Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego (samochodów osobowych)

OGŁOSZENIE z dnia 24.04.2015 r.

o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego (samochodów osobowych)

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;

Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30- 965 Kraków.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży;

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 4.05.2015 r. o godz. 13:15 w pok. 9, parter.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać do dnia 4.05.2015 r., do godz. 13.00, w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619-60-67.

 

 1. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

Sprzedaż osobowych samochodów służbowych określonych poniżej zostanie dokonana zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761).

 

Marka i typ

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Przebieg

Lokalizacja

Renault Thalia 1.4

KR 5868T

2005

± 269 815

Kraków

Renault Thalia 1.4

KR 5867T

2005

± 188 646

Kraków

 

 1. Cena wywoławcza;

Sprzedający ustala cenę wywoławczą (minimalną), za jaką jest gotów sprzedać pojazd marki:

 • Renault Thaila 1.4, KR 5868T - na 1.200,00 zł brutto,
 • Renault Thaila 1.4, KR 5867T - na 1.000,00 zł brutto (Uwaga; samochód uszkodzony).

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno zużytego mienia ruchomego. Nie otwierać przed dniem 04.05.2015 r. godz. 13:15”.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego pok. 9, parter, lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2015 r. o godz. 13.00. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni.

 

 1. Zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 1. Informacja o treści przepisów § 15 i 18 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 niniejszego ogłoszenia.
 1. Z uwagi na fakt, iż ustalona wartość jednostkowa samochodów osobowych jest niższa niż 300 euro, Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

                  a)  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

                  b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby  prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

       3. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadomi niezwłocznie oferenta.

       4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Sprzedający postanawia o kontynuowaniu sprzedaży w formie aukcji   miedzy tymi oferentami.

        5. Sprzedający zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z nabywcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przebiegu przetargu przez kierownika jednostki.

 

 

 

 

Aktualności