Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/15/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach

III 2811/15/09

Kraków: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach
Numer ogłoszenia: 367154 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159751 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za /miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) ) na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach dla gmin: Dobczyce, Gdów, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia podpisania umowy do dnia 1 marca 2011roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuraturę będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w danej jednostce...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.30.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 26215 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Pogrzebowy NADZIEJA Bogumiła Łotocka, ul. K. Wielkiego 26B, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.
Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności