Kraków: usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz Prokuratur Rejonowych w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Krakowie ( Podgórze, Nowa Huta).
Numer ogłoszenia: 12875 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz Prokuratur Rejonowych w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Krakowie ( Podgórze, Nowa Huta)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynków: a) Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2 b) Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, ul. Jordana 7 c) Prokuratury Rejonowej w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7 d) Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 23 e) Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9 f) Prokuratury Rejonowej w Krakowie na os. Stalowym 16D g) Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 357370,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę