Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont sanitariatów

Remont sanitariatów budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2

Kraków: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont sanitariatów budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2
Numer ogłoszenia: 115766 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax 012 4119519.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont sanitariatów budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane instalacyjne oraz dostawa materiałów właściwych dla wykonywanych prac polegających na remoncie sanitariatów w raz z wymianą pionów instalacji sanitarnej dla budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 W zakres robót budowlanych oraz instalacyjnych wchodzą prace obejmujące: 1. Wymianę instalacji sanitarnej w zakresie pionów i poziomów instalacyjnych wraz z armaturą sanitarną 2. Wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 3. Remont sanitariatów w zakresie prac budowlanych 4. Kontrola oraz płukanie poziomów instalacyjnych pod posadzką niskiego parteru. 5. Wymiana zaworów hydrantowych ppoż. wraz z osprzętem Prace budowlane będą polegały na: 1. Demontażu pionów i poziomów kanalizacyjnych 2. Wyburzeniu kabin sanitarnych 3. Wymianie drzwi do pomieszczeń sanitarnych 4. Demontażu armatury sanitarnej 5. Wymianie instalacji elektrycznej 6. Wymianie podokienników betonowych na kamienne 7. Wykonanie nowej instalacji wod-kan według załączonej dokumentacji technicznej. 8. Obłożenie ścian płytkami glazurowymi do sufitu podwieszonego 9. Wykonanie posadzek z terakoty. 10. Montaż sufitu podwieszonego w celu wykonania wnęki na osadzenie lamp w stropie 11. Montażu nowej armatury sanitarnej zgodnie z projektem technicznym 12. Montażu uchwytów na papier toaletowy 13. Montażu suszarek do rąk oraz podajników na mydło 14. Montażu bojlera na ciepłą wodę z blokadą temperatury. 15. Wymianie hydrantów ppoż. w jednym pionie budynku. 16. Wykonanie płukania poziomów kanalizacyjnych aż do przyłącza. Prace będą realizowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej /SIWZ/ w zakresie wymiany instalacji wod-kan oraz remontu sanitariatów budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2, jak również Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wymiany instalacji wod-kan oraz remontu sanitariatów dla budynku Prokuratury Okręgowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej /ustawą/ oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Roboty powinny być wykonywane z jak najmniejszą uciążliwością dla pracowników prokuratury oraz sąsiednich posesji i użytkowników przyległych ulic, prowadzone roboty budowlane nie mogą naruszyć ciągłości pracy i funkcjonowania Prokuratury Okręgowej. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i norm prawa w szczególności w zakresie BHP i przepisów P.Poż. Wykonawca udzieli gwarancję minimum 3 lata 1. Szczegółowy wykaz prac określa załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 3. Termin realizacji zadania: do dnia 31 października 2008r. .
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.43.10.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) posiadają niezbędne doświadczenie przy realizacji tego rodzaju prac na czynnym obiekcie w budynkach użyteczności publicznej f) posiadają wykwalifikowaną oraz zaufaną kadrę techniczną mając na uwadze, że prace będą prowadzone w gabinetach prokuratorskich Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia/ - /nie spełnia/ wg dokumentów wyszczególnionych rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Szczegółowy kosztorys ofertowy (zgodnie z załączonym do Dokumentacji Projektowej załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 3 do SIWZ). 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 6. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ) wykaz 3 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkiem określonym odpowiednio w rozdz. IV. pkt. 3 SIWZ. 7 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 8 Załączony w formie oświadczenia wykaz podwykonawców jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawców. 9 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, minimum na kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny brutto, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. IV. pkt. 6 SIWZ. 11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wzajemnej współpracy. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców (Pełnomocnika). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. b) dokumenty, o których mowa w pkt 4 oraz 7 powinny być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12 Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 14 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 15 Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków, parter pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2008 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków, parter pok. 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


p.f. ZASTEPCY PROKURATURA OKRĘGOWEGO
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności