Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o akcie oskarżenia dot. Prezydenta Miasta Tarnowa i innych osób.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzone śledztwo dot. m.in. Prezydenta Miasta Tarnowa i skierował do Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział II Karny akt oskarżenia przeciwko 6 osobom. Oskarżony został:

1.      Ryszard Ś.o to, że w okresie od dnia 9 września 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku w Tarnowie, w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnowa, przy pomocy udzielonej przez Bogdana G. pełniącego wtedy funkcję prezesa zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów oraz Pawła P. pełniącego w wym. czasie funkcję wiceprezesa zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów, przyjął za ich pośrednictwem od przedstawicieli spółki z o.o. - budowlanej korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 70.000,00 złotych, w zamian za przychylność dla tej spółki umożliwiającą uzyskanie przez nią korzystnych decyzji przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzanych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji wygranie tych przetargów i realizację inwestycji.

Kolejne 2 zarzuty dotyczą- przekroczenia przysługujących mu uprawnień w ten sposób, że:

- działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jedną ze spółek budowlanych  /z zakresu budownictwa drogowego /oraz kapitałowo powiązaną z nią spółkę z o.o. w kwocie 976.773,75 złotych, doprowadził do zamiany, przez Zdzisława M., dokumentacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, w postaci wydanych przez ten organ warunków technicznych przebudowy ulicy Kryształowej w Tarnowie w przekroju ulicznym o koszcie wykonania 1.259.280,15 złotych, poprzez zastąpienie jej dokumentacją przebudowy tej ulicy w przekroju drogowym o koszcie wykonania 282.506,40 złotych, działając na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności, / czyn popełniony w okresie od listopada 2011 roku do dnia 27 lutego 2012 roku wspólnie ze Zdzisławem M./

- działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez pozostającego
z nim w bliskich relacjach towarzyskich Wiesława F. prowadzącego działalność gospodarczą / usługi budowlane/, wiedząc że Wiesław F. dysponuje urządzeniem do wykonywania nawierzchni jezdni i krawężników betonowych w technologii betonowania ślizgowego, doprowadził do zmian w projekcie przebudowy ulicy Głogowej w Tarnowie z nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię betonową oraz w projektach remontu ulicy Rogoyskiego w Tarnowie i Przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie z nawierzchni bitumicznych na betonowe, a następnie ukierunkowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w szczególności w zakresie rodzaju nawierzchni i technologii ich wykonania, a także opisu wiedzy i doświadczenia wykonawcy, poprzez wprowadzenie zapisów zakładających wykonanie  jezdni i krawężników w technologii „betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem” oraz przeprowadzenia przez Jacka K. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wbrew dyspozycji art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 14 Zarządzenia Nr 461/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnowa, statuujących obowiązek sporządzenia protokołów postępowań o udzielenie zamówienia, wraz z dokumentacją związaną z powołaniem komisji przetargowych, oświadczeniami członków komisji o braku konfliktu interesów, otwarciem ofert oraz obrazującą prace komisji przetargowych po otwarciu ofert i zawierającą rozstrzygnięcie przetargu, czym doprowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji determinując wybór z góry założonego wykonawcy inwestycji działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności. /działanie wspólnie z Jackiem K.  w okresie od 1 marca 2012 roku do dnia 24 lipca 2012 r./.

Dotyczy to inwestycji :„Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP II, Zadanie numer 1 – przebudowa ulicy Głogowej
w Tarnowie”, „Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP I, Zadanie numer 8 – remont ulicy Rogoyskiego
w Tarnowie”, „Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP II - Przebudowa ciągu ulic na osiedlu Westerplatte: Westerplatte (na odcinku od Al. Jana Pawła II do ulicy Marynarki Wojennej), Marynarki Wojennej (od ulicy Westerplatte do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej), Obrońców Poczty Gdańskiej w Tarnowie”.

2 i 3. Bogdan G. i Paweł P. zostali oskarżeni o pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy od przedstawicieli firmy budowlanej dla Ryszarda Ś., przy czym pieniądze osobiście wręczał Bogdan G./ zarzuty pomocnictwa do wręczenia korzyści majątkowej/.

4. Zdzisław M. został oskarżony o to, że nieustalonego dnia listopada 2011 roku do dnia 27 lutego 2012 roku w Tarnowie, pełniąc funkcję Dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie, będąc odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za planowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie dróg publicznych oraz pełnienie funkcji inwestora, nie dopełnił swoich obowiązków i przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że działając wspólnie i w porozumieniu z pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszardem Ś., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę budowlaną oraz kapitałowo powiązaną z nią spółkę z o.o.  w kwocie 976.773,75 złotych, wbrew procedurom planowania i realizacji inwestycji drogowych, usunął dokumentację Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, w postaci zatwierdzonych przez ten organ warunków technicznych przebudowy ulicy Kryształowej w Tarnowie w przekroju ulicznym o koszcie wykonania 1.259.280,15 złotych, zastępując ją dokumentacją przebudowy tej ulicy w przekroju drogowym o koszcie wykonania 282.506,40 złotych, działając na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności,

5. Jacek K. został oskarżony o to ,że w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 24 lipca 2013 roku w Tarnowie, pełniąc funkcję Dyrektora Centrum Usług Ogólnomiejskich w Urzędzie Miasta Tarnowa, do którego zakresu obowiązków należało w szczególności kierowanie i nadzorowanie prac Biura Gospodarki Komunalnej, Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta, Biura Inżynierii Ruchu Drogowego, Biura Ochrony Środowiska, dbanie o dyscyplinę budżetową Centrum Usług Ogólnomiejskich, efektywne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku, będąc odpowiedzialnym z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kierowanej jednostce organizacyjnej, we wszystkich trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym do powoływania komisji, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, nie dopełnił swoich obowiązków i przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że działając wspólnie i w porozumieniu z pełniącym funkcję publiczną Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszardem Ś., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Wiesława F. prowadzącego działalność gospodarczą i wiedząc, że Wiesław F. pozostaje w bliskich relacjach towarzyskich z Ryszardem Ś. oraz dysponuje urządzeniem do wykonywania nawierzchni jezdni i krawężników betonowych w technologii betonowania ślizgowego, spowodował dokonanie zmian w projekcie przebudowy ulicy Głogowej w Tarnowie z nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię betonową oraz w projektach remontu ulicy Rogoyskiego w Tarnowie i Przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie z nawierzchni bitumicznych na betonowe, a następnie ukierunkował Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień w szczególności w zakresie rodzaju nawierzchni i technologii ich wykonania, a także opisu wiedzy i doświadczenia wykonawcy, wprowadzając zapisy zakładające wykonanie jezdni i krawężników w technologii „betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem”, przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wbrew dyspozycji art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 14 Zarządzenia Nr 461/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnowa, nie sporządzając protokołów postępowań o udzielenie zamówienia, wraz z dokumentacją związaną z powołaniem komisji przetargowych, oświadczeniami członków komisji o braku konfliktu interesów, otwarciem ofert oraz obrazującą prace komisji przetargowych po otwarciu ofert i zawierającą rozstrzygnięcie przetargu, czym doprowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji determinując wybór z góry założonego wykonawcy inwestycji działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego, łamiąc zasady legalizmu i praworządności. Dotyczy to wymienionych już wyżej 3 inwestycji drogowych.

6.Wiesław F. został oskarżony o złożenie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w postaci motocykla Harley Davidson o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych, Zdzisławowi M. pełniącemu funkcję publiczną dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie, w zamian za zapewnienie jego przychylności w zakresie zlecania wykonania robót budowlanych przedsiębiorstwom własności Wiesława F., w ramach inwestycji drogowych planowanych i realizowanych w granicach administracyjnych miasta Tarnowa przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie/ do czynu tego doszło w okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011r./.

 

W latach 2008-2012 jedna ze spółek budowlanych należąca do międzynarodowego koncernu, którego przedmiotem działalności jest m. in. budowa dróg, sukcesywnie wypracowywała pozycję dominującą na rynku robót drogowych na terenie Miasta Tarnowa, realizując wielomilionowe kontrakty na rzecz podmiotów komunalnych, a w szczególności trzy etapy „Budowy połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977i inne.

W kontaktach z przedstawicielami władz Miasta Tarnowa, w tym również z pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Ryszardem Ś., spółkę tę reprezentowały 2 osoby. Wiedzieli oni, że przedstawicielom lokalnych władz samorządowych w Tarnowie zależy na zapewnieniu finansowania miejskiego klubu żużlowego Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna i zdecydowali w 2009 roku o podjęciu współpracy z tym klubem w ramach sponsoringu. Wspieranie finansowe Unii Tarnów przez spółkę trwało do 2012 roku i opiewało na łączną kwotę 1.876.000,00 złotych. Efektem rozpoczęcia sponsorowania klubu, zgodnie z przyjętym przez spółkę planem, była zmiana charakteru kontaktów pomiędzy przedstawicielami tego podmiotu, a Prezydentem M. Tarnowa. Dotychczasowe relacje stricte biznesowe nabrały dodatkowo charakteru nieformalnego. Była to przemyślana strategia Spółki zmierzająca do zacieśnienia relacji z władzami miasta, które w założeniu miały ułatwić uzyskiwanie zleceń na realizację kolejnych miejskich inwestycji drogowych.

Sponsorując Unię Tarnów przedstawiciele s-ki nawiązali kontakty z Bogdanem G. pełniącym funkcję prezesa zarządu klubu oraz jego zastępcą Pawłem P., przy czym znajomość z Bogdanem G. miała o tyle istotne znaczenie, że pozostawał on w bliskich relacjach z Prezydentem Miasta Tarnowa Ryszardem Ś.

Latem 2010 roku podczas jednego ze spotkań pomiędzy Bogdanem G., Pawłem P., a reprezentującymi s-kę, ustalono, że spółka  jest w stanie przekazać gotówkę Ryszardowi Ś. w celu podtrzymania dotychczasowych dobrych relacji pomiędzy prezydentem miasta i przedstawicielami spółki. Na tym etapie uzgodnień nie padła jeszcze konkretna kwota.

Pieniądze te miały stanowiły nieformalne wsparcie finansowe rozpoczynającej się kampanii wyborczej Ryszarda Ś. Był to okres poprzedzający wyznaczone na dzień 21 listopada 2010 roku wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w których miał zamiar kandydować Ryszard Ś. Przedstawicielom spółki zależało na reelekcji urzędującego prezydenta miasta. Pieniądze miały zostać przekazane nieoficjalnie, więc niezbędne było wyprowadzenie gotówki ze spółki pod fikcyjną pozycją kosztową. Cel ten został osiągnięty poprzez wykorzystanie mechanizmu polegającego na wystawianiu, przez ich zaufanego podwykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą - budowlaną, fikcyjnych faktur. Na ich podstawie z kasy spółki przelewane były środki pieniężne na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Następnie pobierał on gotówkę z tego tytułu i przekazywał przedstawicielom spółki lub wskazanej przez nich osobie. Mechanizm wyprowadzania pieniędzy ze spółki stosowany był wielokrotnie.

W dniu 27 października 2010 roku Paweł P. otrzymał „wyprowadzoną” w ten sposób ze spółki gotówkę przeznaczoną dla Prezydenta Ryszarda Ś. Odbyło się to na parkingu centrum handlowego M1 w Krakowie. Spotkanie to poprzedzone zostało kontaktami telefonicznymi. Następnego dnia, czyli 28 października 2010 roku, Bogdan G. skontaktował się telefonicznie z Ryszardem Ś.i przekazał mu uzyskane poprzedniego dnia, od spółki , pieniądze w kwocie, co najmniej 20 tys. zł.

Na podstawie zgromadzonych w toku śledztwa dowodów stwierdzono, że w nieustalonym dniu w okresie od dnia 9 września 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku Ryszard Ś., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnowa, przy pomocy udzielonej przez Bogdana G. i Pawła P. przyjął od przedstawicieli spółki  kolejną korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. złotych. / do pozyskania tej kwoty wykorzystany został opisany wyżej mechanizm /.

Pieniądze zostały przekazane Bogdanowi G. i Pawłowi P. na stacji paliw przy autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, a następnie Bogdan G. osobiście wręczył je Ryszardowi Ś. Przedstawicielowi spółki Ryszard Ś. osobiście podziękował za otrzymane pieniądze. Było to na nieformalnym spotkaniu.

Dowody zebrane w śledztwie wskazują, że w realiach funkcjonowania tarnowskiego magistratu, dochodziło do bezpośredniego wpływania przez Ryszarda Ś. na bieg postępowań administracyjnych wbrew obowiązującym w tym zakresie procedurom. Takie „ręczne sterowanie” Prezydenta Miasta Tarnowa przekładało się na uprzywilejowane traktowanie spółki.

 

Przykładem przychylnego traktowania tej spółki przez Ryszarda Ś. było jego osobiste zaangażowanie w przygotowanie i realizację inwestycji budowy Wytwórni Mieszanek Mineralno Asfaltowych przy ul. Kryształowej w Tarnowie, której formalnym inwestorem była spółka budowlana powiązana z podmiotem, od którego pochodziła korzyść majątkowa dla Ryszarda Ś.. 

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego realizacja przedmiotowej inwestycji wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych nie byłaby możliwa bez osobistego wstawiennictwa Ryszarda Ś. Na uwagę zasługuje fakt, że przedstawiciele inwestora w kwestiach dotyczących tej inwestycji kontaktowali się bezpośrednio z samym prezydentem.

Wytwórnia mieszanek mineralno asfaltowych została wybudowana na nieruchomości o powierzchni2,99 ha, położonej w obrębie 66 przy ul. Kryształowej w Tarnowie, nabytej w dniu 30 marca 2011 roku w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 8 kwietnia 2010 roku, przez spółkę budowlaną od Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A

W ramach negocjacji, poprzedzających przeniesienie własności tej nieruchomości Tarnowski Klaster Przemysłowy reprezentował ówczesny prezes zarządu Spółki.  Ostatecznie strony ustaliły, że cena za metr kwadratowy wyniesie 72 złote jednak warunkiem ukształtowania ceny na znacznie obniżonym poziomie było zobowiązanie nabywcy do przebudowy na własny koszt istniejącego odcinka ulicy Kryształowej oraz wybudowania dalszej jej części, w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości składającej się z pozostałych działek kompleksu. Droga ta jak wynika m. in. ze sprawozdania Zarządu z działalności Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku miała zostać wykonana w „pełnym parametrze”.

W nieustalonym czasie w okresie od dnia 8 kwietnia 2010 roku do stycznia 2011 roku ówczesny dyrektor Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie – Zdzisław M. wydał warunki techniczne włączenia tego obiektu do sieci dróg określając, że przedmiotowa droga wykonana zostanie (zgodnie z ustaleniami towarzyszącymi sprzedaży tej nieruchomości) w tzw. przekroju ulicznym tzn. uwzględniającym m. in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji, chodników, oświetlenia.

Wydanie przez dyrektora TZDM takich warunków technicznych zmuszało inwestora do przygotowania dokumentacji projektowej według ściśle określonych wytycznych zawartych w tych warunkach. Projekt taki został opracowany i przewidywał wykonanie ulicy Kryształowej w przekroju ulicznym. Zgodnie z tymi założeniami miała zostać wybudowana część nowej drogi w ramach ulicy Kryształowej, oraz  wyremontowany istniejący jej fragment.

W ramach koncernu budowlanego inwestycja ta miała zostać zrealizowana przez spółkę z o.o.  Kierownik tej Spółki przygotował kosztorys wykonania inwestycji opiewający na kwotę 1.259.280,15 złotych.

W tym stanie rzeczy przedstawiciel s-ki uznał, że wyznaczony warunkami technicznymi wydanymi przez Dyrektora TZDM koszt wykonania tej inwestycji jest zbyt wysoki. Wbrew pierwotnie poczynionym ustaleniom towarzyszącym sprzedaży nieruchomości przy ul. Kryształowej, rozpoczął on nieformalne działania ukierunkowane na uzyskanie zmiany stanowiska Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w zakresie obniżenia parametrów technicznych drogi, tak, aby obniżyć koszt jej wykonania.

Przedstawiciel s-ki zaproponował Bogdanowi G, że przekaże w imieniu spółki dodatkowe środki finansowe na rzecz klubu żużlowego Unia Tarnów, pod warunkiem, że ten „załatwi” obniżenie wymaganych przez TZDM parametrów technicznych ulicy Kryształowej.  Bogdan G. przedstawił Ryszardowi Ś. tę propozycję.

W tym stanie rzeczy Bogdan G. działając w interesie spółki doprowadził do osobistej interwencji Ryszarda Ś. w tej sprawie. Świadczy o tym m.in. SMS zabezpieczony na nośniku informacji zabezpieczony u Ryszarda Ś. - cyt.: „Przeziez …. to zaprzyjazniona firma. A ja przestalem byc skuteczny w ich sprawie”. 

 

Ryszard Ś. doprowadził w ten sposób do zamiany przez Zdzisława M. dokumentacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, w postaci wydanych przez ten organ warunków technicznych przebudowy ulicy Kryształowej w Tarnowie w przekroju ulicznym o koszcie wykonania 1.259.280,15 złotych, poprzez zastąpienie jej dokumentacją przebudowy tej ulicy w przekroju drogowym o koszcie wykonania 282.506,40 złotych.

Wobec ustalonego przebiegu zdarzeń szczególnego znaczenia nabierają w niniejszej sprawie działania ówczesnego prezesa zarządu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. W marcu 2012 roku wobec bezczynności inwestora w zakresie zobowiązania dotyczącego przebudowy ulicy Kryształowej, podjął interwencję w tej sprawie w Urzędzie Miasta Tarnowa. Wówczas dowiedział się, że wbrew ustaleniom towarzyszącym sprzedaży tej nieruchomości TZDM wyraził zgodę na wykonanie ulicy w tańszym przekroju drogowym. W tym stanie rzeczy chciał on zablokować budowę drogi według obniżonego standardu. Udał się w tej sprawie z interwencją do skarbnika Miasta Tarnowa, jednakże nie przyniosło to żadnej reakcji przedstawicieli władz miasta.

Kontynuując swoje działania, w dniu 11 maja 2012 roku skierował inwestora pismo, w którym wyraził dezaprobatę dla obniżenia standardu projektowanej ulicy Kryształowej wskazując, że projekt rozbudowy tej ulicy nie spełnia warunków technicznych uzgodnionych przez strony umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Wobec braku reakcji zarówno ze strony władz miasta Tarnowa jak i inwestora, działając w interesie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego zdecydował się wyegzekwować zapis umowy przenoszącej własność nieruchomości, zgodnie z którym Tarnowski Klaster Przemysłowy mógł zlecić wykonanie przebudowy ulicy Kryształowej osobom trzecim na koszt inwestora.

Planowane przez niego działania zostały jednak wyprzedzone rozwiązaniem z nim, przez Ryszarda Ś., stosunku pracy.

Przeprowadzone w toku śledztwa dowody potwierdziły również, że spółka budowlana nie była jedynym podmiotem, w interesie, którego Ryszard Ś. podejmował działania, wpływając na podległych mu urzędników, aby wbrew ich pierwotnemu stanowisku podjęte zostały decyzje ze szkodą dla interesu i majątku komunalnego. Działania o takim charakterze podejmował on również na rzecz pozostającego z nim w bliskich relacjach przedsiębiorcy z branży budowlanej Wiesława F. O stopniu tej zażyłości świadczyć może treść zabezpieczonej w toku śledztwa korespondencji elektronicznej. Wynika z niej m. in., że w dniu 1 września 2011 roku o godz. 11:54 Ryszard Ś. wysłał wiadomość email do bratanka Wiesława F. –  i jednocześnie do wiadomości samego Wiesława F. o treści: cyt. „Witam pięknie i pozdrawiam, Moje nazwisko Ryszard Ś…, jestem przyjacielem wujka – Wieśka F. – a przy okazji prezydentem miasta Tarnowa. W końcówce września odwiedzam oficjalnie wraz 2 osobami Chciago i Niles. Czy będę mógł prosić o troszkę pomocy ws prywatnych podczas naszego pobytu? Mail ten traktuję jako nawiązanie kontaktu. Proszę o odpowiedź mailową. Pozdr R. Ś….”.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wiesław F. zajmuje się wykonywaniem z betonu dróg, placów, zatok parkingowych i chodników. Ryszard Ś. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Wiesława F., bez technicznego uzasadnienia doprowadził za pośrednictwem podległego mu Jacka K. do zmian technologii realizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa inwestycji drogowych. Spowodował on zmianę założeń, przyjętych uprzednio w oparciu o zasady sztuki budowlanej i zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych, Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa w zakresie rodzaju nawierzchni i sposobu jej wykonania, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień, tak, aby przetargi wygrał Wiesław F. Sytuacje takie miały miejsce w odniesieniu do przebudowy ulicy Głogowej w Tarnowie oraz remontu ulicy Rogoyskiego w Tarnowie i Przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. 

Przedmiotowe inwestycje realizowane były przez Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa, w którym funkcję dyrektora pełnił Jacek K. Z racji pełnionej funkcji do zakresu obowiązków Jacka K. należało w szczególności kierowanie i nadzorowanie prac Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta, dbanie o dyscyplinę budżetową Centrum Usług Ogólnomiejskich, efektywne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku. Był on odpowiedzialny z tytułu zajmowanego stanowiska w szczególności za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kierowanej jednostce organizacyjnej, we wszystkich trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym do powoływania komisji, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, a także unieważnienia postępowania.

W odniesieniu do przebudowy ulicy Głogowej w Tarnowie przedstawiono rozwiązanie / położenie kostki granitowej/, które nie zostało zaakceptowane przez Jacka K. Polecił on zmianę technologii nawierzchni na beton. Jako oficjalną wersję przedstawił on argument, że technologia wykonania nawierzchni z kostki granitowej jest za droga. Rzeczywistym powodem zmiany technologii była podjęta w tym zakresie przez prezydenta Ryszarda Ś. decyzja o wykonaniu przedmiotowej inwestycji z zastosowaniem betonu.

W tym stanie rzeczy sporządzony został kolejny datowany na dzień w dniu 22 maja 2012 roku kosztorys inwestorski zakładający wykonanie betonowej nawierzchni jezdni i krawężników opiewający na kwotę 334.899,41 złotych. W oparciu o ten dokument przygotowana została następnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jej założenia nie spełniały również oczekiwań Jacka K. i Ryszarda Ś., gdyż nie zawężała ona wymaganej technologii wyłącznie do tej, jakiej zastosowanie deklarował Wiesław F. Aby zyskać pewność, że planowany przetarg wygra Wiesław F. niezbędne więc było zmodyfikowanie SIWZ.

W konsekwencji pracownicy Centrum Usług Ogólnomiejskich na polecenie Jacka K. wprowadzili zmiany w SIWZ modyfikując opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy,  poprzez nazwanie wymaganej technologii wykonania nawierzchni jezdni i krawężników jako cyt.: „betonowanie ślizgowe z wibroprasowaniem”. Wiązało się to również z koniecznością zmiany kosztorysu inwestorskiego, tak, że ostatecznie wartość tych prac została wyceniona na kwotę 360.539,69 złotych.  

Kwota ta przewyższała zaplanowany na ten cel budżet zamawiającego w wysokości 200.000,00 złotych.

Zgodnie z oczekiwaniami Jacka K. i Ryszarda Ś. jedyną ofertą jaka została złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych dla zadania pn.  „Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP II, Zadanie numer 1 – przebudowa ulicy Głogowej w Tarnowie”, była oferta Wiesława F. na kwotę 541.863,52 złotych.

Według przedstawionego wyżej schematu przeprowadzone zostały także dwa kolejne postępowania przetargowe w roku 2013, a to: 

- ogłoszone w dniu 23 maja 2013 roku - w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP I, Zadanie numer 8 – remont ulicy Rogoyskiego w Tarnowie”,

- oraz ogłoszone w dniu 14 czerwca 2013 roku - w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Miasta Tarnowa – ETAP II - Przebudowa ciągu ulic na osiedlu Westerplatte: Westerplatte (na odcinku od Al. Jana Pawła II do ulicy Marynarki Wojennej), Marynarki Wojennej (od ulicy Westerplatte do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej), Obrońców Poczty Gdańskiej w Tarnowie”.

W odniesieniu do obydwu przetargów nastąpiła z inicjatywy Ryszarda Ś. i Jacka K. zmiana założeń, zgodnie, z którymi inwestycje te miały zostać wykonane w technologii bitumicznej. Na polecenie Jacka K. zmieniono kosztorysy tych inwestycji wprowadzając zamiast technologii bitumicznej technologię pn. „betonowanie ślizgowe z wibroprasowaniem

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie remontu ulicy Rogoyskiego oferta Wiesława F. była jedyną jaka została złożona. Natomiast w postępowaniu dotyczącym przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie ofertę złożyła także spółka budowlana . Jednakże ujawnione w toku śledztwa okoliczności wskazują, że udział tego podmiotu miał jedynie charakter pozorny.

Pomimo wprowadzenia do SIWZ opisanych wyżej wymagań w zakresie stosowanej technologii, nikt ze strony zamawiającego Urzędu Miasta Tarnowa, nie weryfikował czy faktycznie Wiesław F. jest w stanie wykonać te roboty w „technologii betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem

Niewątpliwym elementem eliminującym transparentność tych przetargów  i jednocześnie ułatwiającym ukrycie, że w wyniku ograniczenia uczciwej konkurencji doszło do wyboru z góry założonego wykonawcy jest fakt, że wszystkie trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przebudowy ulicy Głogowej w Tarnowie oraz remontu ulicy Rogoyskiego w Tarnowie i Przebudowy ciągu ulic na osiedlu Westerplatte w Tarnowie dotknięte były istotnymi uchybieniami proceduralnymi. Wbrew dyspozycji art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 14 Zarządzenia Nr 461/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnowa, nie sporządzono bowiem protokołów postępowań o udzielenie zamówienia, wraz z dokumentacją związaną z powołaniem komisji przetargowych, oświadczeniami członków komisji o braku konfliktu interesów,  otwarciem ofert oraz obrazującej prace komisji przetargowych po otwarciu ofert i zawierającą rozstrzygnięcie przetargu. W tym stanie rzeczy nie jest obecnie możliwe stwierdzenie, kto faktycznie brał udział w ocenie ofert i rozstrzyganiu przedmiotowych przetargów, nie można, więc wykluczyć, że w postępowaniach tych brały udział osoby podlegające wyłączeniu z mocy ustawy.

W toku śledztwa zasięgnięto opinii instytucji naukowej – Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Budownictwa, Katedry Geotechniki i Dróg. Z opinii tej jednoznacznie wynika, że metoda „betonowania ślizgowego z wibroprasowaniem” nawierzchni jezdni i krawężników nie jest znana współczesnej inżynierii. Prawidłowym określeniem technologii wykorzystanej podczas realizacji przedmiotowych inwestycji jest „technologia wykonania nawierzchni betonowej metodą ślizgową”.

Na podstawie przeprowadzonych w tym zakresie dowodów stwierdzono, że w nieustalonym czasie w okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011 roku Wiesław F. złożył Zdzisławowi M. obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w postaci motocykla Harley Davidson o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych, w zamian za zapewnienie jego przychylności w zakresie zlecania wykonania robót budowlanych przedsiębiorstwom Wiesława F.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych: Bogdan G., Paweł P. i Zdzisław M. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, pozostali oskarżeni nie przyznali się, złożyli wyjaśnienia sprzeczne z zebranymi w śledztwie dowodami.

Bogdan G. i Paweł P. złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu. /Kary po 2  lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres 4 lat próby, a także orzeczenie środka karnego- dotyczy Bogdana G. w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 1.700,00 złotych oraz grzywny/. Pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. / Bogdan G. otrzymał od Ryszarda Ś. kwotę 1700 zł z przekazanej mu korzyści majątkowej w kwocie 20 tys. zł/.

Aktualności