Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

roboty remontowo-budowlane - ocieplenie budynku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

sygn. IV 281/6/07


1. Nazwa i adres Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul .Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
2. Określenie trybu zamówienia
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „ Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://www.krakow.po.gov.pl
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w Krakowie przy
ul. Mosiężniczej 2, w pok. 5, lub otrzymać drogą pocztową, mailową po złożeniu prośby na piśmie lub faksem
(nr faksu 0-12/ 411-95-19). Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia budynku Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie przy ul. Jordana 7 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (szczegółowy opis załączony do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
5. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 120 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Informacje na temat wadium.
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy „prawo zamówień publicznych” Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
100 % cena brutto oferty
10. Miejsce oraz termin składania ofert
• Ofertę należy złożyć w pokoju 5 w siedzibie Zamawiającego, albo przesłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie,
• ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków,
• Termin składania ofert upływa 18-05-2007 r. o godz. 1000
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Danuta Michalska ( w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15,00 pokój nr 5, tel. 012/619-60-10, fax 012/411-95-19.) lub Zbigniew Goleń tel. 012/619-61-60 we wtorki, środy i piątki
w godz. 8.00-15.00 pokój nr 7.
16. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego jak wyżej , pokój nr 15.
Termin otwarcia ofert: 18.05.2007 r. godz. 10.15


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Krzysztof DRATWA

Aktualności