Kraków: Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 132857 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109225 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/, który zawiera wykaz minimalnych parametrów technicznych dzierżawionych urządzeń kopiujących - kserokopiarek oraz załącznik nr 2a do SIWZ, w którym znajduje się wykaz miejsc do ich zainstalowania. Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ stanowi integralną część SIWZ . 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt był nowy z wyjątkiem jednej kserokopiarki wykonującej odbitki kolorowe. b) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał dokumentację w języku polskim. c) Wykonawca może zaoferować urządzenia kopiujące - kserokopiarki o lepszych właściwościach, parametrach i cechach od określonych przez Zamawiającego. d) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu w dzierżawę 40 nowych kserokopiarek wykonujących odbitki czarno-białe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ A), oraz 1 używanej kserokopiarki (o przebiegu nie większym niż 200 000 kopii czarnej i 150 000 kopii kolorowej) wykonującej odbitki kolorowe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ B), dostarczenia i zainstalowania ich we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz do wykonywania wszystkich czynności związanych z ich konserwacją, naprawą i do wykonywania czynności zapewniających prawidłową pracę, działanie wydzierżawionych kserokopiarek oraz do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części, za wyjątkiem papieru ksero. e) Oferowane urządzenia kopiujące - kserokopiarki muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4, 30.12.12.00-5, 50.31.31.00-3, 50.31.32.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261645,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ