Kraków: Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 109225 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/, który zawiera wykaz minimalnych parametrów technicznych dzierżawionych urządzeń kopiujących - kserokopiarek oraz załącznik nr 2a do SIWZ, w którym znajduje się wykaz miejsc do ich zainstalowania. Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ stanowi integralną część SIWZ . 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt był nowy z wyjątkiem jednej kserokopiarki wykonującej odbitki kolorowe. b) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał dokumentację w języku polskim. c) Wykonawca może zaoferować urządzenia kopiujące - kserokopiarki o lepszych właściwościach, parametrach i cechach od określonych przez Zamawiającego. d) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu w dzierżawę 40 nowych kserokopiarek wykonujących odbitki czarno-białe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ A), oraz 1 używanej kserokopiarki (o przebiegu nie większym niż 200 000 kopii czarnej i 150 000 kopii kolorowej) wykonującej odbitki kolorowe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ B), dostarczenia i zainstalowania ich we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz do wykonywania wszystkich czynności związanych z ich konserwacją, naprawą i do wykonywania czynności zapewniających prawidłową pracę, działanie wydzierżawionych kserokopiarek oraz do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części, za wyjątkiem papieru ksero. e) Oferowane urządzenia kopiujące - kserokopiarki muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4, 30.12.12.00-5, 50.31.31.00-3, 50.31.32.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz dzierżawionych urządzeń kopiujących - kserokopiarek wraz z wykazem miejsc do ich zainstalowania - zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: zmiany wynagrodzenie umownego spowodowanej urzędową zmianą stawki podatku do towarów i usług (VAT) lub innych należności publiczno-prawnych, zasad realizacji umowy, warunków płatności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok.9C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków pok.9C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie