Kraków: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych.
Numer ogłoszenia: 111423 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91775 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową oraz podległe jej prokuratury rejonowe tj.; -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, -Prokuraturę Rejonowa w Krakowie - Prądniku Białym, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Nowej Hucie, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Podgórzu, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Wschód, -Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Śródmieściu Zachód, -Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie, -Prokuraturę Rejonową w Miechowie -Prokuraturę Rejonową w Myślenicach -Prokuraturę Rejonową w Olkuszu, -Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, -Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, -Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, -Prokuraturę Rejonową w Wieliczce. 2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Zadanie nr 1 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy oraz części musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Kraków. Zadanie nr 2 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy oraz części musi znajdować się na ternie powiatu chrzanowskiego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, lub wszystkie w/w zadania 3. Objęte niniejszym zamówieniem parkowanie i przechowywanie środków transportu ich elementów, podzespołów i części musi być realizowane na parkingu usytuowanym w jednym z wymienionych obszarów w/w zadaniach. Na terenie utwardzonym, ogrodzonym w sposób zabezpieczający przed dostaniem się osób postronnych i oświetlonym lub innym tego rodzaju obiekcie budowlanym (budynek, hala, wiata) spełniającym niżej wymienione wymagania: 1) możliwość przechowywania pojazdów i ich części zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego, na parkingu(-ach) strzeżonym(-ych) wykonawcy przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta - do czasu, gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Zamawiającego. 2) Posiadanie na terenie parkingu dla potrzeb Zamawiającego zamykanego i zadaszonego pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania części pojazdów (np. silników, karoserii i innych podzespołów) o powierzchni min. 2 m2. 3) Zapewnienie ograniczonego dostępu do terenu parkingu(-ów) oraz zabezpieczenie terenu parkingu w sposób uniemożliwiający dostęp do pojazdów, a także części osób trzecich (ogrodzenie terenu w sposób trwały, oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i ich części, całodobowa ochrona, wejście na teren parkingu tylko dla uprawnionych osób). 4) Parking musi posiadać utwardzone podłoże. 5) Parking musi posiadać stacjonarną łączność telefoniczną. 6) Służba dyspozytorska parkingu będzie zobowiązana do prowadzenia dokumentacji ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdów i ich części. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności parkingu strzeżonego, bądź wyżej wskazane ubezpieczenie na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, suma gwarancyjna nie niższa niż 100.000,- PLN ( wymaganie musi być spełnione na dzień podpisania umowy). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania objętych zamówieniem usług innym podmiotom, w przypadkach, gdy ich wykonanie przez wybranego wykonawcę byłoby ze względów ekonomicznych lub technicznych nieuzasadnione. 6. Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego przez okres 36 miesięcy dla każdego zadania od dnia:3 sierpnia 2015r. do 2 sierpnia 2018r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy oraz części na ternie powiatu chrzanowskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36447,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ