Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/13/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych.

III 2811/13/09 Kraków: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych..
Numer ogłoszenia: 264680 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233926 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych...
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową oraz podległe jej prokuratury rejonowe tj.; Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Nowej Hucie, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Podgórzu, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Wschód, Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Zachód, Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie, Prokuraturę Rejonową w Miechowie Prokuraturę Rejonową w Myślenicach Prokuraturę Rejonową w Olkuszu, Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, Prokuraturę Rejonową w Wieliczce. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem, a wyszczególnionych w pakietach I i II określony jest w zał. nr 2a i 2b do SIWZ - (CPV 98351100-9)...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 296222.65 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa: PAKIET I
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Centrum Motoryzacyjne SASKA Sp. z o.o., ul. Saska 4, 30-720 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: CM-2.00; SO-4.5; SC-14.00; PL- 4.5;POW-1.00
• Oferta z najniższą ceną: CM-2.00; SO-4.5; SC-14.00; PL- 4.5;POW-1.00 oferta z najwyższą ceną: CM-2.00; SO-4.5; SC-14.00; PL- 4.5;POW-1.00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2 Nazwa: PAKIET II
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• A&A Firma Handlowo-Usługowa s.c. Krzysztof Chlebicki & Wacław Suślik, Poręba Żegoty 238, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: CM-2.00; SO- 4.00; SC-6.00 ; PL-2.00 ; POW- 2.00
• Oferta z najniższą ceną: CM-2.00; SO- 4.00; SC-6.00 ; PL-2.00 ; POW- 2.00 oferta z najwyższą ceną: CM-2.00; SO- 4.00; SC-6.00 ; PL-2.00 ; POW- 2.00
• Waluta: PLN.

Prokurator Okręgowy
Artur WRONA

Aktualności