Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/17/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/17/09
Kraków: sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 7436 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego w następujących ilościach: 1) papier kserograficzny biały, format A-4 - 10 000 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2) papier kserograficzny biały, format A-3 - 408 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 80268.72 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Partner w Biurze Sp. z o.o., ul. Przewóz 34 c, 30-716 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 80268.72
• Oferta z najniższą ceną: 80268.72 oferta z najwyższą ceną: 86519.84
• Waluta: PLN.



Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności