Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Pojazdy elektryczne w strefie A i B w Krakowie

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie:

I. przekroczenia w dniu 7 października 2015r. w Krakowie obowiązków służbowych przez Prezydenta Miasta Krakowa poprzez wydanie z naruszeniem przepisów prawa zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi mchu turystycznego, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pojazdów Ekologicznych tj. o przest. z art. 231§1 kk wobec stwierdzenia, iż brak jest znamion czynu zabronionego,

II. przekroczenia, w okresie 7-31 października 2015r. w Krakowie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poprzez publikację z naruszeniem przepisów prawa zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2677/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego oraz stosowanie tego aktu prawnego, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pojazdów Ekologicznych tj. o przest. z art. 231 §1 kk wobec stwierdzenia, iż brak jest znamion czynu zabronionego.

Przeprowadzone postępowanie sprawdzające nie dostarczyło podstaw do powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z wydaniem w dniu 7 października 2015r. przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia nr 2677/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, jego publikacją oraz obowiązywaniem. Nadmienić przy tym jednak stanowczo należy, iż organ prokuratorski nie jest właściwy do sprawowania kontroli działalności administracji publicznej i badania czy przy wydaniu konkretnego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania leży to, bowiem w gestii sądownictwa administracyjnego na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przedmiotem, zatem analizy pozostaje tylko i wyłącznie kwestia zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 kk polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ( w tym przypadku Prezydenta Miasta Krakowa oraz funkcjonariuszy działających w jego imieniu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu), co byłoby działaniem na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Kwestią pierwotną jest rozstrzygniecie w zakresie istnienia podstaw normatywnych wydanego przez Prezydenta zarządzenia, w kontekście zarzutu zawiadamiającego odnośnie procedury jego wydania i ew. zatwierdzenia. Analiza obowiązującego stanu prawnego na dzień jego wydania (w tym zakresie do chwili obecnej nie nastąpiły zmiany) prowadzi do wniosku, iż podstawę prawną regulacji w związku z korzystaniem z dróg publicznych stanowią ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Prawo o ruchu drogowym uprawnia prezydenta miasta do zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (art. 10), przy czym szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach uwzględniające m..in. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego określił (na podstawie art. 12) w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury w dniu 23 września 2003r. Na podstawie ustawy o drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta ( art. 19 ust. 5).. Powołane powyżej przepisy prawa w całej rozciągłości wprost potwierdzają uprawnienie Prezydenta Miasta Krakowa jako organu zarządzającego ruchem na ulicach miasta Krakowa do wydania zakwestionowanego zarządzenia. Okoliczność, iż w istocie na stronie internetowej ZIKiT, z uwagi zapewne na niedopatrzenie techniczne, opublikowano Regulamin bez odwołania się do numeru zarządzenia na podstawie, którego wszedł w życie pozostaje irrelewantna, albowiem ogłoszenie tego aktu prawnego było zgodne z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Chybiony jest także zarzut posługiwania się w przedmiotowym zarządzeniu niewłaściwym nazewnictwem, skoro z dalszej części tego orzeczenie wprost wynika, iż de facto posługiwanie się inną nomenklaturą miałoby charakter porządkujący. Wreszcie nie można także zgodzić się, iż wydanie przedmiotowego zarządzenia stanowi ograniczenie wolności gospodarczej dotyczące przedsiębiorców korzystających z pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, albowiem nie można traktować próby uregulowania określonej sfery działalności jako ograniczenie albowiem ma ona swoje ustawowe umocowanie w powołanych aktach prawnych. Wprowadzenie katalogu warunków pod jakimi może być prowadzona przedmiotowa działalność w sytuacji gdy dotyczy ogółu zainteresowanych tą materią nie stanowi przestępnego naruszenia prawa.

Z tych względów prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie wobec braku znamion czynu zabronionego. Postanowienie jest prawomocne.

 

 

 

Aktualności