Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony m.in. o przywłaszczenie i zbywanie mienia spółki.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi C. Wymieniony został oskarżony o przywłaszczenie mienia Spółki Jawnej (był jej wspólnikiem) w kwocie przekraczającej 1,200 tys. zł (mienie znacznej wartości).

Nadto wymieniony w okresie od 31.12.2010 r. do 7.12.2011 r. będąc wspólnikiem przedsiębiorstwa produkcyjno – budowlanego, znajdując się w sytuacji grożącą niewypłacalnością oraz upadłością, mającego zobowiązania na łączną kwotę ponad 42 mln zł, sprzedał i obciążył szereg składników majątkowych tej spółki jawnej oraz swój majątek osobisty. Nieruchomości zbywał lub obciążał hipotekę.

Nabywcy mieli zapłacić za nabywane nieruchomości po wskazaniu przez Adama C. rachunku celowego. Nie ma dowodów na to, że wymieniony, przekazał tym podmiotom (nabywcom) numer takiego rachunku.

Z opinii  biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów wynika, iż                                          z   przeprowadzonej analizy finansowej na podstawie przedłożonych bilansów sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane spółka jawna (na dzień 31 grudnia 2008 roku, 30 czerwca 2009 roku, 31 grudnia 2009 roku, 30 czerwca 2010 roku i 31grudnia 2010 roku)  i wyliczonych wskaźników płynności finansowej, struktury majątku oraz struktury kapitałowo-majątkowej wynika, że  wymieniona Spółka już na dzień 31 grudnia 2009 roku nie miała możliwości bieżącego, terminowego regulowania zobowiązań w ramach posiadanych środków obrotowych, a od dnia 31 grudnia 2010 roku sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła.

Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Ta zasada kodeksowa dotyczy jednak tylko spółek z o. o., a w przypadku rozpatrywanej spółki, która jest spółką jawną,  służy jedynie jako wskazówka do określenia momentu zagrożenia jej niewypłacalnością. W przypadku PPB spółka jawna taka sytuacja w rozpatrywanych okresach nie wystąpiła,  niemniej jednak na 31 grudnia 2009 roku kwoty strat zbliżały się już do pochłonięcia kapitału podstawowego.

Zdaniem biegłego –Spółka powinna była zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok, kiedy to kapitał własny uzyskał wartość ujemną 2.837.795  złotych, a wskaźniki płynności finansowej, struktury majątku oraz struktury kapitałowo- majątkowej były nadal poniżej ustalonych norm przyjmowanych jako bezpieczne dla funkcjonowania firmy.

Wskaźniki płynności finansowej służą do oceny zdolności firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań o okresie spłaty nieprzekraczającej 1 roku.

Upadłość powinno się ogłosić wtedy, kiedy dłużnik jest niewypłacalny – to znaczy kiedy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Dłużnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną np. spółka jawna, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 10 i 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Decydującą rolę w ustaleniu momentu niewypłacalności spółki i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bilans. Jeśli wynika z niego, że kapitał własny ma wartość ujemną to nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku PPB wartość ujemną kapitał własny osiągnął w grudniu 2010r.

Inną przesłanką upadłości jest wymagalność zobowiązania wobec danego wierzyciela, a zatem konieczne jest wystąpienie sytuacji, w której wierzyciel może dochodzić zapłaty tego zobowiązania przed sądem (np. minął już termin płatności wynikający z faktury). Biegły dokonał na podstawie zestawienia zobowiązań stanowiących załącznik do postępowania o ogłoszenie upadłości PPB , sporządzony przez wspolnika Adama C.,  z którego wynika, iż  warunek o którym mowa powyżej został spełniony na dzień 31.12.2010r. i wtedy należałoby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Biegły w konkluzji stwierdził, iż oba warunki zgłoszenia upadłości występują w dniu zapoznaniu się właścicieli Spółki ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010.

Z danych uzyskanych od Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego w upadłości likwidacyjnej wynika, iż  na podstawie  dotychczasowych czynności  nie odzyskano do masy upadłości Spółki bezprawnie zbytych przez Adama C. składników majątkowych, w szczególności nieruchomości, które zostały obciążone hipotekami w związku z udzielonymi nowym właścicielom kredytami bankowymi.

Nadto nie złożył on, wbrew przepisom ustawy, ramowego sprawozdania finansowego w/wym. Przedsiębiorstwa za 2010 rok.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam C. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia sprzeczne z zabezpieczonymi w sprawie dowodami.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. 

Aktualności