Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/13/09 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”.

III 2811/13/09 Kraków: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych.
Numer ogłoszenia: 233926 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową oraz podległe jej prokuratury rejonowe tj.; Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Nowej Hucie, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Podgórzu, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Wschód, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Zachód, Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie, Prokuraturę Rejonową w Miechowie Prokuraturę Rejonową w Myślenicach Prokuraturę Rejonową w Olkuszu, Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, Prokuraturę Rejonową w Wieliczce. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem, a wyszczególnionych w pakietach I i II określony jest w zał. nr 2a i 2b do SIWZ - (CPV 98351100-9)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy /Prawo Zamówień Publicznych/ z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058), tzn.; - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych powyżej wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty określone w pkt VI niniejszej specyfikacji,.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 6). Oświadczenie wykonawcy w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058). - wg zał. nr 3 do siwz..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2009 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Zastępca Prokuratora Okręgowego

Jan KOŚCISZ

Aktualności