Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony posługiwał się danymi swojego kuzyna.

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód oskarżyła Marcina D. o podszywanie się pod inną osobę, wykorzystując jej dane, w celu wyrządzenia tej osobie szkody majątkowej lub osobistej oraz o podrobienie, w celu użycia za autentyczny podpis pokrzywdzonego. Łącznie w okresie od 2.04.2012 r. do 20.10.2012 r. w Krakowie, 24 razy posługiwał się danymi pokrzywdzonego kuzyna, też kilkukrotnie podrabiał jego podpis.

Pokrzywdzony i Marcin D. są krewnymi, przez pewien okres czasu Marcin D. nawet mieszkał  razem z jego rodziną w Kielcach. Od około trzech lat z udziałem Marcina D. oraz jego kuzyna toczy się postępowanie cywilne w związku z roszczeniami z tytułu spadku, strony nie pozostają w dobrych relacjach, Marcin D. uważa, iż kuzyn i jego  rodzina wyrządzili mu wiele krzywd.

Poczynając od kwietnia 2012r. pokrzywdzony zaczął otrzymywać wezwania do stawiennictwa w urzędach oraz wezwania do zapłaty w związku z wykroczeniami, nałożonymi mandatami oraz pobytami w izbie wytrzeźwień, przy czym wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie Krakowa. Niejednokrotnie musiał stawiać się na przesłuchania do organów ścigania, jak również prowadzone były w stosunku do jego osoby postępowania egzekucyjne, wyjaśniające jak również sądowe. Przez cały czas musiał udowadniać, iż w datach zdarzeń nie przebywał w Krakowie, tylko w swoim miejscu zamieszkania lub w pracy, a ktoś inny posługuje się jego danymi osobowymi.

Danymi jego posługiwano się nie tylko przy legitymowaniu przez Straż Miejską Miasta Krakowa i Policję oraz pobytach w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, lecz również w związku z postępowaniem karnym. W toku postępowania karnego jednak okazało się, iż zatrzymany, w związku z kradzieżą mężczyzna, posługujący się danymi pokrzywdzonego , lecz nie posiadający dokumentów tożsamości, to wielokrotnie karany Marcin D.  To właśnie Marcin D. po utracie dokumentu tożsamości przywłaszczył sobie tożsamość kuzyna - i posługiwał się jego danymi.

Z danych Straży Miejskiej Miasta Krakowa wynika, iż jego danymi posłużono się 11 razy w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. w związku z podejmowanymi przez strażników interwencjami w sprawach o wykroczenia. Z danych Policji wynika natomiast, iż w związku z prowadzonymi interwencjami w sprawach o wykroczenia zakończonymi wystawieniem mandatu karnego danymi pokrzywdzonego posłużono się co najmniej sześciokrotnie.

Część interwencji podejmowanych w stosunku do Marcina D. w związku z faktem, iż pozostawał pod znacznym wpływem alkoholu, została zakończona przewiezieniem go do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Przy przyjęciu do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz przy opuszczeniu placówki Marcin D. posługiwał się danymi osobowymi kuzyna, a nadto podpisywał się na dokumentach związanych z pobytem w MCPU  jego imieniem i nazwiskiem. 

Ponadto Marcin D. opuszczając placówkę MCPU podrabiał podpis pokrzywdzonego na wezwaniach do zapłaty należności za pobyt na Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU w Krakowie na kwotę 250 zł każde, nie uiszczając nigdy należności.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin D. przyznał się do zarzucanego mu czynu, podawał w wyjaśnieniach, że początkowo posługiwał się danymi kuzyna, bo ukrywał się przed organami ścigania, a potem robił to z przyzwyczajenia. Nie uważał, by swoim postępowaniem wyrządził większą krzywdę kuzynowi, gdyż jest on dobrze sytuowany, a jego rodzina miała mu wyrządzić niejedną krzywdę.

Złożył również wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu / Kara - 1 roku i 9  miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby,  zobowiązanie do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonego w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, zobowiązanie do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,  dozór kuratora /.

Marcin D. był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie głównie za przestępstwa przeciwko mieniu.

 

Aktualności