Kraków: dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 163897 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy ( jednak nie później niż do 28 grudnia 2015r.).Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. 3. Warunki realizacji zamówienia: 3.1. Dostawa sprzętu będzie stwierdzana protokołem odbioru przez osoby wskazane przez Zmawiającego podczas podpisania umowy, a na żądanie tych osób Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności również jego przedstawiciela w tych czynnościach; 3.2. Dostawa sprzętu obejmuje jego transport z wniesieniem na wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego. Sprzęt powinien być dostarczony w paczkach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy. 3.3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą z osobami wskazanymi przez Zamawiającego podczas podpisania umowy. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie używany) oznaczony znakiem CE a materiały użyte do jego produkcji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w treści SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo, programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 6. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 7. Terminy okresu gwarancji na dostarczony sprzęt określone są w załączniku nr 6 do SIWZ. Gwarancja na poszczególne elementy (jeśli nie zapisano inaczej) wynosi min. 12 m-cy. 8. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni roboczych od daty wydania. 9. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym przedmiot zamówienia został wydany, zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę. 10. Warunki wykonywania gwarancji. 10.1 Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń; 10.2 Szczegółowe warunki wykonania gwarancji zostały opisane w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.20.00-4, 30.23.21.10-8, 35.10.00.00-5, 48.00.00.00-8, 32.42.00.00-3, 38.65.21.00-1, 30.23.40.00-8, 30.23.72.30-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 2. Wypełniony Formularz cenowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 3 Specyfikacja techniczna - wg załącznika nr 6 do SIWZ (Wykonawca do oferty załącza tabelę z parametrami technicznymi sprzętu, który oferuje). 4 w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 5. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy, o których mowa w projekcie umowy w § 6.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków pok. 9C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie