Kraków: dostawę sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 179453 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie: zestawy komputerowe (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura, system operacyjny) - 107 sztuk, drukarki laserowe monochromatyczne - 10 sztuk oraz 107 sztuk oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Sprzęt winien być dostarczony w opakowaniach fabrycznych wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami w języku polskim lub angielskim, które Wykonawca dostarczy w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) na płycie CD/DVD oraz dokumentami gwarancyjnymi, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 4) Urządzenia informatyczne będą posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności. 5) Ceny jednostkowe brutto skalkulowane w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym cena jednostkowa jednego (1) zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura, system operacyjny), nie mogą przekroczyć kwoty 3499,99 zł brutto z uwagi na sposób finansowania zamówienia. 6) Terminy okresu gwarancji na dostarczony sprzęt określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. 7) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213300-8 komputer biurkowy 30231300-0 monitory ekranowe 30232110-8 drukarki laserowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2. Termin realizacji zamówienia: Termin zrealizowania dostawy najpóźniej do dnia 30 grudnia 2015r. licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. 3. Warunki realizacji zamówienia: 1). Dostawa sprzętu będzie stwierdzana protokołem odbioru przez osoby wskazane przez Zmawiającego podczas podpisania umowy. 2). Dostawa sprzętu obejmuje jego transport z wniesieniem na wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego. Sprzęt powinien być dostarczony w paczkach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy. 3). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą z osobami wskazanymi przez Zamawiającego podczas podpisania umowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w treści SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo, programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 5. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 10. Warunki wykonywania gwarancji. 1) Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń; 2) Szczegółowe warunki wykonania gwarancji zostały opisane w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zasady i wysokość wniesienia wadium. 1) Warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu jest wniesienie wadium w jednej z poniższych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , 2) Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100 PLN) 2. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawcy wnoszący wadium w pieniądzu są zobowiązani, ustaloną kwotę wadium wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. NBP O/O Kraków nr rachunku: 87 1010 1270 0000 3913 9120 0000 Dowód wniesienia wadium powinien zawierać adnotację: WADIUM - zamówienie publiczne - III 2811/05/15 i należy załączyć go do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy. 5) W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 6) Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 7) Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.1. Wypełniony Formularz ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1. 5.2. Wypełniony Formularz cenowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2. 5.3 Specyfikacja techniczna - wg załącznika nr 6 do SIWZ (Wykonawca do oferty załącza tabelę z parametrami technicznymi sprzętu, który oferuje). 5.4.Potwierdzenie wniesienia lub wpłacenia wadium - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 5.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy, o których mowa w projekcie umowy w § 9.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9 C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9 C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie