Kraków: dostawę sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 186463 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163897 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy ( jednak nie później niż do 28 grudnia 2015r.). Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. 3. Warunki realizacji zamówienia: 3.1. Dostawa sprzętu będzie stwierdzana protokołem odbioru przez osoby wskazane przez Zmawiającego podczas podpisania umowy, a na żądanie tych osób Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności również jego przedstawiciela w tych czynnościach; 3.2. Dostawa sprzętu obejmuje jego transport z wniesieniem na wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego. Sprzęt powinien być dostarczony w paczkach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy. 3.3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą z osobami wskazanymi przez Zamawiającego podczas podpisania umowy. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie używany) oznaczony znakiem CE a materiały użyte do jego produkcji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w treści SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo, programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 6. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 7. Terminy okresu gwarancji na dostarczony sprzęt określone są w załączniku nr 6 do SIWZ. Gwarancja na poszczególne elementy (jeśli nie zapisano inaczej) wynosi min. 12 m-cy. 8. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni roboczych od daty wydania. 9. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym przedmiot zamówienia został wydany, zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę. 10. Warunki wykonywania gwarancji. 10.1 Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń; 10.2 Szczegółowe warunki wykonania gwarancji zostały opisane w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.20.00-4, 30.23.21.10-8, 35.10.00.00-5, 30.23.72.30-0, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8, 38.65.21.00-1, 30.23.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134788,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ