Kraków: usługi: Sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek
Numer ogłoszenia: 125519 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi: Sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia: sprzątanie pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu krakowskiego o łącznej pow. ok. 11 991 m2 i utrzymanie w czystości otoczenia budynku, w tym pow. utwardzonych ok. 5048 m2 i pow. zielonych ok. 3013 m2 oraz dodatkowe dwustronne mycie powierzchni szklanych 2 razy w okresie trwania umowy w ilości ok. 3175 m2 ( jednostronna pow. w m 2). Szczegółowy opis i zakres zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zapewni niezbędną obsadę osób sprzątających . 2. Wykonawca musi posiadać sprawny zmechanizowany sprzęt . Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07. 2014r. do 31.10.2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365602,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę