Kraków: wykonanie i dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 236111 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225321 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie i dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych w pomieszczeniach przeznaczonym na przechowywanie akt archiwalnych mieszczącym się w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 1B . 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia pod względem jakościowym oraz ilościowym został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Wymiary regałów podane są w milimetrach. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty. 5. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi:36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. 7. Wykonawca zapewni bezpłatnie w okresie gwarancyjnym : przeglądy techniczne i regulacje oraz przeszkolenie pracowników obsługi. 8. Dostawa i montaż regałów będzie prowadzona w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Prokuratury...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0, 39.14.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,5 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ