Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Krakowie

22-02-2008

                                                        Komunikat
                               Prokuratora Okręgowego w Krakowie


W związku z licznymi zapytaniami w przedmiocie akcji protestacyjnej prokuratorów, związanej z projektem ustawy o zmianie ustawy - … Prawo o ustroju sądów powszechnych …, różnicującym zasady wynagradzania prokuratorów w stosunku do sędziów, mającej mieć miejsce w dniu 25 lutego 2008 roku informuję, iż niezależnie od zakresu ewentualnej akcji, fakt ten nie spowoduje utrudnień w bieżącym funkcjonowaniu sądów i prokuratur okręgu krakowskiego.
W związku z wypowiedziami w tym zakresie Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz innych przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, dyskusję w przedmiotowej sprawie w chwili obecnej uważam za bezprzedmiotową.
Poniżej przedstawiam oficjalne stanowisko w tym zakresie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2008 roku oraz, na prośbę przedstawicieli Prokuratur Rejonowych okręgu krakowskiego, pismo skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2008 roku.

p.o. Prokuratora Okręgowego
Artur Wrona

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA PROKURA TORÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
61-736 Poznań Ul. Solna 21 (tel.0-61 8573409,fax.0-61 8573403)
ISSN 1895-4065
Redaktor Naczelny: Maciej Maćkowiak Redakcja: 61 -736 Poznań ul. Solna 21, e-mail: biurosprp.org.pl Poznań, styczeń — luty 2008 rok
konto; Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I O. w Poznaniu nr 8116 1011 330058 3532
2000 0001
NR 01 -02/2008
KOLEŻANKI I KOLEDZY
Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz projektu ustawy z dnia 6 lutego 2008 roku Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o prokuraturze
Zgodnie z * 8 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej celem Stowarzyszenia pozostaje reprezentowanie środowiska prokuratorów przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej. Czynimy to w wielu obszarach żywotnie istotnych dla naszego środowiska. Za taki uważamy problem wynagrodzeń prokuratorskich. Pozostajemy w głębokim przekonaniu, iż godne wynagrodzenie prokuratora jest właściwym odzwierciedleniem jego pozycji społecznej oraz wpływa w sposób zdecydowany na prestiż zawodu. Tematykę tę Stowarzyszenie Prokuratorów RP kilkakrotnie wyrażało w swoich uchwałach m.in. w Uchwale z dnia 11 maja 2006 roku III Walnego Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, w której zawarliśmy postulat:
„Oczekujemy, iż wysokość wynagrodzenia zbliży się do standardów unijnych.”
Wówczas postulat podniesienia, systematycznie obniżających się wynagrodzeń prokuratorskich nie znalazł w środkach społecznego przekazu odpowiedniego zrozumienia, a nawet był eksponowany by zdyskredytować propozycje dotyczące ustroju prokuratury zawarte w Uchwale Zjazdu. Argumentem do podważenia naszego postulatu była wysokość wynagrodzeń w innych branżach ze wskazaniem na zawody wymagające pracy fizycznej. Argument ten obecnie stracił na wyrazistości wobec radykalnie rosnących płac w zawodach wymagających niskich kwalifikacji zawodowych, jak i systematycznie rosnącej średniej wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Stąd niepokoi nas ubożenie prokuratorów, postępujące proporcjonalnie do wzrostu dodatkowych zadań i obciążeń zawodowych.
Zgodnie z treścią art. 49. ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze /tj. Dz. U. Nr 7 poz. 39 z 2008 roku! prokurator, podobnie jak sędzia, może podejmować zatrudnienie jedynie na stanowisku dydaktycznym, naukowo- dydaktycznym lub naukowym o ile nie będzie to kolidowało z jego obowiązkami zawodowymi i to za zgodą prokuratora nadrzędnego. Faktyczne okoliczności wykonywania zawodu prokuratorskiego uniemożliwiają jakiekolwiek dodatkowe zatrudnienie, powodując pełne uzależnienie dochodów, a co za tym idzie poziomu życia prokuratora i członków jego rodziny od uwarunkowań politycznych.
Z podobną oceną Zarządu Głównego SPRP spotkało się niezrealizowanie planów z listopada 2005 roku ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w zakresie podwyżek wynagrodzeń prokuratorskich. Wówczas obiecywano środowisku istotny wzrost mnożników stawek bazowych: dla asesorów — 3,0, prokuratorów prokuratur rejonowych — 4,0, prokuratorów prokuratur okręgowych— 5,0, prokuratorów prokuratur apelacyjnych- 5,5, prokuratorów prokuratur krajowych - 6,6. Ze zobowiązań tych ówczesna koalicja rządząca nie wywiązała się. Mnożniki zachowano na dotychczasowym poziomie, a od tego czasu nasze realne wynagrodzenia ulegają systematycznemu obniżaniu. W 2007 roku nawet nie waloryzowano kwoty bazowej, od której obliczane są płace prokuratorów. Także planowany w ustawie budżetowej od 1 stycznia 2008 roku wzrost kwoty bazowej o 2,3 % nie koresponduje ze wskaźnikami wzrostu gospodarczego kraju. W 2007 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 6,5%, a prognozy na 2008 rok przewidują zbliżoną dynamikę wzrostu na poziomie 5,5%. Podobnie wzrasta przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zbliżając się do kwoty 3.000 zł miesięcznie. Tym samym dochodzi do dalszego systematycznego rozwarstwiania się faktycznych dochodów wielu grup społecznych i prokuratorów, których dochody są pochodną hipotetycznie określanej stawki bazowej, oscylującej obecnie na poziomie blisko 50 % przeciętnego wynagrodzenia. W ustawie budżetowej na 2008 rok przyjęta kwota bazowa dla prokuratorów wynosi 1493,42 zł. Podkreślić należy, iż w 1999 roku relatywnie niższa stawka bazowa stanowiła ponad 80% przeciętnego wynagrodzenia. W ciągu kolejnych lat jej zamrażanie jak i relatywnie niskie waloryzowanie powoduje realny spadek pensji prokuratorskich, sporadycznie przerywany podnoszeniem mnożników stawek bazowych o kilka dziesiątych. W efekcie wynagrodzenia prokuratorów relatywnie spadły do najniższego poziomu od 1990 roku. Wówczas kraj nasz był w ciężkiej sytuacji finansowej, jednak potrafiono dostrzec potrzebę niezależności finansowej prokuratorów. Obecny stan wynagrodzeń polskich prokuratorów czyni z nas jedną z niżej uposażonych grup prokuratorskich w Unii Europejskiej.
Zatem, za w pełni uzasadnione należy uznać przytoczenie Zalecenia Rady Europy z dnia 6 października 2000 roku Rec.(2000)19 dotyczącego roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, które wskazuje, iż państwa członkowskie UE powinny podejmować skuteczne kroki w celu zapewnienia prokuratorom odpowiednich środków budżetowych. Podobnie, „Wskazania dotyczące roli prokuratorów”
VIII Kongresu NZ poświęconego Zapobieganiu Przestępczości i Postępowaniu z Przestępcami, określające status i warunki pełnienia urzędu w pkt. 6. wskazują, iż „Prokuratorom powinno się zapewnić należyte warunki pracy, odpowiednie wynagrodzenie...”
Wynagrodzenie godziwe, adekwatne do rangi i roli sprawowanego urzędu, nakładu pracy i poświęcenia prokuratorów winno zapewnić satysfakcję finansową i poczucie bezpieczeństwa bytowego prokuratorów oraz członków ich rodzin, niezbędny prestiż jak również przeciwdziałać pokusom korupcyjnym. W chwili obecnej stało się dostrzegalne zubożenie materialne prokuratorów oraz ich rodzin, co powoduje odpływ doświadczonej kadry prokuratorskiej do innych zawodów. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę urealnienia wynagrodzeń prokuratorskich i ich odniesienia do dynamicznie rosnącego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Potwierdzeniem tej tezy są przytoczone powyżej maksymalnie zobiektywizowane wskaźniki dochodów społeczeństwa w relacji do wynagrodzeń prokuratorskich. Spadek naszych wynagrodzeń można odnieść również do dysproporcji, jaką wywołuje aktualny koszt metra kwadratowego mieszkania. A przecież posiadanie mieszkania jest podstawową potrzebą każdego obywatela. Dlatego też problem placowy staje się jednym z bardziej nabrzmiałych i może implikować następstwa niekorzystne dla grupy zawodowej prokuratorów. Nieporozumieniem jest poszukiwanie rozwiązań w próbie zapewnienia jednej z prawniczych grup zawodowych lepszych warunków płacowych poprzez oderwanie systemu wynagrodzeń prokuratorskich od wynagrodzeń sędziów. Warunki pracy, zadania, umiejętności, rola procesowa sędziów i prokuratorów przemawiają przeciwko podejmowaniu takich prób, a za zachowaniem symetrii płacowej w obu zawodach. Proponowane zmiany mają fundamentalny charakter w procesie żmudnego budowania wspólnego korpusu prokuratorsko — sędziowskiego i niewątpliwie ich wprowadzenie spowoduje zniweczenie dotychczasowego dorobku. Doniosłości dokonywanych zmian nie służy towarzyszący im pośpiech. W przekazanym do zaopiniowania uzasadnieniu projektu nie przedstawiono żadnego argumentu mającego przemawiać za pozbawieniem prokuratorów tak samo należnego nam wzrostu wynagrodzeń. Wskazana dla sędziów kwota bazowa w wysokości 1.866,78 złotych dałaby satysfakcjonujący prokuratorów wzrost wynagrodzeń. Oczekujemy jednak długofalowych rozwiązań, które w sposób naturalny powiązałyby płace prokuratorów i sędziów z postępującym wzrostem średniej krajowej wynagrodzeń. Pozostawanie przy hipotetycznie ustalanej kwocie bazowej niebawem doprowadzi do podobnej zapaści finansowej w płacach prokuratorów i sędziów, jaką obserwujemy obecnie.
Przekazany do konsultacji społecznej projekt „Ustawy z dnia ... o zmianie ustawy zmieniającej ustawę — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz inne ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw” nie zawiera żadnego racjonalnego argumentu mającego przemawiać za zerwaniem dotychczasowej symetrii płacowej sędziów i prokuratorów. Brak jest bowiem podstaw by za liczący się argument potraktować „ dążenie do nowego modelu kariery sędziowskiej, w którym zakłada się, że stanowisko sędziego powinno być ukoronowaniem kariery prawniczej” przez co „ należało uniezależnić system wynagradzania sędziów od systemu wynagradzania prokuratorów”. Powielana od dziesiątek lat idea „ koronowania tytułem sędziowskim najwybitniejszych prawników” ma ustawowe uregulowanie i stanowi obecnie jedną z dróg dochodzenia do zawodu sędziego. Natomiast prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nie wskazują na otwarcie w szerszym stopniu na prawników spoza zawodu sędziowskiego, na istotne zmiany w sposobie przechodzenia innych prawników do tego zawodu a przynajmniej nie zapewnią by regułą stało się, to iż za stołem sędziowskim zasiądą dojrzali, w pełni merytorycznie ukształtowani prawnicy, cechujący się najwyższą wiedzą i walorami etycznymi. Gdyby osiągnięto ów stan wówczas idea innego, najwyższego uposażania tej grupy zawodowej mogłaby znaleźć namiastkę uzasadnienia. Idea ta ma jednak postulatywny charakter, a obecna hermetyczność zawodu sędziego dla innych zawodów prawniczych sprawia, że do wyjątków należą sytuacje, w których sędzią zostaje zdolny i doświadczony prokurator lub adwokat. Standardem światowym są świetnie prosperujące kancelarie prawnicze, funkcjonujące jako wolne podmioty gospodarcze, do których dochodów nawet nie zbliżają się wynagrodzenia sędziów i prokuratorów. Standardem więc winno być godziwe wynagradzanie sędziów i prokuratorów pozostających na utrzymaniu budżetu państwa, funkcjonariuszy stanowiących filar władzy państwowej.
W przywołanych powyżej Zaleceniach Rady Europy dotyczących roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych zawarto zalecenie „status prokuratorów i wysokość ich wynagrodzenia i emerytury (pkt. 5d) musi uwzględniać potrzebę zachowania pewnej równowagi pomiędzy członkami władzy sądowniczej a służbą prokuratorską, ponieważ obie te instytucje, pomimo różnej natury ich obowiązków, odgrywają ważną rolę w wymiarze sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych. Służbowe warunki materialne powinny również odzwierciedlać powagę i godność urzędu. Poprawienie sytuacji prokuratorów w niektórych państwach członkowskich, a w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej, powinno ograniczyć tendencję ich przenoszenia na stanowiska w sektorze prywatnym”. W tychże Zaleceniach w dziale poświęconym Stosunkom pomiędzy prokuratorami a sędziami w sądach w pkt. 18 wyrażono stanowisko „... państwa powinny podejmować kroki zmierzające do pełnienia przez daną osobę funkcji prokuratora i sędziego na zmianę. Taka zmiana funkcji jest możliwa wyłącznie na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej, z uwzględnieniem zabezpieczeń.” Uzasadniając te zalecenie wskazano Możliwość, aby prokurator stawał się sędzią i yice yersa, jest oparta nie tylko na wzajemnie uzupełniającej się naturze tych obowiązków, lecz również na fakcie, iż z oboma zawodami wiążą się podobne gwarancje pod względem kwalifikacji, kompetencji i statusu. Zapis ten stanowi również kolejne zabezpieczenie prokuratora”.
Proponowane w projekcie zmiany pozostają w sprzeczności z Zaleceniami Rady Europy, które Rzeczpospolita Polska będąca członkiem Unii Europejskiej winna mieć na względzie w procesie stanowienia i stosowania prawa. W efekcie, proponowane zmiany zniechęcą dobrych, zatroskanych o dobro kraju prawników do podejmowania pracy w zawodzie prokuratora a pełniących ten zawód zdopingują do odchodzenia z prokuratury. Poza podniesionym w uzasadnieniu projektu, a omówionym powyżej argumentem poszukiwania nowego modelu kariery sędziowskiej, autorzy koncepcji finansowego zdeprecjonowania
prokuratorów powołali inny, mający potwierdzać zasadność owych zmian a wynikający „ z projektowanej reformy ustroju prokuratury”. Powoływanie tak niefortunnego argumentu może wręcz doprowadzić do zniweczenia przygotowywanych zmian strukturalnych w prokuraturze, wiążąc je z wynagrodzeniami prokuratorów. Reformie tej nie będzie sprzyjało rozpoczynanie przeobrażeń wymiaru sprawiedliwości od zmian w strukturze wynagrodzeń grup zawodowych. Środowisko prokuratorskie nie uczestniczyło w kampanii roszczeń płacowych, wstrząsających ostatnio naszym krajem. Milczenie to nie zostało potraktowane jako przejaw zrozumienia trudnej sytuacji w kraju i woli zapewnienia stabilizacji nowej ekipie rządowej. Natomiast wysłuchano żądań płacowych liczniejszej grupy zawodowej mającej takie same warunki finansowe. W efekcie projektowane zmiany nie tylko mają zapewnić wzrost płac sędziowskich o 25% względem prokuratorów lecz nawet referendarze sądowi mają mieć zrównane pensje z prokuratorami mimo oczywistych różnic.
Jako Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej oceniamy negatywnie projektowane zróżnicowanie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Jednocześnie domagamy się podjęcia pilnych prac legislacyjnych z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w celu
wypracowania nowego, racjonalnego modelu wynagradzania sędziów i prokuratorów uwzględniającego wymogi tych zawodów w powiązaniu ze zmieniającymi się dochodami naszego społeczeństwa.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Prokuratorów
Rzeczypospolitej Polskiej
Poznań, dnia 13 lutego 2008 roku
 

 

                                                                                  Kraków, dnia 20 lutego 2008 r. 

                                                                                  Pan
                                                                                 Prokurator Generalny
                                                                                 Zbigniew Ćwiąkalski

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 lutego 2008r. , podpisanego przez prokuratorów i asesorów z okręgu krakowskiego, po ponownej konsultacji po spotkaniu z Prokuratorem Okręgowym w Krakowie w dniu 19 lutego 2008r., pragniemy uwzględniając charakter naszej pracy , oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności łagodzimy formę naszego protestu poprzez zapewnienie obsady wokand Sądów Rejonowych przez asesorów prokuratur. Powyższe rozwiązanie zapewni poprawne funkcjonowanie sądowego wymiaru sprawiedliwości.
Natomiast w pozostałej części podtrzymujemy zajęte stanowisko.
Jako prokuratorzy krakowskich Prokuratur, pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec określonych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, planów zróżnicowania uposażeń sędziów i prokuratorów.
Zauważamy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w tym samym okresie czasu skierowało do konsultacji dwa sprzeczne w zakresie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów projekty ustaw: - projekt z dnia 7 lutego 2008r. o zmianie ustawy o prokuraturze, oraz projekt z dnia 6 lutego 2008r. o zmianie ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W pierwszym z projektów zachowano obecny stan rzeczy polegający na równouprawnieniu prokuratorów i sędziów w sferze płac. W drugiej z ustaw, przekazanej do konsultacji jedynie sądom, wprowadzono zapisy, których nie możemy zaakceptować. Wyrażając zaniepokojenie brakiem spójności w obu projektach oraz pominięciem opinii środowiska prokuratorskiego, odnosimy wrażenie, iż mamy do czynienia z próbą przeforsowania poza plecami prokuratorów, podwyżek przeznaczonych dla sędziów z ominięciem dotychczasowych zasad równego wynagradzania obydwu grup zawodowych.
Zapisy te, prowadzą do znacznego zróżnicowania kwot bazowych wobec obu wyżej wymienionych zawodów. Kwota bazowa zaproponowana sędziom, byłaby o około 400 zł wyższa od kwoty bazowej dotychczas stosowanej dla obu zawodów. Na takie i jakiekolwiek inne zróżnicowanie uposażeń nasze środowisko nie może wyrazić zgody.
Sąd i prokuratura winny posiadać tożsame warunki płacowe, status i gwarancje wykonywania zawodu i dążenie do zróżnicowania obu grup jest niezrozumiałe zważywszy, iż na gruncie prawa polskiego nie funkcjonuje obecnie koncepcja „ukoronowania zawodu prawniczego” i związany z nią model dochodzenia do zawodu sędziego.
Jako uczestnicy spotkania w dniu 15 lutego 2008 r. w krakowskim Sądzie Okręgowym, wyrażamy umiarkowane zadowolenie z deklaracji Pana Prokuratora Generalnego, który wyraźnie podkreślił, że nie chce iść na „wojnę” z prokuratorami. Cieszymy się ze stwierdzeń, które wypowiedział Pan na konferencji prasowej, w czasie której zadeklarował Pan, iż jest daleki od różnicowania uposażeń prokuratorów i sędziów, że nie jest to Pańskim zamiarem. Zauważamy jednocześnie, że to z kierowanego przez Pana resortu wyszedł projekt, który stoi w oczywistej sprzeczności ze słownymi deklaracjami.
Informujemy Pana, że w dniu 25 lutego 2008 r. zaplanowaliśmy akcję protestacyjną, polegającą na korzystaniu przez prokuratorów z tzw. urlopów na żądanie.
Mając na względzie misję naszego zawodu i kierując się poczuciem odpowiedzialności łagodzimy formę naszego protestu poprzez zapewnienie obsady wokand Sądów Rejonowych przez asesorów prokuratur. Odnośnie Sądów Okręgowych obsadzone zostaną jedynie wokandy w najpoważniejszych spawach, w których stosowane są tymczasowe aresztowania.
Oczekujemy pisemnej deklaracji i jednoznacznego stanowiska w kwestii krzywdzących prokuratorów zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw.
Wyznając zasadę, iż dobro wymiaru sprawiedliwości stanowi dla nas nadrzędną wartość wyrażamy nadzieję, że prowadzenie dalszych prac legislacyjnych zmierzających do zdeprecjonowania zawodu prokuratora nie postawi nas przed dylematem kontynuowania protestu w zaostrzonej formie.
Pragniemy podkreślić, iż piastowane stanowisko obliguje Pana jako najwyższego rangą Prokuratora Rzeczpospolitej do dbania o należyte traktowanie pozostałych prokuratorów i równe traktowanie wszystkich korporacji prawniczych, a nie faworyzowanie jednej – sędziowskiej. Zwracamy uwagę, że nasz zawód ma szczególne znaczenie w strukturze organów ochrony prawa. Prokuratura stanowi ostrze noża wymierzonego w przestępczość. To prokuratorzy- prowadząc śledztwa - wykonują najbardziej kreatywną pracę, wymagającą ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jednocześnie popieramy dążenia środowiska sędziowskiego do uzyskania godnych tego zawodu uposażeń.
Dodatkowo nadmieniamy, iż stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu protestu naszego środowiska dla doraźnych celów politycznych. 


                                  Z poważaniem
                                                                                 w imieniu prokuratorów i asesorów
                                                                                prokuratur okręgu krakowskiego

                                                                       /na oryginale podpisy 6-ciu prokuratorów/

 

Aktualności