Kraków: Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą /Termomodernizacja budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2, z przebudową polegającą na wykonaniu okna napowietrzającego, wraz z instalacją oświetlenia ochronnego, dz. Nr 446/13 obr. 5 Śródmieście/
Numer ogłoszenia: 163746 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73973 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą /Termomodernizacja budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2, z przebudową polegającą na wykonaniu okna napowietrzającego, wraz z instalacją oświetlenia ochronnego, dz. Nr 446/13 obr. 5 Śródmieście/.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są remontowe roboty budowlane tj. /Termomodernizacja budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2, z przebudową polegającą na wykonaniu okna napowietrzającego, wraz z instalacją oświetlenia ochronnego, dz. Nr 446/13 obr. 5 Śródmieście/. 2. Zakres robót wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 13. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 10) oraz dokumentacja projektowa ( załącznik nr 11). 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45321000-3 Izolacja cieplna 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 5.Termin wykonania: od 02 czerwca 2014 r., do 26 września 2014r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.23.00-0, 45.44.21.20-4, 45.42.11.30-4, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.31.23.11-0, 45.31.00.00-3, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 601626,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ