Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o postępowaniu i przedstawionych zarzutach.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie -Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania wyłudzenia, w okresie od 1999 roku do grudnia 2013 roku, mienia w postaci nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Koletek 11 i ulicy Dietla 101 na szkodę spadkobierców przedwojennych właścicieli tych kamienic, poprzez posłużenie się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Wydział I Cywilny w wielu sprawach  i innych związanych z tymi postępowaniami, podrobionym dokumentem w postaci testamentu współwłaściciela nieruchomości oraz dokumentami poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności i czasu śmierci członków jego rodziny, to jest o przestępstwo z  art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k.  i art. 271 § 3 k.k., i art. 273 k.k. i inne.  Postępowanie wszczęto w dniu 29 maja 2000 roku. Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2004 roku wyłączono wątek postępowania dot. podrobienia ta terenie Ukrainy testamentu współwłaściciela wym. nieruchomości oraz poświadczenia nieprawdy przez ustalone osoby z Archiwum Państwowego we Lwowie co do czasu i okoliczności śmierci członków jego rodziny. Ściganie w tym zakresie przekazano właściwym organom Ukrainy. Postępowanie prowadzone przez stronę ukraińską nie zostało zakończone.

Obecnie postępowanie w niniejszej sprawie zostało podjęte z zawieszenia postanowieniem z dnia 31  stycznia 2014 roku.

 W toku śledztwa ujawniono, iż w toku licznych postępowań cywilnych oraz przed Urzędem Stanu Cywilnego w Krakowie Adam W. i Aleksander L. posługiwali się poświadczającymi nieprawdę dokumentami odnośnie śmierci członków rodziny we Lwowie w lipcu i sierpniu 1941 roku w wyniku akcji Gestapo i tamtejszej Policji oraz sfałszowanym dokumentem w postaci testamentu datowanego na dzień 18 lipca 1941 roku, w którym całość majątku  - czyli powyższe nieruchomości – testator przekazał na rzecz ojca podejrzanego Aleksandra L.. Stosowne zaświadczenia potwierdzające powyższe okoliczności wystawił Dyrektor  archiwum  we Lwowie.

Aleksander L. udzielał każdorazowo pełnomocnictw Adamowi W. do prowadzenia jego spraw, jak też brał udział - częściowo w rozprawach w toku postępowań cywilnych gdzie składał depozycje potwierdzające powyższe nieprawdziwe informacje. W toku prowadzonych postępowań Adam W. i Aleksander L. posługiwali się różnymi dokumentami wystawionymi przez dyrektora archiwum we Lwowie oraz postanowieniami tamt. Sądu stwierdzającymi zgon członków rodziny testatora. Posługiwali się również poświadczającymi nieprawdę aktami zgonu wystawionymi przez USC w Krakowie / wystawionymi na podstawie uzyskanych dokumentów z ukraińskiego archiwum /. Jak stwierdzono w toku postępowania dokumenty te są sfałszowane i nierzetelne, albowiem osoby, których dotyczą nie były w czasie II Wojny Światowej we Lwowie, a wojnę tę przeżyły.

W postępowaniu cywilnym z udziałem prokuratora stwierdzono nieważność wydanych aktów zgonu.

W toku prowadzonego postępowania zapoznano się i uzyskano akta wszystkich istotnych dla niniejszej sprawy postępowań cywilnych, w toku których przesłuchano istotnych dla sprawy świadków, uzyskano opinię pismoznawczą oraz antropologiczną, uzyskano materiały z archiwów dysponującymi dokumentacja obozów koncentracyjnych w których przebywał właściciel nieruchomości w czasie wojny, jak też powojenną dokumentację konsularna, sądową oraz archiwalną. Osoby te bowiem po II Wojnie Światowej żyły przez pewien czas w Krakowie, gdzie składały różnego rodzaju pisma i wnioski do sądów i urzędów. Wszystkie te dokumenty potwierdziły, iż los członków rodziny  był odmienny od tego jaki wynikać miał z dokumentów którymi posługiwał się Adam W. i Aleksander L.

            W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego również przesłuchano wszystkich ustalonych do tej pory świadków istotnych dla postępowania, uzyskano kolejna dokumentację archiwalną, a  w tym z Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie znajdują się własnoręcznie spisane wspomnienia wojenne właściciela kamienic.

W toku postępowania uzyskano także szereg materiałów w drodze międzynarodowych pomocy prawnych, potwierdzających powyższe okoliczności.

W toku postępowania uzyskano także materiały z prowokacji dziennikarskiej dziennikarzy TVN, którzy dokonali nagrania rozmowy z dyrektorem Archiwum Państwowego we Lwowie, który opisał że na zlecenie Adama W. i Aleksandra L. nieustalona osoba dokonała podrobienia testamentu właściciela kamienic oraz raportu Ukraińskiej Policji, a on na tej podstawie wydał poświadczające nieprawdę zaświadczenia. Dokumentów tych nie zabezpieczono w oryginale albowiem zostały usunięte z Archiwum Państwowego we Lwowie przez nieustalone osoby. W tym zakresie przesłuchano dwukrotnie osoby które prowadziły rozmowę z wym. dyrektorem oraz osoby biorące udział w realizacji prowokacji. W toku postępowania zabezpieczono kopię nagrania  rozmowy miedzy dziennikarzami, a dyrektorem i poddano ją opinii mającą za zadanie zweryfikowanie jej autentyczności oraz poprawę jakości nagrania. Uzyskanie tej opinii obecnie było możliwe z uwagi na posiadanie przez biegłego lepszego sprzętu badawczego. Sporządzono również stenogram z powyższego nagrania przez biegłego z zakresu języka rosyjskiego i ukraińskiego, bowiem rozmowa prowadzona była w tych językach, w specyficznej „mieszance tych języków” oraz języku polskim. Uzyskana opinia nie wskazała, by doszło do jakichkolwiek manipulacji nagraniem. Treść nagranych rozmów potwierdziła zeznania przesłuchanych świadków.

Zatem Adam W. i Aleksander L. posługując się powyższymi sfałszowanymi i nierzetelnymi dokumentami wyłudzili i usiłowali wyłudzić poświadczające nieprawdę dokumenty przez funkcjonariuszy publicznych, celem wyłudzenia prawa do spadku obejmujące w/w nieruchomości. Osoby te musiały być w pełni świadome procederu w którym uczestniczą. Dlatego zostały w/wym osobom przedstawione zarzuty związane z posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami na podstawie których usiłowali wyłudzić mienie znacznej wartości / prawa do spadku obejmującego wym. nieruchomości/, w wysokości łącznej  3.505.650 złotych,  -  w ten sposób iż w toku wielu postępowań posługiwali się sfałszowanym dokumentem w postaci testamentu  z dnia 18 lipca 1941 roku sporządzonym w języku polskim z jego opisem w języku ukraińskim sporządzonym w dniu  14.09.1999 roku przez Dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego  wraz z przekładem uwierzytelnionym dokumentu z języka ukraińskiego na język polski oraz pozostałymi dokumentami poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności i czasu śmierci członków rodziny testatora, po uprzednim wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy od  funkcjonariuszy publicznych z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie oraz Sądu Rejonowego dla Rejonu Halytskyy m. Lwowa i Urzędu Stanu Cywilnego Rejonowego Urzędu Sprawiedliwości  Rejonu Halytskyy m. Lwowa. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Adam W. i Aleksander L. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z przysługującego im prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi im kara pozbawienia do lat 10. Prokurator nie zastosował względem podejrzanych żadnych środków zapobiegawczych.

 

 

 

Aktualności