Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony obywatel Zimbabwe.

          Prokuratura Rejonowa w Krakowie  Śródmieście – Zachód oskarżyła obywatela Zimbabwe o szereg oszustw na szkodę prawie 70 osób .

W okresie od 11.04.2012 r. do IV 2013 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd uczestników wycieczki – co do możliwości i faktu zorganizowania wyprawy do RPA / Zimbabwe przez Afrykańskie Koło Naukowe UJ w Krakowie i pobrał od pokrzywdzonych łącznie kwotę  ponad 370 tys.. zł.

W 2007 r. zostało założone na Uniwersytecie Jagiellońskim Afrykańskie Koło Naukowe. Przewodniczącym koła został student prawa UJ Errol M. pochodzący z Zimbabwe. W 2010 r. Afrykańskie Koło Naukowe zorganizowało czterotygodniową wyprawę naukową do Afryki. Dzięki temu wyjazdowi Errol M. został doceniony w Zimbabwe i otrzymał tytuł Ambasadora Turystyki Republiki Zimbabwe w Europie Wschodniej.

W 2011 r. Errol M. poprosił  przewodniczkę i pilotkę wycieczek po Afryce, o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do RPA/Zimbabwe w 2012 r. Kobieta wyraziła zgodę na współpracę i zajęła się sprawami organizacyjnymi. 

Errol M. zwrócił się także do Uniwersytetu Jagiellońskiego o możliwość dokonywania wpłat przez uczestników tej wyprawy na subkonto Afrykańskiego Koła Naukowego. Uzyskał on taką zgodę, po czym wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy o współpracę celem dopełnienia formalności związanych z pomocą uczelni w zakupie biletów lotniczych. W związku z powyższym w dniu 23 stycznia 2012 r. została zawarta umowa o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim Wydziałem Filozoficznym, a Przedstawicielem Turystyki Zimbabwe w osobie Errola M.

Wyjazd powyższy odbył się pomyślnie, w dwóch turach w terminie 15-28 sierpnia 2012 r. oraz 18-31 sierpnia 2012 r. Subkonto aktywowane na potrzeby wyprawy, po jej zakończeniu zostało rozliczone i zamknięte. Z uwagi na duże zainteresowanie Errol M. postanowił zorganizować kolejną wyprawę do RPA/Zimbabwe także w dwóch turach w terminie 6-19 grudnia 2012 r, oraz 9-22 grudnia 2012 r. Organizacja wyjazdu zaplanowanego na grudzień 2012 r. odbyła się w identyczny sposób, jak wyjazdu w sierpniu 2012 r.

W umowach zawieranych przez Errola M. jako organizator widniało Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (AKON UJ) we współpracy z biurem w Zimbabwe. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego nie były jednak poinformowane o wyprawie, której termin miał przypaść na grudzień 2012 r. Errol M. nie był nadto nigdy uprawniony do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu Uniwersytetu. W dniu 13 listopada 2012 r. Errol M. w imieniu Afrykańskiego Koła Naukowego UJ zawiadomił uczestników o odwołaniu wyjazdu do RPA/Zimbabwe w dniach 6-22 grudnia 2012 r. Wskazał, że jest to podyktowane brakiem wody oraz pojawieniem się ognisk cholery w niektórych rejonach Afryki, co stwarza zagrożenie dla zdrowia członków wyprawy. Podkreślił nadto, że większość usług jest już opłacona, toteż uczestnicy będą musieli ponieść pewne związane z tym koszty. Przedstawił także dwie możliwości rozwiązania sytuacji: albo zapisanie się na terminy alternatywne wyprawy w roku 2013 albo rezygnacja i zwrot części wpłaconych środków pieniężnych. Następnie w dniu 16 listopada 2012 r. Errol M. wysłał do uczestników kolejną wiadomość e-mail, w której wyjaśnił, iż podjął stosowne negocjacje i zamiast anulowania wyjazdu możliwe są trzy możliwości: wyjazd w przewidywanym terminie trasą opisaną w ofercie i podjęcie tym samym ryzyka związanego z suszą, wyjazd w powyższym terminie trasą zmienioną lub wyjazd w lipcu 2013 r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po przekazaniu tych informacji cześć uczestników chciała jednak zrezygnować z wyjazdu. Wtedy to Errol M. przesłał wszystkim oświadczenia Polskiej Konsul w Zimbabwe z dnia 15 oraz 16 listopada 2012 r. Z powyższych dokumentów wynikało, iż zaleca się przełożenie wszelkich wyjazdów do Zimbabwe ze względu na zagrożenie cholerą. W związku z czym Errol M. podjął decyzję o przesunięciu terminu wyjazdu na lipiec 2013 r. Jednocześnie podkreślił, że osoby które zechcą zrezygnować z podróży otrzymają zwrot wpłaconych sum. Muszą jednak wykazać się cierpliwością, gdyż większość środków została zamrożona przez kontrahentów w RPA i Zimbabwe. Wskazał, iż będą również trwały poszukiwania osób zainteresowanych wyjazdem w lipcu 2013 r. a w przypadku znalezienia zastępstwa pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone.

Errol M. dokonał zwrotu 12 osobom części wpłaconych przez nich kwot. W pozostałym zakresie uczestnicy, którzy zrezygnowali z wyjazdu do RPA/Zimbabwe nie odzyskali wpłaconych przez siebie pieniędzy.

Pomimo problemów z wyprawą w grudniu 2012 r. Errol M. organizował już ekspedycję w lipcu 2013 r. W tym wypadku również podpisywał umowy z zainteresowanymi i podawał swój numer konta do wpłat, których dokonało 18 osób, wpłacili łącznie: ponad 119 tys.  zł.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego o organizacji wyprawy, która miała się odbyć w grudniu 2012 r. dowiedziały się z pisma jednej z osób . W związku z tym podjęto działania mające na celu wyjaśnienie sprawy.

W styczniu oraz lutym 2013 r. zaczęły wpływać do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego skargi i wezwania do zapłaty w związku z niezrealizowaniem umów o świadczenie usług turystycznych na wyjazd do RPA/Zimbabwe w grudniu 2012 r. W związku z powyższym Afrykańskie Koło Naukowe zostało zawieszone decyzją Prorektora UJ ds. Dydaktycznych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Następnie decyzją Senatu UJ Afrykańskie Koło Naukowe zostało rozwiązane w czerwcu 2013 r. ze względu na podejmowanie działań niezgodnych z prawem i statutem koła.

W dniu 18 czerwca 2013 r. w krakowskiej Piwnicy pod Baranami doszło do spotkania Errola M.  z częścią uczestników, którzy pomimo uiszczenia należności nie wyjechali do Afryki. Wtedy to Errol M. zakomunikował, iż Afrykańskie Koło Naukowe zostało rozwiązane, co wyklucza możliwość organizacji wyjazdów i realizacji zawartych umów. Jednocześnie wskazał, że zwrot wpłaconych środków pieniężnych nie jest możliwy, albowiem przekazał je już swoim afrykańskim kontrahentom. Podkreślił, że następnego dnia wylatuje do Pretorii i na miejscu poczyni stosowne ustalenia, o czym poinformuje niedoszłych uczestników mailowo. W dniu 3 lipca 2013 r. Errol M. wysłał do zainteresowanych wyprawą wiadomość, w której wskazał, iż na tym etapie zwrot poniesionych kosztów nie jest możliwy, gdyż nie zgadzają się na to  dostawcy usług w RPA i Zimbabwe. Jednocześnie podkreślił, że nadal istnieje możliwość skorzystania z usług za które zapłacono w dowolnym terminie, jednak nie późnej iż do 30 czerwca 2014 r. Jednym ograniczeniem jest tylko liczebność grup, nie przekraczającą 12 osób. Od tego momentu kontakt z Errolem M. się urwał, a niedoszli uczestnicy nie otrzymali zwrotu swoich pieniędzy.

Jedynie trzy uczestniczki, mając świadomość, iż jedyną możliwością odzyskania swoich pieniędzy jest wyjazd indywidualny postanowiły polecieć do Afryki. Na miejscu kobietami opiekował się właściciel biura podróży z Pretorii. Uczestniczki spotkało wiele niedogodności, a nadto musiały dopłacić na miejscu pewne sumy pieniężne do wycieczki.

Nadto jeden z pokrzywdzonych, skontaktował się z biurem podróży, które miało obsługiwać wycieczkę na terenie RPA. Jak się okazało Errol M. wpłacił jedynie zaliczki, które następnie wycofał. Pani Konsul Honorowa RP w Zimbabwe w rozmowie z pracownikiem UJ oświadczyła, że żaden z dokumentów, że w Zimbabwe panuje susza i zagrożenie epidemia cholery nie został wystawiony przez Konsulat RP w Zimbabwe , zaś podpisy i pieczątki na nich są sfałszowane / w tym zakresie wyłączony został materiał procesowy do odrębnego postępowania /.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Errol T. M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że wycieczka, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, była jedną wycieczką organizowaną dla dwu odrębnych grup. Jedna w sierpniu, a druga w grudniu. Wycieczka została rozdzielona ze względów logistycznych ale było to jedno przedsięwzięcie. Wszystkie zaś wycieczki, które organizował dla Uniwersytetu Jagiellońskiego nie były organizowane dla profitów, lecz były to wycieczki naukowe.

W trakcie przygotowań do wyjazdu sierpniowego okazało się, iż kwota 5590 zł, którą zapłacili uczestnicy wyprawy, jest stanowczo zaniżona i nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów. Podkreślił, że aby zapobiec katastrofie, gdyż siedemdziesięcioro uczestników wyjazdu nie miało w Afryce gdzie spać i co jeść, wykorzystał pieniądze osób które miały dopiero uczestniczyć w projekcie. Podejrzany wskazał, iż były wakacje uniwersyteckie i nie mógł się z nikim skontaktować, a nadto był przeświadczony, że znajdzie jakieś rozwiązanie na pokrycie tego wkładu pieniężnego. Po powrocie natomiast pierwszej grupy do Polski pojawił się kolejny problem, a mianowicie susza w południowej części Zimbabwe.

Wyjaśnienia te są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym, stanowią próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej z a popełnione czyny. Error M. nie był  dotychczas karany sądownie, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

 

Aktualności