Kraków: usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych
Numer ogłoszenia: 365996 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319216 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na zapewnieniu imiennych kart uprawniających do korzystania z nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego oraz ich dzieci i osób towarzyszących ( Użytkowników). 2.Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona przez 14 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisana zostanie umowa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214620,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ