Kraków: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych
Numer ogłoszenia: 91775 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową oraz podległe jej prokuratury rejonowe tj.; -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, -Prokuraturę Rejonowa w Krakowie - Prądniku Białym, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Nowej Hucie, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Podgórzu, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Wschód, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Zachód, -Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie, -Prokuraturę Rejonową w Miechowie -Prokuraturę Rejonową w Myślenicach -Prokuraturę Rejonową w Olkuszu, -Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, -Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, -Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, -Prokuraturę Rejonową w Wieliczce. 2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Zadanie nr 1 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy oraz części musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Kraków. Zadanie nr 2 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy oraz części musi znajdować się na ternie powiatu chrzanowskiego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, lub wszystkie w/w zadania 3. Objęte niniejszym zamówieniem parkowanie i przechowywanie środków transportu ich elementów, podzespołów i części musi być realizowane na parkingu usytuowanym w jednym z wymienionych obszarów w/w zadaniach. Na terenie utwardzonym, ogrodzonym w sposób zabezpieczający przed dostaniem się osób postronnych i oświetlonym lub innym tego rodzaju obiekcie budowlanym (budynek, hala, wiata) spełniającym niżej wymienione wymagania: 1) możliwość przechowywania pojazdów i ich części zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego, na parkingu(-ach) strzeżonym(-ych) wykonawcy przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta - do czasu, gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Zamawiającego. 2) Posiadanie na terenie parkingu dla potrzeb Zamawiającego zamykanego i zadaszonego pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania części pojazdów (np. silników, karoserii i innych podzespołów) o powierzchni min. 2 m2. 3) Zapewnienie ograniczonego dostępu do terenu parkingu(-ów) oraz zabezpieczenie terenu parkingu w sposób uniemożliwiający dostęp do pojazdów, a także części osób trzecich (ogrodzenie terenu w sposób trwały, oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i ich części, całodobowa ochrona, wejście na teren parkingu tylko dla uprawnionych osób). 4) Parking musi posiadać utwardzone podłoże. 5) Parking musi posiadać stacjonarną łączność telefoniczną. 6) Służba dyspozytorska parkingu będzie zobowiązana do prowadzenia dokumentacji ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdów i ich części. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności parkingu strzeżonego, bądź wyżej wskazane ubezpieczenie na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, suma gwarancyjna nie niższa niż 100.000,- PLN ( wymaganie musi być spełnione na dzień podpisania umowy). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania objętych zamówieniem usług innym podmiotom, w przypadkach, gdy ich wykonanie przez wybranego wykonawcę byłoby ze względów ekonomicznych lub technicznych nieuzasadnione. 6. Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego przez okres 36 miesięcy dla każdego zadania od dnia:3 sierpnia 2015r. do 2 sierpnia 2018r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

krótki opis parkingu z podaniem adresu jego lokalizacji i elementów wyszczególnionych w rozdziale II pkt3 ppkt 1-6 (wg. Załącznika nr 2 ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności należy do nich nadzwyczajna zmiana stosunków, w tym zmiana przepisów, w oparciu o które realizowane jest niniejsze zamówienie. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a) Terminu wykonania zamówienia, b)Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług ( VAT ), b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę , udowodnienie zmiany kosztów leży po stronie Wykonawcy, wraz z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia przedstawi on dokumenty, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. b i c mogą zostać dokonane w zakresie procentowego wzrostu waloryzowanej części wynagrodzenia wskazanego w formularzu cenowym, wynikającego z aktów prawnych wprowadzających zmiany minimalnego wynagrodzenia lub/i stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne dla pozostałego okresu obowiązywania umowy. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków pok. 9C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie