Kraków: usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych
Numer ogłoszenia: 228799 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209783 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na zapewnieniu imiennych kart uprawniających do korzystania z nielimitowanego (tj. dającego dostęp do różnych usług w różnych obiektach tego samego dnia) dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego oraz ich dzieci i osób towarzyszących ( Użytkowników). 2. Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona przez 18 miesięcy od daty aktywacji kart jednak nie wcześniej niż od 01.12.2014r. 3. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków ZFŚS tylko dla pracowników Zamawiającego z wyłączeniem dzieci i osób towarzyszących. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277728,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ