Kraków: usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 1581 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261471 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego ( zakres usług w danych obiektach został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem: a) Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, b) Prokuratura Rejonowa Kraków- Nowa Huta oraz Prokuratura Rejonowa Kraków- Podgórze os. Stalowe 16D, c) Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza oraz Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały, os. Kościuszkowskie 2, d) Prokuratura Rejonowa w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, e) Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie, ul. Jordana 7, f) Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1B, g) Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 23. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330275,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ