Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o przywłaszczenie samochodu i pieniędzy oraz o oszukanie kilkunastu osób, które mu zaufały.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła Piotra Cz. o przywłaszczenie mienia i doprowadzenie szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

W dniu 19 lipca 2011 r. zawarł on z jedną ze spółek umowę leasingową. W oparciu o tę umowę został mu przekazany do użytkowania samochód marki Lexus o wartości ponad 125 tys. zł.

Zawierając umowę zobowiązał się jednocześnie do wnoszenia na rzecz leasingodawcy stosownych opłat w wysokości ok. 1.700-1.800 zł miesięcznie. Nadto umowa przewidywała , że po zakończeniu okresu jej obowiązywania Piotr Cz. będzie mógł kupić oddany mu do użytkowania pojazd za cenę ok. 10.000 zł. Piotr Cz. początkowo regulował ciążące na mim czynsze leasingowe. Z początkiem 2012 r. zaczęły się jednak opóźnienia w ich spłacie, co spowodowało , iż z dniem 19 czerwca 2012 r. spółka wypowiedziała Piotrowi Cz. przedmiotową umowę. Jednocześnie – stosownie do warunków umowy – Piotr Cz. został zobowiązany do zwrócenia w terminie do dnia 18 lipca 2012 r. przedmiotu leasingu. Jak ustalono w toku śledztwa Piotr Cz. o wypowiedzeniu niniejszej umowy i obowiązku zwrócenia użytkowanego pojazdu był informowany przez pracowników   leasingodawcy        / telefonicznie i osobiście /. W pisemnym oświadczeniu Piotr Cz. podał, iż w przypadku niedotrzymania określonych terminów w ciągu 48 godzin zwróci pokrzywdzonej spółce użytkowany pojazd. Pomimo tego Piotr Cz. nie wywiązując się z obowiązku zapłaty zaległych rat nadal użytkował przedmiotowy samochód.

W dniu 03 lutego 2013 r. doszło do zatrzymania Piotra Cz. Dokonano jednocześnie zabezpieczenia użytkowanego przez niego pojazdu marki Lexus IS 220 D., który następnie został wydany przedstawicielom pokrzywdzonej firmy. Ustalono , iż w październiku 2012 r. Piotr Cz. przy popełnianiu innego przestępstwa „ oferował ” jako własny przywłaszczony pojazd. Powyższe okoliczności wskazują , iż Piotr Cz. od dnia 19 lipca 2012 r. bezprawnie zatrzymując powierzony mu pojazd dokonał jego przywłaszczenia.

         Zakresem śledztwa objęto również popełnione przez Piotra Cz. czyny polegające na przywłaszczenia pieniędzy na szkodę pokrzywdzonej oraz  doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

        Piotr Cz. w okresie od lutego do września 2012 r. nawiązywał kontakt z szeregiem osób , do których występował o udzielenie mu pożyczek gotówkowych.  W zamian pożyczkodawcy mieli otrzymywać od Piotra Cz. odsetki , których wysokość określana indywidualnie, wynosić miała od 5 % w stosunku miesięcznym do 15 % w stosunku rocznym. Starając się o uzyskanie kolejnych pożyczek zapewniał , iż uzyskiwane kwoty będą przeznaczane bądź to na zakup stali lub oleju maszynowego , bądź też na zakup nieruchomości położonych w okolicach Piaseczna czy też na Śląsku. W celu uwiarygodnienia swojej osoby, uzyskując pożyczkę, najczęściej wręczał pożyczkodawcy dokumenty opisane jako weksle. Części umów pożyczki zawierana była w formie aktów notarialnych. Zabezpieczeniem ich spłaty miały być hipoteki na mieszkaniu należącym do rodziców Piotra Cz.

        Działając, w opisany powyżej sposób, Piotr Cz. doprowadził przy zawieraniu kolejnych umów pożyczek kilkanaście osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.245.500 zł. Pokrzywdzonych wprowadzał w  błąd , co do zamiaru i możliwości zwrotu udzielanych pożyczek gotówkowych oraz ich rzeczywistego przeznaczenia.

Pokrzywdzeni wpłacali kwoty od 10 tys. zł do ponad 350 tys. zł.

Jak ustalono w toku przedmiotowego śledztwa dotychczas żadnemu z pokrzywdzonych nie udało się zrealizować roszczeń , które ewentualnie na gruncie prawa wekslowego związane by były z wystawieniem przez Piotra Cz. takiego papieru wartościowego. Pokrzywdzonym poza drobnymi kwotami nie udało się również odzyskać bezpośrednio od Piotra Cz. zwrotu pożyczonych kwot. Bezskuteczne okazały się również wydane, na wniosek części pokrzywdzonych, sądowe nakazy zapłaty , jak również bezskuteczne okazują się wszczynane na ich wniosek postępowania egzekucyjne. Wskazuje to na fakt, iż Piotr Cz. zaciągając powyższe zobowiązania nie miał zamiaru i możliwości wywiązania się z nich. Jednocześnie w świetle ustaleń śledztwa przyjąć należy , iż Piotr Cz. zaciągając pożyczki oszukiwał pokrzywdzonych również , co do faktycznego przeznaczenia uzyskiwanych kwot. Jak bowiem ustalono Piotr Cz. nie zajmował się działalnością o jakiej informował pokrzywdzonych.

         Oskarżony  obok dopuszczenia się opisanych czynów, w styczniu 2013 r.  przywłaszczył pieniądze w kwocie 130.000 zł. W oparciu o udzielone mu przez pokrzywdzoną, w dniu 10 stycznia 2013 r., notarialne pełnomocnictwo miał uprawienia do zajmowania się m.in. jej sprawami majątkowymi. Przedmiotowe pełnomocnictwo w szczególności uprawniało Piotra Cz. do zbycia należącej do pokrzywdzonej zabudowanej nieruchomości. Strony ustaliły, iż nieruchomość nie może być zbyta za cenę niższą niż 1.200.000 zł. Pełnomocnictwo nie regulując przedmiotowej kwestii - jednoznacznie jednak określało , że środki pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości mają wpłynąć bezpośrednio na rachunek mocodawcy. Oskarżony ustalił cenę nieruchomości na kwotę 530 tys. zł.

O ustaleniach dotyczących ceny przedmiotowej transakcji Piotr Cz. nie poinformował pokrzywdzonej. Zawarł z nabywcą nieruchomości przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Na jej mocy Piotr Cz.– działając w imieniu i na rzecz pokrzywdzonej zobowiązał się do zbycia - za cenę 530.000 zł zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie. Jednocześnie tytułem zadatku  Piotr Cz. potwierdził odbiór od nabywcy kwoty w łącznej wysokości 130.000 zł. Jak ustalono środki przekazane przez nabywcę zostały jednak zatrzymane przez Piotra Cz. Zadatek nie został bowiem w żadnej części przekazany właścicielce, Piotr. Cz. przywłaszczył sobie te pieniądze.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr Cz. przyznał się do przywłaszczenia samochodu i zadatku wpłaconego na zakup nieruchomości, Wyjaśnił, że co najmniej od października 2012 r. posiadał wiedzę o wypowiedzeniu mu umowy leasingu samochodu marki Lexus. Nie zdecydował się na zwrócenie pojazdu , albowiem był mu on potrzebny w prowadzonej działalności gospodarczej. Podał, iż na czasowe zatrzymanie zadatku zgodę miała wyrazić pokrzywdzona, a kwota 130.000 zł została przez niego rozdysponowana na spłatę długów, jakie miał posiadać u osób fizycznych.

 Podejrzany Piotr Cz. nie był dotychczas karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Nie jest wykluczone, że są jeszcze osoby, które nie zawiadomiły o oszustwie na ich szkodę, mogą być również pokrzywdzone banki. To wykonywane czynności w tym postępowaniu doprowadziły do ustalenia, że oskarżony oszukał osoby fizyczne - wpłacające mu pieniądze.

 

Aktualności