Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/13/09 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”

III 2811/13/09 Kraków, dnia 23 lipca 2009r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) Prokuratura Okręgowa w Krakowie uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych” została wybrana oferta firmy:

• Centrum Motoryzacyjne SASKA Sp. z o.o. w Krakowie ul. Saska 4, 30-720 Kraków ( pakiet I)

• A&A Firma Handlowo-Usługowa s.c. Krzysztof Chlebicki & Wacław Suślik, Poręba Żegoty 238, 32-566 Alwernia ( pakiet II)


W postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu
(-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych” do dnia 20.07.2009r. do godziny 10.15 złożono 3 oferty:
Oferta nr 1 do pakietu I:
A&A Firma Handlowo-Usługowa s.c.
Krzysztof Chlebicki & Wacław Suślik
Poręba Żegoty 238, 32-566 Alwernia Motocykle i motorowery CM 2,44 zł
Samochody osobowe i inne pojazdy o DCM do 3,5 t SO 4,88 zł
Samochody ciężarowe i inne pojazdy o DCM powyżej 3,5t SC 7,32 zł
Przyczepy lekkie (do 750 kg masy całkowitej) PL 2,44 zł
Części i inne podzespoły dla pow. za 1m2 POW 2,44 zł


Oferta nr 2 do pakietu II
Centrum Motoryzacyjne SASKA Sp. z o.o. w Krakowie ul. Saska 4,
30-720 Kraków Motocykle i motorowery CM 2,44 zł
Samochody osobowe i inne pojazdy o DCM do 3,5 t SO 5,49 zł
Samochody ciężarowe i inne pojazdy o DCM powyżej 3,5t SC 17,08 zł
Przyczepy lekkie (do 750 kg masy całkowitej) PL 5,49 zł
Części i inne podzespoły dla pow. za 1m2 POW 1,22 zł


Oferta nr 3 do pakietu II
POMOC DROGOWA ADIM Kruszyna Michał, 32-020 Wieliczka 1, Biskupice 134 Motocykle i motorowery CM 1,22 zł
Samochody osobowe i inne pojazdy o DCM do 3,5 t SO 4,88 zł
Samochody ciężarowe i inne pojazdy o DCM powyżej 3,5t SC 9,76 zł
Przyczepy lekkie (do 750 kg masy całkowitej) PL 1,22 zł
Części i inne podzespoły dla pow. za 1m2 POW 1,22 zł

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.24 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058./ zawiadamia o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawcy - Firmy POMOC DROGOWA ADIM Kruszyna Michał, 32-020 Wieliczka 1, Biskupice 134
Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust 2 punkt 2 cyt. ustawy
w związku z złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie - działając na zasadzie art.26 ust.3 w związku
z art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U.07.223.1655 oraz z 2008r. nr 171 , poz. 1058/ wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań techniczno - organizacyjnych jakie musi spełniać parking Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.
Przekazany w dniu 21 lipca 2009r. przez Wykonawcę stosowny dokument zawierał dane zgodne
z wymogami określonymi w SIWZ . Zamawiający dokonał wizji lokalnej wskazanego parkingu
i komisyjnie stwierdził niezgodność przedstawionych przez Zamawiającego danych
w oświadczeniu ze stanem faktycznym.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO
Jan KOŚCISZ

Aktualności