Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o handel anabolikami.

39 osób zostało oskarżonych przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej Krakowie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Elshana R. i Andrzeja S., w której to grupie uzgodniona była struktura, sposób działania i komunikowania się, oraz podział korzyści uzyskanych z popełnianych przestępstw. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu, na terenie Polski oraz po za jej granicami, a także przechowywaniem w celu wprowadzenia do obrotu, produktów leczniczych w postaci różnego rodzaju środków stymulujących, anabolicznych, dopingujących i innych, mających wpływ na przyrost masy mięśniowej lub zwiększenie wydolności organizmu, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu, a także nabycie i przywóz na terytorium RP prekursorów, przy czym członkowie grupy, dysponując źródłami zaopatrywania się we wskazane produkty lecznicze w kraju i zagranicą oraz sami je produkując z zakupionych w kraju i zagranicą komponentów, zakładali strony internetowe i pod pozorem prezentowania jedynie informacji o takich produktach leczniczych, zamieszczali na nich posiadany przez siebie asortyment, podając też kontakt telefoniczny adresy e-mail oraz numery komunikatorów internetowych, za pośrednictwem których przyjmowali zamówienia od szeregu nabywców. Następnie, po uzyskaniu zamawianych produktów leczniczych, przygotowywali je do wysyłki i wysyłali do zamawiających, zaś zapłatę za nie otrzymywali na rachunki bankowe lub za pomocą usługi przekazów pieniężnych, a pozostające w dyspozycji grupy rachunki bankowe zakładane były częściowo na nazwiska osób trzecich.

Grupa działała w okresie od 1.10.2007 r. do 26.06.2013 r. w Krakowie, Warszawie i innych  miejscowościach na terenie kraju. Jej uczestnicy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z inna ustaloną osobą, co do której postępowanie umorzono wobec śmierci, oraz innymi nieustalonymi osobami, co do których wyłączono materiały do odrębnego postępowania. Dodatkowo, kilka osób oskarżono o pranie brudnych pieniędzy.

Spośród oferowanych produktów leczniczych, znaczna część nie była dopuszczona do obrotu w Polsce. Pozostałe zaś produkty lecznicze należały do kategorii stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym lub też wydawanych z przepisu lekarza. Struktura objętej śledztwem grupy jest odmienna niż rozumiana tradycyjnie zorganizowana grupa przestępcza zbudowana w układzie hierarchicznego „pionowego” podporządkowania.

W realiach niniejszej sprawy, grupę przestępczą charakteryzuje brak określonego jednego przywódcy, zaś sama grupa działa na kształt „spółdzielni", i jest zbudowana w układzie poziomym. Jej członkami są osoby zajmujące się wprowadzaniem do obrotu farmaceutycznych produktów anabolicznych, z których każda posiadała krąg własnych odbiorców detalicznych. Członkowie grupy -tak zwani „hurtownicy" nie są zależni od innych osób w obrębie grupy przestępczej i znajdują się w jej hierarchii na tym samym poziomie. Wspólnym i głównym celem działalności osób wchodzących w skład tej grupy przestępczej jest osiągnięcie maksymalnego zysku finansowego. Kontakty miedzy poszczególnymi członkami grupy opierały się na zasadach analogicznych jak w legalnym obrocie gospodarczym, to jest wzajemnej wymianie produktów i środków finansowych oraz współpracy, przy uwzględnieniu praw popytu i podaży.

W toku dotychczas przeprowadzonych czynności ujawniono, że klasyczna - pionowa struktura grupy przestępczej zachodziła w związku z działalnością poszczególnych hurtowników tak zwanych „bossów", którym pionowo podporządkowani byli szeroko rozumiani tzw. pomocnicy. Pomocnikami tymi byli:

- osoby zajmujące się przygotowywaniem (pakowaniem i adresowaniem) paczek a także ich nadawaniem i odbieraniem

- osoby dostarczające fałszywych dokumentów niezbędnych dla założenia rachunków bankowych, skrytek pocztowych,

- osoby (tzw. „słupy") firmujące własnymi nazwiskami wykorzystywane przez grupę przestępczą rachunki bankowe, skrytki pocztowe czy konta portali aukcyjnych lub też wynajmujące na potrzeby grupy przestępczej mieszkania z przeznaczeniem na tzw. "magazyny",

Na poziomie detalicznym badana zorganizowana grupa przestępcza wprowadzała produkty farmaceutyczne do obrotu na terenie Polski i poza jej granicami za pomocą stron internetowych, na których lokowane są witryny internetowe zbudowane i działające na zasadzie sklepów internetowych lub też za pomocą kont założonych na internetowych portalach aukcyjnych.

Oprócz wymienionego rodzaju działalności, poszczególni figuranci prowadzili między sobą sprzedaż produktów farmaceutycznych o charakterze hurtowym.

W zależności od stopnia znajomości między sobą oraz czasokresu dotychczasowej współpracy, kontakt pomiędzy nimi (hurtownikami) następował tak jak w obrocie detalicznym -dostawa produktów była realizowana przesyłką pocztową lub kurierską przekazaniem środków finansowych przelewem lub poprzez wpłatę na wskazany rachunek, bądź też w drodze kontaktów osobistych. W ich trakcie, przekazanie zarówno produktów farmaceutycznych jak i pieniędzy dokonywało się z pominięciem firm świadczących usługi pocztowe oraz poza systemem bankowym. Członkowie tej grupy przestępczej pozyskiwali produkty farmaceutyczne w trojaki sposób, poprzez:

- nielegalny zakup lekarstw produkcji polskiej od krajowych producentów lub z hurtowni farmaceutycznych;

- zakup lekarstw za granicą;

- produkcję lub „konfekcjonowanie" lekarstw we własnym zakresie w oparciu o komponenty zakupione i sprowadzone z zagranicy.

Główni działacze grupy tzw. „hurtownicy” w swej działalności prezentowali zachowania oraz wykorzystywali mechanizmy maskowania, mające na celu zachowanie anonimowości. Hosting witryn internetowych oraz domeny internetowe, wykupywane były na osoby fikcyjne lub tzw. „słupy”. Analogicznie zakładane były skrytki pocztowe, rachunki bankowe. Wynajmowano mieszkania spełniające rolę magazynów, gdzie przechowywano środki farmaceutyczne oraz gdzie były pakowane do paczek, rozsyłanych do odbiorców detalicznych.

Poprzez legalnie działajace podmioty gospodarcze mogli maskować przestępczą działalność - bądź niezarejestrowaną  działalnością gospodarczą - polegającą na sprzedaży odżywek nie będących produktami farmaceutycznymi w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zyski z opisanej powyżej działalności inwestowane były między innymi w nieruchomości w postaci posiadanych czy budowanych przez figurantów domów lub też pomnażane poprzez korzystanie z produktów bankowych w postaci lokat, funduszy inwestycyjnych czy działalności maklerskiej, a także w ruchomości w postaci luksusowych samochodów o znacznej wartości.

Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali rachunki bankowe w kilku bankach do przyjmowania i wpłacania środków pochodzących z nielegalnie uzyskanych korzyści majątkowych, jakim był nielegalny obrót środkami leczniczymi. Środki finansowe były lokowane przez osoby, które nie mają żadnego źródła dochodu albo mają ograniczone możliwości finansowe. Osoby spokrewnione z podejrzanymi wpłacały na rachunki bankowe środki, które przekraczały trzykrotnie ich dochody. Wykorzystywano także wpłatomaty w celu zachowania anonimowości lokowania środków finansowych. Ponadto w świetle uzyskanych materiałów brak jest jakichkolwiek danych uzasadniających tak wysokie obroty na rachunkach osobistych osób spokrewnionych z podejrzanymi a deklaracje podatkowe spółek sugerują wyłącznie straty z prowadzonych działalności gospodarczych i częste nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejne okresy łub do zwrotu na rachunki bankowe podmiotów.

W toku prowadzonego śledztwa kilkanaście osób podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i większość z nich złożyła wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wraz z aktem oskarżenia, zostal skierowany do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze 12 oskarżonych, / kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i kara 3 lat pozbawienia wolności/.

Pozostałe osoby nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im przestepstw. W części wyjaśnień jednak  potwierdzaly działanie grupy.

Elshanow R. – oskarżony, który wspólnie z Andrzejem S. kierował tą grupą jest tymczasowo aresztowany.

Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności nawet do lat 15. W toku prowadzonego sledztwa zostało zabezpieczonych , na poczet grożących oskarżonym kar majątkowych i grzywien, kilkanaście samochodów. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie  ok. 200 tys. zł.

 

Aktualności