o sygn. III 2811/11/09


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie w dniu 29.06.2009r. dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4-7 w ten sposób, że skreśla się
w projekcie umowy ( załącznik nr 4) w § 4 następujące zapisy :

„ 7. Jeżeli w toku użytkowania stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
l) jeżeli wady nadają się do usunięcia; może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. „

Zmiany powyższe należy uwzględnić.
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA


Aktualności