Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Umorzenie śledztwa dot. zamówienia publicznego - usług pocztowych.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie umorzył śledztwo w sprawie złożenia,  w bliżej nieustalonym dniu,  nie wcześniej niż 30 października 2013r. nie później niż 4 listopada 2013r. w Krakowie, nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mającego istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego numer ZP-14/2013 w przedmiocie „świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” poprzez niezgodne z prawdą potwierdzenie spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego, Sąd Apelacyjny w Krakowie, w zakresie dotyczącym posiadania właściwej ilości oraz odpowiedniego rozmieszczenia placówek pocztowych, w tym posiadania co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców w gminach miejskich i miejsko- wiejskich, co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich, posiadania w każdej gminie co najmniej jednej stałej placówki pocztowej, zapewnienia, że opisane placówki pocztowe będą czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem, co najmniej pięć dni w tygodniu,

tj. o przestępstwo z art. 297§ 1 kk.

wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

 Istota  zawiadomień oraz złożonych w tym zakresie zeznań sprowadzała się do wskazania, że w toku ogłoszonego i prowadzonego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej postępowania przetargowego o numerze ZP-14/2013, którego przedmiotem było „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych”  uczestnik tego postępowania „Polska Grupa Pocztowa” S.A. złożył nieprawdziwe oświadczenia, wskazujące i przekonujące o spełnianiu warunków stawianych przez Zamawiającego, w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadania właściwej sytuacji ekonomicznie i finansowej, ale co najistotniejsze dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do spełnienia warunków stawianych przez Zamawiającego.

W tym zaś zakresie jako najistotniejsze, wskazane zostało oświadczenie, stanowiące załącznik numer 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP-14/2013, którego treść zobowiązywała Wykonawców do potwierdzenia, iż posiadają oni;

-co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców w gminach miejskich i miejsko- wiejskich,

-co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc  średnio w skali kraju, przypadającej na 85km2 powierzchni w gminach wiejskich,

-posiadają w każdej gminie co najmniej jedną stałą  placówkę pocztową,

-zapewniają, że opisane placówki pocztowe będą czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej pięć dni w tygodniu, a jeśli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy liczba to może być odpowiednio niższa.

W niniejszej sprawie,  w czasie analizowania treści złożonego oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podjęto czynności zmierzającego do zweryfikowania, czy oświadczenie to  obiektywnie było prawdziwie.

Temu służyła zlecona analiza, określająca ilość i rozmieszczenie placówek pocztowych, jakimi faktycznie dysponował, czy też mógł dysponować Wykonawca.

W sytuacji gdy Zamawiający nie określił jednoznacznie w której dacie, składania ofert, czy przystąpienia do realizacji zamówienia, ma być spełniony wymóg objęcia siatką placówek pocztowych obszaru całego kraju, pole do różnych interpretacji pozostało otwarte.

W toku śledztwa ustalono, że nawet członkowie Komisji Przetargowej przesłuchiwani na te okoliczności nie byli jednomyślni czy datą kluczową dla ustalenia posiadanych przez Wykonawcę zasobów miałby być dzień złożenia oświadczenia czy dzień przestąpienia do realizacji umowy.

W tym stanie rzeczy, uznano że pełnomocnik „Polskiej Grupy Pocztowej” S.A., działający z porozumieniu z członkami Zarządu spółki, którzy przecież dokonali interpretacji dla siebie korzystniejszej, składając określonej treści dokumenty, w tym oświadczenia, nie mógł świadomie mijać  się  z prawdą.

Osoby te (zarówno pełnomocnik PGP jak też członkowie Zarządu) wiedziały, że jako samodzielny podmiot „Polska Grupa Pocztowa” S.A nie spełniają warunków formalnych, ani w dacie składania ofert, ani też nie spełnią ich w momencie przystąpienia do realizacji Zamówienia. Nie mniej jednak, angażując do projektu zespół podwykonawców (InPost, Ruch, Inforsys) mieli przekonanie, że z ich pomocą będą w stanie objąć siatką placówek pocztowych obszar całego kraju, poczynając  od 1 stycznia 2014 roku.

Według takiej  interpretacji, złożone oświadczenie było zatem subiektywnie prawdziwe.
Ponieważ jak ustalono w toku śledztwa, wątpliwości na jaki moment czasowy Wykonawca ma dysponować odpowiednim potencjałem  nie zostały rozstrzygnięte nie sposób zarzucić Wykonawcy mieć innego wyobrażenia o stawianych przez Zamawiającego wymogach, niż te które zakładały  posiadanie odpowiedniego potencjału na moment przystąpienia do realizacji umowy.

Zamawiający wymagał, by Wykonawca posiadał potencjał techniczny i osobowy. Językowa intuicja związana z tym określeniem podpowiada, że zakłada ono nie tylko zasób już istniejący, ale przede wszystkim taki, który z tegoż zasobu może zostać wyprowadzony, lub który dopiero może zeń powstać.

 Ponadto potwierdzono, że różnica pomiędzy liczbą placówek jaką dysponowała „Polska Grupa Pocztowa” S.A  wraz z podwykonawcami na dzień składania oświadczenia, oraz liczba takich placówek, pozyskanych w terminie późniejszym, w stosunku do wymagań Zamawiającego była nieznaczna.

Ustalono, że  na terenie całego kraju 8% placówek pocztowych nie posiadał, ani „InPost” spółka z o.o., ani pozostałe współpracujące  z nim podmioty.

Trudno doszukiwać się po stronie osób podejmujących w imieniu i na rzecz „Polskiej Grupy Pocztowej” S.A określonych działań, by w ich zachowaniu, złożonych dokumentach, przedstawionych oświadczeniach chodziło o celowe i świadome wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

Wobec nieistnienia w świadomości sprawców nierzetelności oświadczenia, wykluczona jest bowiem umyślność ich działania.

Przestępstwo określone w art. 297 § 1 k.k. można popełnić jedynie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, jest to bowiem przestępstwo kierunkowe.

Przesądza o tym nie tylko brak odpowiedniej dla tej normy klauzuli nieumyślności, ale także zwrot „w celu uzyskania”, który wyłącza zarazem możliwość działania sprawcy z zamiarem wynikowym (ewentualnym).

 

 

 

Aktualności