Kraków: dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 354080 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179453 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie: zestawy komputerowe (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura, system operacyjny) - 107 sztuk, drukarki laserowe monochromatyczne - 10 sztuk oraz 107 sztuk oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Sprzęt winien być dostarczony w opakowaniach fabrycznych wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami w języku polskim lub angielskim, które Wykonawca dostarczy w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) na płycie CD/DVD oraz dokumentami gwarancyjnymi, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 4) Urządzenia informatyczne będą posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności. 5) Ceny jednostkowe brutto skalkulowane w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym cena jednostkowa jednego (1) zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura, system operacyjny), nie mogą przekroczyć kwoty 3499,99 zł brutto z uwagi na sposób finansowania zamówienia. 6) Terminy okresu gwarancji na dostarczony sprzęt określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. 7) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213300-8 komputer biurkowy 30231300-0 monitory ekranowe 30232110-8 drukarki laserowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2. Termin realizacji zamówienia: Termin zrealizowania dostawy najpóźniej do dnia 30 grudnia 2015r. licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. 3. Warunki realizacji zamówienia: 1). Dostawa sprzętu będzie stwierdzana protokołem odbioru przez osoby wskazane przez Zmawiającego podczas podpisania umowy. 2). Dostawa sprzętu obejmuje jego transport z wniesieniem na wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego. Sprzęt powinien być dostarczony w paczkach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy. 3). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą z osobami wskazanymi przez Zamawiającego podczas podpisania umowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w treści SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo, programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 5. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 10. Warunki wykonywania gwarancji. 1) Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń; 2) Szczegółowe warunki wykonania gwarancji zostały opisane w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ