Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Organizacje niosące pomoc ofiarom przestępstw

Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin (link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości)


Ponadto:

Organizacje o zasięgu ogólnopolskim :

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Aleje Jerozolimskie 155, Warszawa

tel. 022 666 10 36, 0801 120 002
www.niebieskalinia.org

poradnia mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

link do forum pomocowego: http://www.parpa.pl/Forum/index.php?board=23.0                                                                                                   

2. Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia "ITAKA"
- poszukiwanie osób zaginionych, ochrona praw człowieka i obywatela
ul. Śliska 52, Warszawa
tel. 0801 24 70 70
www.zaginieni.pl

3. Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami "LA STRADA"
- przeciwdziałanie zjawisku międzynarodowego handlu kobietami
tel. 022 628 99 99
www.strada.org.pl

4. Rzecznik Praw Obywatelskich
- ochrona praw człowieka i obywatela, pomoc ofiarom przestępstw, działania na rzecz dzieci i młodzieży
al.. Solidarności 77, Warszawa
022 551 77 00 , 0801 109 801
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www.rpo.gov.pl

5. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
-pomoc finansowa ofiarom przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
ul. Wiśniowa 50, Warszawa
tel. 022 848 28 90
e-mail: biuro@fpop.org.pl
www.fpop.org.pl

6. Rzecznik Praw Dziecka
-ochrona praw dziecka
ul. Sniadeckich 10, Warszawa
telefon zaufania 0800 12 12 12
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl

7. Fundacja Dzieci Niczyje
-pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom, poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
ul. Walecznych 59, Warszawa
telefon zaufania 116 111
www.fdn.pl


Organizacje o zasięgu lokalnym - obszar Małopolski :

1. Towarzystwo Kobiety Przeciw Przemocy
-problemy związane z przemocą w rodzinie, interwencja kryzysowa, udzielanie porad prawnych
ul. Chodkiewicza 17, Kraków
tel. 012 429 55 42

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Życia Ofiar Wypadków w Krakowie
-pomoc ofiarom wypadków drogowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji i zabiegów medycznych
ul. Kopernika 21, Kraków
tel. 012 424 82 13

3. Uniwersytecka Poradnia Prawna
-nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym
al. Krasińskiego 18/3, Kraków
tel. 012 430 19 97
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

4. Stowarzyszenie Przeciw Przemocy w Rodzinie "Promyk"
-pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, porady prawne, grupy wsparcia
ul. Radziwiłłowska 8b, Kraków
tel. 012 421 82 42

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14, Kraków
tel. 012 616 54 27
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl

6. Academia Iuris
-nieodpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych
ul. św. Anny 11, Kraków

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-pomoc społeczna
al.. Słowackiego 20, Kraków
tel. 012 634 42 66 wew. 563-569

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
yzysowej -pomoc psychologiczna
ul. Radziwiłłowska 8b, Kraków
tel. 012 421 92 82

9. Małopolskie Centrum Pomocy Poszkodowanym
-pomoc w dochodzeniu odszkodowań
ul. Przy Rondzie 55, Kraków
tel. 012 418 63 20
www.centrumpomocy.net

10. Stowarzyszenie "Przyjaźni miastu"
-udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom fizycznym
Rynek 17, Chrzanów
tel. 0660 26 52 50

11. Stowarzyszenie "SZANSA"
-pomoc ofiarom przemocy rodzinnej
ul. Obozowa 31a, Oświęcim
tel. 033 843 40 68, 0601 818823
e-mail: szans@free.ngo.pl

12. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne "ZAWSZE AKTYWNI"
-zapobieganie wszystkim formom przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie i środowisku szkolnym
ul. Kościuszki 48, Brzesko
tel. 014 663 09 90

13. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "POMOCNA DŁOŃ"
- zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie
Gnojnik 507
tel. 604052326
www.pomocnadlon.org.pl

14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Caritas Diecezji Tarnowskiej
- usługi psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, hotelowe dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy
Jadowniki Mokre 340
014 644 13 03
e-mail: jadowniki@caritas.pl
www.jadowniki.caritas.pl

15. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania "Arka"
-poradnictwo specjalistyczne w tym porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami
pl. Kolegiacki 1, Nowy Sącz
tel. 018 547 49 70

16. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw VETO
- pomoc prawna, finansowa i rzeczowa ofiarom przestępstw
ul. Królowej Jadwigi 19/102, Nowy Sącz
tel. 018 414 81 35
e-mail: stowarzyszenieveto@vp.pl

 17. Fundacja "Cognosco"  - Organizacja Pożytku Publicznego- prowadzi w Krakowie sieć bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich krakowian. W ramach Fundacji funkcjonuje w Krakowie 6 placówek pomocy, pomoc przez telefon, asysta prawna (pomoc potrzebującym w warunkach domowych) oraz pomoc prawna  świadczona w sądzie przez adwokata Fundacji.
ul. Karmelicka 20; 31-128 Kraków, tel. 791 904 420

porady przez tel. +48 536 955 96; informacja tel. +48 536 955 296

www.poradnieprawne.org; e-mail: porada@poradnieprawne.orgAdresy innych przydatnych stron internetowych, na których można znaleźć informacje, w jaki sposób uzyskać pomoc lub jak ustrzec siebie i swoich najbliższych przed różnymi przejawami przemocy :

porady dla osoby pokrzywdzonej:  www.pokrzywdzeni.gov.pl

strona Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.pomoc.brpo.gov.pl

ochrona dziecka w procesie karnym:  www.dzieckoswiadek.pl

portal o problemie krzywdzenia dzieci:  www.dzieckokrzywdzone.pl

ochrona dzieci jako użytkowników Internetu:  www.helpline.org.pl

przeciwdziałanie przestępstwom seksualnym z udziałem dzieci:  www.kidprotect.pl

przeciwdziałanie przestępstwom seksualnym z udziałem dzieci:  www.stoppedofilom.pl

interdyscyplinarna pomoc dzieciom pokrzywdzonym:  www.pomagajmyrazem.pl

pomoc ofiarom przemocy:  www.stop-przemocy.plopracowała: prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak

Aktualności