Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Skierowanie aktu oskarżenia

23-12-2008

W dniu dzisiejszym Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R., który pełnił funkcję publiczną Dyrektora Opery w Krakowie oraz Rafałowi S.- b. kierownikowi działu inwestycji w Operze – zatrudnionego w listopadzie 2004 r przez Piotra P./był znajomym Piotra P./.
Wymienionych oskarżono o płatną protekcję i łapownictwo oraz o złożenie fałszywych oświadczeń w toku postępowania przetargowego.
Piotr R. działał wspólnie z Rafałem S. w okresie od maja 2007 roku do 21 września 2007 roku. Wielokrotnie, wobec osób reprezentujących Konsorcjum firm, Piotr R. wskazywał Rafała S. jako osobę, która u niego- jako Dyrektora Opery, posiada duże wpływy i działa w jego imieniu, a także jest to osoba, od opinii której uzależnił zatwierdzenie przez siebie projektu Konsorcjum pod nazwą „Projekt wykonawczy technologii teatru muzycznego w zakresie sceny głównej z widownią, sceny kameralnej oraz sal prób, umożliwiającej prowadzenie działalności statutowej w nowym gmachu Opery Krakowskiej oraz realizacji projektu wraz z dostawą i montażem urządzeń”.
W zamian za zatwierdzenie przez siebie projektu – wspólnie z Rafałem S. kierował wobec przedstawicieli tegoż Konsorcjum żądania dopuszczenia jednej ze spółek do w/w projektu rozwiązań technologicznych, a spółka ta była podmiotem gospodarczym konkurencyjnym wobec Konsorcjum.
Rafał S. pośredniczący w zatwierdzeniu wymienionego projektu żądał udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 1 mln zł, którą to kwotę przyjął w dniu 21 września 2007 roku w Chęcinach, przekazując jednocześnie w zamian, osobie reprezentującej Konsorcjum, otrzymany od Piotra R. i podpisany przez niego protokół zatwierdzenia przedmiotowego projektu. Podstawą do zatwierdzenia tego projektu była opinia Rafała S.
Nadto Piotr R. i Rafał S. oskarżeni zostali o złożenie w okresie od 22 lutego 2007 roku do 30 kwietnia 2007 roku w Krakowie, w toku postępowania przetargowego, fałszywych oświadczeń (Piotr R. jako kierownik zamawiającego Opery Krakowskiej, a Rafał S. jako przewodniczący komisji przetargowej w Operze) o nie pozostawaniu z żadnym wykonawcą w takim stosunku faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. W rzeczywistości, z przedstawicielami wykonawcy – oferenta jednej z portugalskich spółek, od kilku miesięcy, przed ogłoszeniem przetargu na w/wym. projekt rozwiązań technologicznych, prowadzili rozmowy konsultacyjne dotyczące np. wymagań technicznych do przyszłego przetargu.
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Piotr R. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. W początkowym okresie śledztwa składał wyjaśnienia, w których m.in. podał, że nic nie wiedział o żadnej korupcji. W toku dalszych czynności procesowych skorzystał z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz odmówił odpowiedzi na pytania.
Natomiast Rafał S. przyznał się jedynie częściowo – potwierdził fakt przyjęcia kwoty 1 mln. zł.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Aktualności