Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów marki Renault w drodze przetargu

PROKURATURA OKRĘGOWA
w KRAKOWIE
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków
WWW.krakow.po.gov.pl
mail: wydzial4@krakow.po.gov.plOgłasza sprzedaż samochodów
marki Renault
w drodze przetargu

1. Przedmiot aukcji:

Nr zadania :
1 )Marka i typ: Renault Megane Classic
  Rok produkcji:1997
  Przebieg w [km]:197884
  Kolor nadwozia:ciemna niebieska
  Cena wywoławcza:2 600 zł
  Kwota wadium:182 zł
2) Marka i typ:Renault Megane Class 1,6 KAT
  Rok produkcji: 2003
  Przebieg w [km]: 126589
  Kolor nadwozia:błękit królewski
  Cena wywoławcza: 10 900 zł
  Kwota wadium: 763 zł

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w dniu 18 października 2007 roku o godzinie 11:00 w pokoju nr 8.
3. Samochody można oglądać w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie od dnia 04 października 2007 roku w godzinach od 11:00 – 14:00.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości podanej w pkt 1 - stosownie do liczby zadań do których przystąpią. Wadium należy wnieść do dnia 18 października 2007 roku do godziny 10:00 w Kasie Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
A) wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu
B) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
C) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
- uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do ogłoszenia, który można pobrać ze strony internetowej prokuratury lub uzyskać w siedzibie Prokuratury Okręgowej.
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej 2
w pokoju nr 8 w terminie do dnia 18 października 2007 roku do godziny 10:00, w zaklejonej kopercie.
7. Sprzedający jest związany ofertą 7 dni -bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Prokuratura dopuszcza porozumiewania się z oferentami wyłącznie drogą mailową lub faxem.
10. Kryterium wyboru oferty - zaoferowana cena.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, którą należy uiścić w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia wyboru oferty.PROKURATOR OKRĘGOWY
Bogdan KARP

Aktualności