Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Inwestycja przy al. 3 Maja w Krakowie

Na podstawie art. 17§1 pkt. 2 kpk, zostało umorzone śledztwo w sprawie:

  1. Doprowadzenia w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w maju 2016 r. w Krakowie przez osoby reprezentujące firmę, w celu uzyskania korzyści majątkowej klientów tej firmy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków pieniężnych w kwocie 92 132, 66 i usiłowania doprowadzenia ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie, co najmniej 1 287 168, 43 zł poprzez zawarcie w formie aktów notarialnych dwóch przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz oferowanie w sprzedaży 224 lokali w budynku projektowanym na działce przy al. 3 Maja w Krakowie a określanym, jako budynek hotelowy z lokalami usługowo - handlowymi, mającym powstać na podstawie decyzji nr 3200/2015 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i wprowadzenie klientów firmy w błąd, co do charakteru inwestycji, charakteru zbywanych lokali, woli i możliwości wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań umownych, a mienie to stanowiło mienie wielkiej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw, zjirt-286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §1 k.k .- wobec braku znamion czynu zabronionego.
  2. Wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dniu 10 grudnia 2015 r. w Krakowie przez przedstawicieli inwestora – w związku z wydaniem dnia 10 grudnia 2015 r. 2 upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla budynku hotelowego z lokalami usługowo — handlowymi poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, co do faktycznego charakteru, funkcji i przeznaczenia budynku tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. - wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.


Pismem z dnia 23 maja 2016 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa złożyła do Prokuratury Rejonowej Kraków — Śródmieście Zachód zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby upoważnione do reprezentacji dwóch Spółek. Zdaniem zawiadamiającego, osoby te, oferując do sprzedaży luksusowe apartamenty mieszkalne w Inwestycji Błonia Park w Krakowie, posiadając decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 2300/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej wyłącznie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku hotelowego z lokalami usługowo- handlowymi” mogą doprowadzić potencjalnych nabywców apartamentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tj. dopuścić się przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

W tej sprawie wszczęto śledztwo, w toku, którego ustalono, co następuje. Działka, na której planowana jest realizacja inwestycji znajduje się na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła”.

Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa plan obowiązuje od dnia 15 lutego 2009 r., przy czym został zmieniony z dniem 30 października 2011roku. „Obszar ten stanowi ważną przestrzeń publiczną, miejsce organizacji imprez masowych, a rozbudowywane w tym miejscu obiekty odgrywają kluczową rolę w kontekście udziału Krakowa w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi.”

Jednym z istotnych czynników motywującym do jego sporządzenia była perspektywa związana z organizacją zbliżającego się turnieju Euro 2012 r., a zatem stworzenie odpowiedniej podstawy formalnej dla rozbudowy infrastruktury sportowej, ale i infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej w razie, gdyby część rozgrywek turnieju miała mieć miejsce w Krakowie. Miało to wynikać z wymogów UEFA. Dopuszczono, zatem funkcje hotelowe dla terenu objętego planem- jednak miały być one związane z realizacją podstawowego przeznaczenia terenu i stanowić uzupełnienie głównych funkcji związanych ze sportem i rekreacją.

Po 30 października 2011 roku wpłynęły 3 wnioski o dokonanie zmiany w planie miejscowy „TS Wisła”:

  1. W którym wnioskuje się o zmianę zapisów planu miejscowego tak, aby na działce 180/10 obr. 12 Krowodrza, oprócz budynku hotelowego możliwa była także realizacja budynku biurowego.
  2. Zmianę mpzp w zakresie doprowadzenia do zgodności z nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
  3. Wnioskujące o zmianę zapisów planu w zakresie obsługi parkingowej.

Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa wydaną przez Wydział Skarbu Miasta z dnia 7 września 2012 roku, orzeczono o „przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położnej w Krakowie”. Następnie zatwierdzono podział działki na 3 działki. Decyzję oparto m.in. na postanowieniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014 r. opiniującego pozytywnie projekt podziału, jako zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości zastrzegała - przy zbywaniu działek powstałych z podziału - konieczność ustanowienia służebności drogowych celem zapewnienia wydzielonym działkom gruntu dostęp do drogi publicznej. Następnie umową w formie aktu notarialnego z dnia 23 września 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży jednej działki oraz akt ustanowienia służebności gruntowej. W związku z zawarciem umowy kupujący został poinformowany, że zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „TS Wisła” nieruchomość będąca przedmiotem umowy znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT.l. Do umowy przedstawiono także stosowne zaświadczenie. Działki podlegały dalszej sprzedaży.

Nabywca złożył 4 września 2015 r. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę „budynku hotelowego z lokalami usługowo - handlowym, z podziemnym parkingiem oraz wbudowaną stacją transformatorową, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zjazdami z drogi wewnętrznej oraz zagospodarowaniem terenu.

Decyzją z dnia z dnia 10 grudnia 2015 r. nr 3200/2015 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla „budynku hotelowego z lokalami usługowo — handlowymi, z podziemnym parkingiem oraz wbudowaną stacją transformatorowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, słaboprądowymi, teletechnicznymi, wodno- kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o., wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z uzbrojeniem terenu, w tym przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje oświetlenia terenu i drogi oraz linie kablowe niskiego napięcia wraz z infrastrukturą komunikacyjną, w tym wjazd do parkingu, droga pożarowa, podjazd, chodniki, wraz z ukształtowaniem terenu i małą architekturą na działkach.

Z uzasadnienia decyzji, wynika, że „projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska, projekt budowlany jest kompletny a projektant dołączył oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W związku z planowaną inwestycją pojawiły się protesty społeczne. Dotyczyły wycinki drzew.

Wobec pojawienia się informacji w mediach oraz na stronie internetowej inwestora, z których wynikało, że w istocie planowana inwestycja ma charakter inny, niżby wynikało z treści pozwolenia na budowę, Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła Uchwałę z dnia 17 maja 2016 r., którą zwróciła się do Prezydenta Miasta 'Krakowa o wznowienie z urzędu postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przedmiocie wydania pozwolenia dotyczącego inwestycji przy al. 3 Maja w Krakowie.

Pismem datowanym 24 czerwca 2016 r. podpisanym przez Z-cę Prezydenta Miasta Krakowa „organ architektoniczno- budowlany miasta Kraków” zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie o (cyt.) „rozważenie wprowadzenia do przepisów techniczno- budowlanych definicji obiektu zwanego potocznie w języku obiegowym środowisk inwestycyjnych: aparthotel”

Jak wskazano - „brak takiego określenia powoduje zaistnienie sytuacji, w której w miejsce przewidzianej w planach zabudowy usługowo -hotelowej powstać może zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Zaprojektowane lokale posiadają odrębne liczniki „mediów“: wody, prądu, ogrzewania, możliwość odrębnej instalacji domofonowej, urządzenia, co najmniej aneksu kuchennego - który wyraźnie przewidziano w projektach lokali - załączonym do umów z klientami, których dane inwestor ujawnił.

Co do pojęcia „aparthotelu“ należy stwierdzić, że w świetle obowiązującego w Polsce prawa brak jest definicji „aparthotelu”.

W istocie prawne wyodrębnienie aparthotelu od lokalu mieszkalnego musiałoby odbyć się na płaszczyźnie czysto prawnej, jako że z punktu widzenia architektoniczno-budowlanego zachodzi faktyczna tożsamość tego rodzaju nieruchomości. Należałoby, zatem wprowadzić ustawowe ograniczenia w prawie własności, związane z obowiązkiem przekazania przez właściciela lokalu - który co do zasady nie będzie przedsiębiorcą w tym zakresie - swego lokalu osobie trzeciej, podmiotowi gospodarczemu, celem jego zarządu. Prawo właściciela lokalu do zamieszkania w nim zostałoby, jeśli niewyłączone to przynajmniej istotnie ograniczone. Zarządca - gdyby koncepcja miała odwoływać się do „najmu krótkoterminowego” z kolei musiałby wynajmować lokale tylko na krótki okres czas, ( przy czym pojęcie to wymagałoby doprecyzowania).

W sprawie należy ocenić, czy inwestor nie tylko chciał, ale obiektywnie mógł wywiązać się z przyjętego na siebie zobowiązania dostarczenia nabywcom umówionych lokali.

Jak wynika z opisanej wyżej chronologii zdarzeń, inwestor uzyskał obecnie ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę. Decyzja ta była – jak wynika z zeznań przedstawicieli UMK – wnikliwie badana przez właściwych urzędników, którzy nie dopatrzyli się podstaw do jej podważenia. Inwestor może, zatem rozpocząć budowę.

Należy zauważyć, że uzyskanie statusu hotelu następuje już po zakończeniu procesu budowy. Wówczas następuje obowiązkowa kategoryzacja hotelu. Przed wybudowaniem hotelu inwestor może starać się o promesę, jednak nie ma takiego obowiązku. Możliwość prowadzenia hotelu w budynku jest pewnym prawem, możliwością, a nie obowiązkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności