Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony współprzewodniczący Komisji Majątkowej, pełnomocnik parafii i rzeczoznawca majątkowy.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko: rzeczoznawcy majątkowemu, ówczesnemu współprzewodniczącemu Komisji Majątkowej oraz Markowi P.- pełnomocnikowi parafii.

Rzeczoznawca majątkowy został oskarżony o poświadczenie nieprawdy w 2007 roku w oparcie szacunkowym dot. wyceny nieruchomości utraconych przez jedną z parafii w Kętach, położonych w Kętach o łącznej powierzchni ponad 7,44 ha, które to okoliczności miały znaczenie prawne w toku postępowania regulacyjnego przed Komisją Majątkową.

W operacie wycena nieruchomości została określona na kwotę 2.748.690 zł., która to wartość została zawyżona o 1.554.936 zł. w stosunku do rzeczywistej wartości nieruchomości utraconych przez w/w parafię oraz nierucho­mości podlegających wycenie w postępowaniu regulacyjnym.

Marek P. został oskarżony o oszustwo -  doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 2,2 miliona złotych stanowiącym znaczną wartość na szkodę Skarbu Państwa. Przedłożył bowiem Komisji Majątkowej poświadczający nieprawdę operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości utraconych przez w/wym. parafię, w którym to operacie została zawyżona wartość wycenionych nieruchomości o łączną kwotę ponad 1,5 mil zł.

Nadto wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem P. - Współprzewodniczącym Komisji Majątkowej i referentem w/w postępowania regulacyjnego, wprowadził w błąd trzech pozostałych członków Pierwszego Zespołu Orzekającego Komisji Mająt­kowej, co do rzeczywistej wartości należnego w/w parafii odszkodowania za utracone nieruchomości, poprzez zatajenie faktu uzyskania przez w/w parafię nieruchomości zamiennych o łącznej powierzchni 25,7820 ha, otrzymanych na podstawie ugód z 2002 r. zawartych przed Komisją Majątkową orzekającą w innym składzie, na skutek czego wyłudził  kwotę 2.253.671 zł. stanowiącą znaczną wartość na szkodę Skarbu Państwa. Kwota ta została wypłacona parafii w dniu 27.12.2007 roku.

Mirosław P. – współprzewodniczący Komisji Majątkowej został oskarżony o oszustwo - wprowadzenie w błąd 3 innych członków Pierwszego Zespołu Orzekającego Komisji Majątkowej co do wysokości należnego w/w parafii odszkodowania (zataił fakt zawarcia przed Komisją Majątkową orzekającą w innym składzie 2 ugód na mocy których parafia uzyskała nieruchomości zamienne o łącznej powierzchni ponad 25,5 ha– wiedział o tych ugodach, był referentem sprawy, znał akta sprawy), poświadczył też w wydanym orzeczeniu Zespołu Orzekającego Komisji Majątkowej nieprawdę co do mających znaczenie prawne okoliczności w odniesieniu do wysokości należnego parafii odszkodowania. Działania Mirosława P. doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę Skarbu Państwa w części nienależnie uzyskanego odszkodowania obejmującego kwotę ponad 793 tys. zł stanowiącą mienie znacznej wartości / kwota ta stanowi wartość działek, które zostały zatajone w postępowaniu przed Komisją Majątkową/.

Wszystkie zarzucone oskarżonym czyny zostały popełnione w 2007 roku w Krakowie i w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych im czynów. W wyjaśnieniach przedstawili okoliczności podejmowanych działań, które zmierzają do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności