Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Informacje o prokuraturze

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. 

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. W tym celu prokuratorzy wszczynają i prowadzą postępowania przygotowawcze albo zlecają wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innym uprawnionym organom. Prokuratorzy wykonują czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami, sprawują nadzór nad wykonywaniem decyzji o tymczasowym aresztowaniu i pozbawieniu wolności, występują również w postępowaniach cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz innych określonych w odrębnych ustawach.

Prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonują swe zadania na podstawie ustawy o prokuraturze i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych aktów prawnych.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Prokuraturą Okręgową kieruje Prokurator Okręgowy, który jest przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej oraz prokuratorów rejonowych na obszarze działania tej jednostki i podległym im prokuratorów.

Do budynków jednostek organizacyjnych prokuratury nie wolno wnosić broni, amunicji, materiałów wybuchowych ani innych środków niebezpiecznych!

Podstawy prawne działalności Prokuratury:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. Nr 7 poz. 39, z póź. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r.  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2014.poz.1218, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261 poz. 2190 z póź. zm.)
Zakres właściwości terytorialnej tut. Prokuratury :

Prokuratura Okręgowa w Krakowie działa w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej, w Krakowie podległej Prokuraturze Krajowej, a zakresem swojego działania obejmuje obszar właściwości 14 prokuratur rejonowych:

 • Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza  
 • Prokuratura rejonowa Kraków-Prądnik Biały
 • Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta
 • Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze
 • Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód
 • Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód
 • Prokuratura Rejonowa w Chrzanowi Prokuratura Rejonowa w Miechowie
 • Prokuratura Rejonowa w Myślenicach
 • Prokuratura Rejonowa w Olkuszu
 • Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
 • Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej
 • Prokuratura Rejonowa w Wadowicach
 • Prokuratura Rejonowa w Wieliczce

 

 


Aktualności