Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o działanie na szkodę MPK w Krakowie.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzone śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy realizacji inwestycji  pn. „Budowa linii tramwajowej KST E N-S etap IIA: Rondo Grzegórzeckie – Most Kotlarski – Klimeckiego – Lipska wraz z przebudową pasa drogowego i budową ul. Kuklińskiego oraz budową estakady w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich w Krakowie”. Zakres przedmiotowy postępowania obejmuje czyny osób zaangażowanych w realizację branży drogowej tej inwestycji, polegające m. in. na celowym stosowaniu tańszych materiałów konstrukcyjnych o parametrach technicznych niespełniających szczegółowych wymagań specyfikacji technicznych - wprowadzenie inwestora w błąd, co do parametrów technicznych użytych materiałów budowlanych i ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi przedmiotowej inwestycji.

Akt oskarżenia przeciwko 15 oskarżonym został skierowany do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Biegli, w wydanej, na potrzeby prowadzonego postępowania, opinii, stwierdzili m.in. że w warstwach podbudowy i warstwach wiążących ulic Kuklińskiego i Lipskiej wykonawca w mieszance mineralno – asfaltowej (Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - jest to mieszanka mineralna zawierająca określoną ilość asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania), użył tańszego asfaltu tzw. drogowego zamiast wymaganego projektem i specyfikacjami technicznymi asfaltu tzw. modyfikowanego (Asfalt modyfikowany polimerem (polimeroasfalt) – jest to asfalt zmodyfikowany poprzez dodanie polimerów służących poprawie właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wydłużeniu okresu eksploatacji nawierzchni drogowej), a wystawione w tym zakresie orzeczenia o jakości użytych materiałów poświadczają nieprawdę co do rodzaju zastosowanego asfaltu oraz składu MMA.

Zgodnie z treścią opinii zastosowanie przez wykonawcę asfaltu drogowego 20/30 zamiast modyfikowanego 25/55-60 w betonach asfaltowych WMS zwiększa ryzyko wystąpienia w nich spękań termicznych, a co za tym idzie przedwczesnego obniżenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni w stosunku do obliczonej w projekcie.

Z opinii biegłych wynika, że nieprawidłowość ta nie jest jedyną stwierdzoną w toku opiniowania albowiem inwentaryzacja warstw konstrukcyjnych drogi wykazała szereg rażących niezgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą.

Z kolei w odniesieniu do konstrukcji obu jezdni ulicy Lipskiej biegli stwierdzili brak zaprojektowanej podbudowy z tłucznia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że osobami, które działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla Spółki z o.o. realizującej roboty drogowe, doprowadziły MPK S.A do niekorzystnego rozporządzenia mieniem byli: Grzegorz M. pełniący funkcję dyrektora Oddziału Kraków tej firmy, Rafał Z. będący zatrudnionym na stanowisku kierownika budowy oraz Łukasz P. pełniący funkcję kierownika technicznego grupy Kraków Spółki z o.o. oraz funkcję kierownika robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wprowadzali oni w błąd pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, co do zgodności faktycznie użytych mieszanek mineralno-asfaltowych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w odniesieniu do podbudów i warstw wiążących ulic Kuklińskiego i Lipskiej w Krakowie, a także co do wykonania niezrealizowanej w rzeczywistości warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia w konstrukcji ulicy Lipskiej, doprowadzając w ten sposób Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. z siedzibą w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 9.126.008,61 złotych. Ponadto doprowadzili oni MPK S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 5.684.919,84 złotych. Wprowadzili oni bowiem w błąd pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, co do wykonania przez Sp. z o.o. stabilizacji podłoża gruntowego cementem w ilości 7% i wymiany gruntu w ulicach Kuklińskiego i Lipskiej w Krakowie, podczas gdy w rzeczywistości zlecili i nadzorowali wykonanie stabilizacji cementem w ilości nie większej niż 5%, która nie spełniała swej roli z uwagi na brak odporności na działanie wody.

Wskazane wyżej środki pieniężne zostały zapłacone za wbudowane przez wykonawcę materiały, które były niezgodne z dokumentacją projektową i powykonawczą, a w konsekwencji nie spełniały warunków zamówionego wyrobu budowlanego. W tym stanie rzeczy przyjęto, że wysokość niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego jest równa wysokości środków pieniężnych zapłaconych za te zakresy robót. W realiach niniejszej sprawy nieuzasadnione byłoby bowiem uznanie, że szkoda pokrzywdzonego sprowadza się jedynie do różnicy wartości materiałów jakie powinny zostać wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową (które rzekomo zostały wbudowane zgodnie z dokumentacją powykonawczą), a wartością faktycznie wbudowanych materiałów, niespełniających warunków zamówionego wyrobu budowlanego. 

 Przedmiotowe oszustwo nie byłoby możliwe bez  pomocy udzielonej przez osoby zajmujące się obsługą laboratoryjną i geodezyjną przedmiotowej inwestycji, sporządzające poświadczające nieprawdę orzeczenia o jakości użytych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz operatów geodezyjnych.

W toku śledztwa ujawniono bowiem, że oskarżona Anita D. zatrudniona była na stanowisku kierownika grupy małopolskiej i podkarpackiej w jednym z  Instytutów Badań Technicznych Sp. z o.o.  jako podmiocie kapitałowo zależnym od spółki realizującej inwestycję, pełniącym funkcje laboratoryjne służące kontroli zgodności użytych materiałów i technologii z dokumentacją projektową. Wykorzystując zależność służbową podległych jej pracowników uprawnionych do wystawienia orzeczeń o jakości materiałów budowlanych użytych do realizacji przedmiotowej inwestycji, a to pełniących funkcje kierownika laboratorium Sebastiana K. i Piotra B. oraz laborantów Katarzyny S., Jakuba K. i Tomasza D., poleciła im  poświadczyć nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne w orzeczeniach o jakości mieszanek mineralno-asfaltowych stwierdzających, że wyprodukowane na zlecenie wykonawcy tej inwestycji mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wykonania konstrukcji drogi w ramach przedmiotowej inwestycji, spełniają wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

4 osobom objętym aktem oskarżenia przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, a 3 dodatkowo popełnienia przestępstwa skarbowego.

W toku śledztwa ujawniono bowiem, że część materiałów rozbiórkowych w ramach realizacji tej inwestycji została ponownie wykorzystana pomimo, iż zgodnie z dokumentacją budowy zostały one rzekomo wywiezione z jej terenu. Rzekome wywiezienie tych odpadów zostało potwierdzone dokumentami w postaci kart przekazania odpadu oraz nierzetelnymi fakturami VAT.

14 osób przesłuchiwanych w toku prowadzonego śledztwa przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym oraz wnioski o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu (kary pozbawienia wolności od 11 miesięcy do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kar na okres próby wynoszący od 2 do 6 lat, grzywny).

Jedna z osób oskarżonych o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej rzekomego wywiezienia materiałów rozbiórkowych z placu budowy nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, składała wyjaśnienia, które zmierzają do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 8.

Aktualności