Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,  
    jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, tel. 12 619-60-97, e-mail: sekretariat@krakow.po.gov.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych jest p. Agnieszka Prasiel, e-mail: iod@krakow.po.gov.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie dotyczy dwóch obszarów:

−     działalności podstawowej – związanej z realizacją zadań określonych w art. 2  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze  („Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.”), w szczególności prowadzeniem postępowań przygotowawczych, w tym zakresie zastosowanie ma art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych;

−     działalności wspomagającej – realizując zadania, jako pracodawca, zamawiający, nabywca, jednostka sektora finansów publicznych, w tym zakresie zastosowanie
ma art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO.

      4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi wynikającymi z zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

      5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,

2)      ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

3)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 5 ppkt 1-2 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych w pkt.  1-2 danych kontaktowych.

 

 

 

 

 

 

Aktualności