Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o oszustwo i przywłaszczenie nieruchomości pokrzywdzonego.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył 3 mężczyzn o oszustwo i przywłaszczenie nieruchomości (prawa własności nieruchomości) oraz dwóch z oskarżonych dodatkowo o przestępstwa przeciwko dokumentom.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pokrzywdzony był właścicielem nieruchomości gruntowej o pow. 2724 m2 położonej w dzielnicy Krowodrza w Krakowie. Wartość tej nieruchomości wynosiła ponad 2,7 mil zł.

W 2013 r. oskarżony Krzysztof B. pozostawał dłużnikiem nieustalonych do chwili obecnej osób z tytułu uzyskanej pożyczki, której nie był w stanie spłacić. Osoby te wymogły na nim „odpracowanie” kwoty pożyczki poprzez zorganizowanie nielegalnego przejęcia nieruchomości.

W dniu 6 września 2013 r. Krzysztof B., spotkał na jednej z ulic Krakowa współdziałającego z nim Jarosława K., / był on przypadkową osobą / któremu zaproponował zostanie wspólnikiem nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz równocześnie zostanie prezesem zarządu tej spółki. Jarosław K. wyraził na przedstawioną mu propozycję zgodę i wraz z Krzysztofem B. oraz innym dotychczas nieustalonym mężczyzną udał się do jednej z kancelarii notarialnych w Krakowie.

W kancelarii notarialnej, nieustalony mężczyzna posłużył się danymi właściciela nieruchomości oraz przerobionym dowodem osobistym osoby trzeciej, w którym znajdowały się dane właściciela nieruchomości.. Dokument ten, w rzeczywistości był wystawiony na nazwisko innej osoby i został przez tę osobę zgłoszony jako zagubiony w dniu 25 lipca 2013 r.

W trakcie pobytu w kancelarii notarialnej Jarosław K. z dotychczas nieustalonym mężczyzną posługującym się danymi pokrzywdzonego zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Jarosław K. objął 400 udziałów po 50 zł, o łącznej wartości 20 000 zł i zobowiązał się pokryć je w całości gotówką. Natomiast drugi n/n mężczyzna posługujący się danymi pokrzywdzonego objął 1600 udziałów, każdy o łącznej wartości 80 000 zł, które to udziały w całości zobowiązał się pokryć aportem niepieniężnym w postaci własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2724 m2.

Akt notarialny stanowił jednocześnie protokół pierwszego zgromadzenia wspólników, na którym dokonano wyboru jednoosobowego zarządu w składzie Prezesa Zarządu w osobie Jarosława  K.

W tym samym dniu tj. 6 września 2014 r. Jarosław K. ze wskazanym wyżej n/n mężczyzną zawarli umowę przeniesienia na rzecz spółki tytułem aportu, własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2724 m2.

Mężczyzna posługującym się danymi pokrzywdzonego podrobił jego podpisy na akcie notarialnym umowy spółki oraz na akcie notarialnym umowy przeniesienia na rzecz tej spółki własności nieruchomości.

Krzysztof B. był obecny w trakcie podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy przeniesienia na rzecz tej spółki własności nieruchomości składającej się z w/wym. nieruchomości, a po ich podpisaniu przekazał tytułem zapłaty mężczyźnie posługującemu się danymi pokrzywdzonego w gotówce kwotę kilku tysięcy złotych, a Jarosławowi K. kwotę 100 zł. 

Następnie Jarosław K. podpisał szereg dokumentów związanych z rejestracją spółki, które zostały przedłożone przez Krzysztofa B. w sądzie.

Założona spółka została wpisana do KRS. W różnych dokumentach tej spółki były podrobione podpisy w tym podpisy pokrzywdzonego. Po kilku miesiącach Jarosława K. na stanowisku Prezesa S-ki zastąpił Marcin Z. / znajomy Krzysztofa B./

Następnie została zawarta, w 14 lutego 2014 r., pomiędzy tak powstał spółką, a podmiotem pośredniczącym w obrocie nieruchomościami umowa dot. sprzedaży nieruchomości pokrzywdzonego za cenę 2,4 mil zł.

Biuro pośrednictwa nieruchomości zaproponowało jej kupno jednemu z developerów prowadzącemu inwestycje budowlane też w Krakowie.

Developer po przeprowadzeniu negocjacji co do ceny nabycia zdecydował się o kupnie tej nieruchomości za1 mil150 tys.zł.

Jeden z oskarżonych -Krzysztof B. posłużył się podrobionym dokumentem w postaci wypisu z rejestrów gruntów co ostatecznie przekonało developera do zakupu nieruchomości.

Uzgodniona cena za nieruchomość została przekazana na konto stworzonej w tym celu s-ki, a następnie pieniądze wypłacono ( wypłaty dokonali: Marcin Z. i Krzysztof B.).

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Marcin Z., Krzysztof B. i Jarosław K. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów w tym do części przestępstw podrobienia podpisów pokrzywdzonego na różnych dokumentach.

Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na mieniu Krzysztofa B. tj. na nieruchomości oraz na udziale w ½ części innej nieruchomości zastosowano zabezpieczenie majątkowe.

Jarosław K. był już karany za czyny z art. 190§1 kk, 226§1kk, 222§1kk, 224§2kk. Pozostali oskarżeni nie byli w przeszłości karani.

Pokrzywdzony dowiedział się o przestępstwie na jego szkodę gdy biuro pośrednictwa nieruchomości skontaktowało się z nim upominając się o prowizję z tytułu pośrednictwa w sprzedaży wym. nieruchomości.

W sądzie cywilnym trwa postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Materiały dot. udziału w przestępstwie innych dotychczas nieustalonych osób wyłączono do odrębnego postępowania.

 

 

Aktualności