Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o umorzeniu śledztwa dot. szpitala w Olkuszu.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zakończyła śledztwo dotyczące Szpitala w Olkuszu wydanym postanowieniem o umorzeniu w sprawie:

I. niedopełnienia w okresie od marca 2009 roku do 30 listopada 2010 roku w Olkuszu obowiązków przez członków Zarządu Powiatu Olkuskiego zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Powiatu Olkuskiego i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu poprzez powołanie uchwałą nr 151/111/934/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku na okres od 3 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku określonej osoby na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu i zaakceptowanie zrealizowanych przez niego działań polegających na zwolnieniu w tym okresie pięćdziesięciu sześciu pracowników tej placówki, skutkujących wydatkowaniem kwoty 518.014,53 zł. z tytułu odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, a nadto zaakceptowanie w umowie o współpracy z dnia 31 lipca 2009 roku, stawek czynszu dzierżawnego za majątek Powiatu Olkuskiego w postaci nieruchomości będących w użyczeniu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Olkuszu oraz majątek ruchomy będący własnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu odpowiednio w kwotach 49.000 zł. netto i 21.000 zł. netto miesięcznie, pomimo, że stawki te nie zostały ukształtowane zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Powiatu Olkuskiego nr XXII/151/2000 z dnia 3 października 2000 roku i nie zapewniały pokrycia kosztów administrowania i amortyzacji nieruchomości oraz kosztów amortyzacji majątku ruchomego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku w łącznej kwocie 444.600 zł., a także zaniechanie żądania od spółki Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu podwyższenia za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku stawek czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 63.491,19 zł. z tytułu wydatków w kwocie 861.293,72 zł. poniesionych w związku z utworzeniem i wyposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Olkuszu, co skutkowało wyrządzeniem szkody majątkowej Powiatowi Olkuskiemu i Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Olkuszu w wielkich rozmiarach, tj. w łącznej kwocie co najmniej 1.026.105,72 zł., tj. o przest. z art. 296 § 3 kk - wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu (tj, na zasadzie art. 17 $ 1 pkt 1 kpk).

II. niedopełnienia w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 30 października 2011 roku w Olkuszu obowiązków przez członków Zarządu Powiatu Olkuskiego zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Powiatu Olkuskiego i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu poprzez wyrażenie na mocy uchwały nr 24/2/1V/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku zgody na nieodpłatne użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń po byłym Laboratorium dla potrzeb Dziennego Oddziału Chemioterapii” o wartości 48.800 zł. brutto, a nadto zawieszenie z dniem 31 marca 2011 roku na okres trzech lat waloryzacji czynszu dzierżawnego majątku ruchomego i nieruchomości tj. o przest. z art. 296 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk),

III. działania w okresie od marca do 8 lipca 2009 roku w Olkuszu na szkodę Powiatu Olkuskiego i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu w trakcie postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który utworzy i poprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tj. o przest. z art. 305 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu (tj. na zasadzie art. 17 $ 1 pkt 1 kpk).

IV. niedopełnienia w okresie od 3 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w Olkuszu obowiązków przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, skutkujące wydatkowaniem kwoty 518.014,53 zł. z tytułu odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz zaakceptowanie w umowach dzierżawy z dnia 15 października 2009 roku zawartych ze Spółką Nowy Szpital 6 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (działającą następnie pod nazwą Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu) stawek czynszu dzierżawnego a także wydatkowanie kwoty 861.293,72 zł. tytułem kosztów poniesionych w związku z utworzeniem i wyposażeniem Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii Szpitala w Olkuszu, co skutkowało wyrządzeniem szkody majątkowej Powiatowi Olkuskiemu i Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Olkuszu w wielkich rozmiarach, tj. w łącznej kwocie co najmniej 1.823.908,25 zł., tj. o przest. z art. 296 § 3 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

V. niedopełnienia w okresie od l stycznia 2010 roku do 16 czerwca 2011 roku w Olkuszu i Szczecinie obowiązków przez reprezentantów Powiatu Olkuskiego zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu w Radzie Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu Wspólników poprzez zaniechania w zakresie nadzoru nad działalnością tego podmiotu, skutkujące wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej tej Spółce, tj.o przest. z art. 296 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

 Decyzja z dnia 3.04.15  jest nieprawomocna.

Aktualności