Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/15/09 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/15/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach

III 2811/15/09                                                                   Kraków, dnia 30 września 2009r.


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/15/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu zwłok
w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
Zakład Pogrzebowy „ NADZIEJA” Bogumiła Łotocka , ul. K. Wielkiego 26B,
32-400 Myślenice
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na usługi transportu zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach do dnia 28.09.2009r. do godziny 10.15 złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1  -  Zakład Pogrzebowy „ NADZIEJA” Bogumiła Łotocka , ul. K. Wielkiego 26B, 32-400 Myślenice
- oferowana cena brutto za jednorazowy przewóz zwłok 150 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ w dniu 30.09.2009r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.
Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności