Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony członek zarządu Fundacji Cracovitalia.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła członka zarządu Fundacji Cracovitalia Artura W. o szereg przestępstw w tym o przywłaszczenie pieniędzy w łącznej kwocie przekraczającej1 mil złotych – co stanowi mienie znacznej wartości, na szkodę wymienionej Fundacji oraz o usiłowanie przywłaszczenia kwoty 800 tys. zł / w okresie: 12.11.2009 r i od 17 – 18.06.14 /.

Wymieniony został również oskarżony o usiłowanie przywłaszczenia środków pieniężnych w kwocie 480 tys. zł / w dniu 11.06.14 /, oraz o pranie brudnych pieniędzy /podejmowanie działań mających na celu  udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia przywłaszczonych pieniędzy w okresie od 26.07. 09 – 16.07.13 /.

W Fundacji Artur W. monitorował kwestie finansowe, na bieżąco obsługiwał rachunki bankowe Fundacji.

Równolegle do pracy na rzecz Fundacji, od początku 2009 r., Artur W. zaczął podejmować starania o uzyskanie finansowania na zakup nieruchomości. W tym celu miał prowadzić rozmowy z przedstawicielami polskich banków. Z bliżej niewyjaśnionych powodów Artur W. zrezygnował jednak z uzyskania kredytu bankowego i zaczął rozważać pozyskanie finansowania z innych źródeł. Mając wiedzę o środkach jakimi dysponuje Fundacja podjął  decyzję o ich bezprawnym wykorzystaniu na planowany zakup nieruchomości. Artur W. postanowił również całą „ operację ” pseudo-pożyczki ze środków Fundacji , we władzach której zasiadał – zrealizować z wykorzystaniem tzw. rajów podatkowych i wynikającej z tego tzw. „ optymalizacji podatkowej ”. W tym celu zlecił założenie spółki , która mogła być wykorzystana w procederze wyprowadzenia z Fundacji Cracovitalia środków pieniężnych. Została założona spółka prawa amerykańskiego z siedzibą w Delawere , USA. Artur W. działając jako przedstawiciel tej nowo powstałej  spółki , założył na jej rzecz w jednym z banków, z siedzibą w Wiedniu, rachunek bankowy. Na przedmiotowy rachunek zostały, w dniu 12 listopada 2009 r., przez Artura W. przelane, z rachunku prowadzonego na rzecz Fundacji Cracovitalia, środki w kwocie 602.000 zł. Jak ustalono przedmiotowe środki w żadnej części dotychczas nie zostały zwrócone pokrzywdzonej Fundacji.

Artur W. realizując decyzję o zakupie nieruchomości, w dniu 23 lipca 2009 r., zawarł ze spółką komandytowo – akcyjną z siedzibą w Warszawie przedwstępną umowę kupna – sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni. Zakup przedmiotowego lokalu był dokonany na rzecz rodziców Artura W., za łączną cenę 700.000 zł. Rodzice Artura W. mieli sfinansować to z fikcyjnej umowy pożyczki, jaka w dniu 22 września 2009 r. została zawarta pomiędzy spółką z siedzibą w Delawere , USA – a małżonkami W. Z rachunku spółki z siedzibą w Delawere , USA wpłynęła kwota 599.960 zł , która następnie w dniu 22 grudnia 2009 r. została przelana na rachunek spółki komandytowo – akcyjnej tytułem zapłaty za nabywaną nieruchomość. Wszystkie zlecenia przelania środków dokonał Artur W.

Artur W. działając na rzecz i z upoważnienia swoich rodziców, umową z dnia 22 grudnia 2009 r. / sporządzoną w formie aktu notarialnego/ dokonał zakupu nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni. Lokal pierwotnie formalnie nabyty przez małżonków W. został następnie umową darowizny z dnia 16. 07. 2013 r. / sporządzoną w formie aktu notarialnego/ darowany na rzecz Artura W.

            Od momentu zakupu mieszkania w Gdyni , a następnie w Sopocie / po sprzedaży mieszkania w Gdyni / Artur W. nie mogąc ustabilizować swojej sytuacji finansowej zaczął popadać w kolejne długi. Sytuacja ta doprowadziła go do podjęcia już w 2014 roku kolejnej decyzji o bezprawnym wykorzystaniu środków , jakimi dysponowała Fundacja Cracovitalia , a jakie zdeponowane były na prowadzonych na jej rzecz rachunkach bankowych. W marcu 2014 r. założył w Giblartarze spółkę dla której założył jednocześnie rachunek bankowy. Jak ustalono na przedmiotowy rachunek w dniu 11. 06. 2014 r. miała zostać przetransferowana z rachunku Fundacji Cracovitalia kwota 117.900 euro / 490 tys. zł./. Dyspozycja złożona przez Artura W. nie została jednak  wykonana, a to wobec jej zablokowania przez polski nadzór bankowy. Dokonując wstrzymania realizacji tego przelewu w szczególności  stwierdzono, iż przelew ten związany jest fikcyjnym zobowiązaniem, które nigdy nie łączyło pokrzywdzonej Fundacji ze spółką.

W reakcji na wstrzymanie realizacji wskazanego przelewu Artur W. w dniach 17 i 18 czerwca 2014 r. podjął - częściowo skuteczną – kolejną próbę podjęcia należących do Fundacji  środków , jakie były zdeponowane na innych rachunkach i w dniu 17. 06. 2014 r. z rachunku lokaty terminowej, zlecił przeksięgowanie kwoty 2.000.000 zł, z którego następnie podjął w gotówce kwotę 400.000 zł. Jednocześnie Artur W. planując przywłaszczenie kolejnych kwot ze wskazanego rachunku zlecił przeksięgowanie dwóch kwot po 400.000 zł każda na rachunki do których były wydane karty bankomatowe. Wobec ustanowionej blokady tych rachunków nie zdołał on jednak podjąć zaksięgowanych na nich środków. Jednocześnie w dniu 24 czerwca  2014 r. doszło do zatrzymania Artura W.

Artur W. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnił w szczególności , iż przywłaszczania kolejnych kwot dokonywał bez jakiejkolwiek aprobaty i wiedzy prezesa zarządu Fundacji Cracovitalia.

Oskarżony mając niczym nieograniczony dostęp do środków pokrzywdzonej fundacji bezprawnie rozporządził nimi w ten sposób , że weszły one w skład jego majątku. Nie zwrócił przywłaszczonych pieniędzy. Podjął szereg , dosyć skomplikowanych i niestandardowych działań mających na celu ukrycie tego faktu , jak również mających na celu uniemożliwienie odzyskania wyprowadzonych z Fundacji Cracovitalia środków. Działania te określane jako tzw. „ pranie pieniędzy ” było zachowaniem wtórnym do przestępstwa źródłowego , z którego pochodziły środki , które poprzez podejmowanie kolejnych działań miały zostać „ zalegalizowane ” w realnym obrocie gospodarczym. Wykorzystywał w swoim przestępczym procederze instytucje zewnętrzne , jak również swoich najbliższych członków rodziny.   Oskarżony Artur W. nie był dotychczas karany sądownie. Zastosowano względem niego środki jak: poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji we władzach wym. Fundacji.

 W toku śledztwa postanowieniem z dn. 27. 06. 2014 r. na mieniu podejrzanego ustanowione zostało zabezpieczenie majątkowe w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej do kwoty 1.000.000 zł -  na należącym do niego mieszkaniu położonym w Sopocie.  

Arturowi W. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. 

Aktualności