Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Umorzono postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków

Wydział VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie umorzył postępowanie karne w sprawie:

  1. niedopełnienia w okresie od 6.X.2009 roku do 4 VIII 2010 roku w Nowym Sączu przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz oraz pracowników Urzędu Miasta Nowy Sącz obowiązków polegających na starannym gospodarowaniu mieniem komunalnym poprzez zaniechanie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek nr 31/3 i 31/4 obręb 30 Nowy Sącz i wyrządzenie w ten sposób znacznej szkody majątkowej w mieniu gminy miejskiej Nowy Sącz tj. O przestępstwo z art 296§3 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  2. niedopełnienia w okresie od 20 V 2010 roku do 26 VIII 2011 roku w Nowym Sączu przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz oraz pracowników Urzędu Miasta Nowy Sącz ciążących na nich obowiązków polegających na starannym gospodarowaniu mieniem komunalnym poprzez doprowadzenie do zawarcia, podpisania umowy sprzedaży należących do Gminy Nowy Sącz działek 20/8 i 20/10 za zaniżoną cenę oraz zrzeczenie się  wobec inwestora budowanej Galerii Handlowej “Trzy Korony” roszczeń o wykonanie modernizacji nawierzchni ulic przylegających do galerii, przebudowy układu komunikacyjnego  w rejonie tej inwestycji i wyrządzenia w ten sposób szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu gminy miejskiej Nowy Sącz – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  3. niedopełnienia w dniu 6 IX 2011 roku w Nowym Sączu obowiązków służbowych polegających na rzetelnym informowaniu Rady Miasta Nowy Sącz, przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, poprzez poświadczenie nieprawdy w sprawozdaniu międzysesyjnym za okres od 25 VII 2011 roku do 4 IX 2011 roku składanym Radzie  Miasta Nowy Sącz, tj. o przestępstwo z art 231§1 kk i art 271§1 kk w zw. z art 11§2 kpk. – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  4. niedopełnienia w okresie od 23 IX 2013 roku roku do 21 I 2014 roku w Nowym Sączu obowiązków służbowych przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, polegających na rzetelnym informowaniu Rady Miasta Nowy Sącz oraz poprzez nieudostępnienie radnemu Miasta Nowy Sącz wglądu do sporządzonego w 2009 roku operatu szacunkowego dotyczącego działek 31/3 i 31/4 obręb 30 Nowy Sącz, będącego podstawą do ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste tych działek oraz nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego, tj. o przestepstwo z art 231§1 kk i art 23 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostpie do informacji publicznej w zw. z art. 11§2 kk. – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  5. ujawnienia w dniu 20 XII 2013 roku w nieustalonym miejscu tajemnicy dziennikarskiej poprzez przekazanie treści przesłanej dziennikarzom nowosądeckich gazet wiadomości sms, tj. o przestępstwo z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  6. niedopełnienia w dniu 20 XII 2013 roku w Nowym Sączu obowiązków służbowych, polegających na zachowaniu w tajemnicy informacji powziętych w związku z pełnioną funkcją i wykonywaną pracą, przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz oraz pracowników Urzedu Miasta Nowy Sącz, poprzez ujawnienie i wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji o wiadomości dotyczącej publikacji prasowej w dzienniku “Rzeczpospolita” oraz danych jej autora w zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz w toku konferencji prasowej, tj. o przestępstwo z art 231§1 kk i art 266§1 kk w zw. z art 11§2 kpk. – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk),
  7. niedopełnienia w okresie od 26 IV 2013 roku do nieustalonego dnia 2014 roku w Nowym Sączu, przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz i pracowników Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Dyrektora i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ciążących na nich obowiązków polegających na umożliwieniu prowadzenia oraz na prowadzeniu przez inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu bez wymaganego zezwolenia, robót budowlanych związanych z budową i przebudową ciągów komuniacyjnych w okolicach galerii handlowej “Trzy Korony” i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego, tj. o przestępstwo z art. 231§1 kk i art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, – wobec braku znamion czynu zabronionego (art 17§1 pkt 2 kpk).

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadziła postepowanie na podstawie zarzutów nadesłanych z Krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków służbowych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz urzędników Urzedu Miasta Nowy Sącz. Dotyczło to działań władz miasta związanych ze sprzedażą działek a następnie budową galerii “Trzy Korony”.

W toku postępowania po przesłuchaniu świadków posiadających informacje w tej sprawie oraz analizie zgromadzonego materiału stwierdzono, że wyniki czynności przeprowadzonych w toku śledztwa nie dają podstaw do stwierdzenia, iż Prezydent Miasta Nowy Sącz niedopełnił swoich obowiązków polegających na niewłaściwym zarządzaniu mieniem komunalnym, poprzez sprzedanie za zaniżoną cenę działek o numerach 20/8 i 20/10 obr. 30 Nowy Sącz, niezasadne zrzeczenie się roszczeń wobec spółki CD Locum o przebudowę układu komunikacyjnego wokół galerii „Trzy Korony”, jak również zaniechanie zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek nr 31/3 i 31/4 obr. 30 Nowy Sącz.

Poczynione w toku śledztwa ustalenia prowadzą do wniosku, iż władze Miasta Nowy Sącz, a w szczególności jego prezydent, od co najmniej 2007 roku czyniły starania na zagospodarowanie działek miejskich mieszczących się przy ulicy Lwowskiej. Działania te skorelowane były z polityką miasta mającą na celu zainteresowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inwestowaniem w Nowym Sączu. Polityka taka określona została w dokumencie o nazwie „Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020”, przyjętym uchwałą rady miasta w 2008 r. Działania podejmowane przez prezydenta Ryszarda Nowaka doprowadziły do znalezienia inwestora na planowane do sprzedaży działki o numerach 20/8 i 20/10, które sprzedane zostały za bardzo dobrą cenę. Ocenę taką potwierdza nie tylko sam Ryszard Nowak, ale również część radnych Miasta Nowy Sącz. Wniosek taki wynika również z analizy realiów cenowych, panujących wówczas na runku nieruchomości, w tym obowiązujących wtedy cen, a także z porównania cen transakcyjnych dotyczących nieruchomości sprzedawanych przez porównywalne wielkością, będące stolicą województwa, miasto Kielce. Przy uwzględnieniu takich okoliczności nie sposób uznać działania władz Nowego Sącza za niedopełnienie obowiązków w zakresie starannego gospodarowania mieniem, na skutek którego doszło do wyrządzenia Miastu Nowy Sącz szkody majątkowej, lub nawet za działanie na szkodę miasta.

Podobnie ocenić należy działania prezydenta Ryszarda Nowaka i urzędników miejskich w zakresie negocjowania i zaakceptowania pozostałych warunków sprzedaży wspomnianych wyżej działek, zwłaszcza w zakresie zobowiązań do wykonania układu komunikacyjnego wokół galerii „Trzy Korony”. Układ ten, w szczególności modernizacja skrzyżowania ulic: Barskiej, Krańcowej i Lwowskiej, uwzględniany był w planach miasta już od 2007 r., jednakże nie prowadzono w tym zakresie inwestycji z uwagi na brak środków na ten cel, a następnie ze względu na prowadzone prace budowlane przy galerii „Trzy Korony”, oczekując z rozpoczęciem robót na ich zakończenie. Uwzględniając realia transakcji sprzedaży działek za kwotę 30 milionów złotych za przekonujący uznać należy argument, iż inwestor - z uwagi na wysoką cenę zakupu gruntów, nie chciał ponosić już dalszych dodatkowych kosztów. Dodać należy, ze inwestor zbudował na własny koszt wjazdy i wyjazdy z galerii oraz chodniki, w tym w wyniku starań władz miasta - również w części znajdującej się na gruntach miejskich. W tej sytuacji przebudową skrzyżowania, polegającą na wybudowaniu w tym miejscu ronda oraz modernizacją ulicy Modrzejewskiej zajęło się za własne środki Miasto Nowy Sącz.

Prezydent miasta podpisując umowę niczego się nie zrzekł, bowiem w umowie zobowiązującej do przeniesienia własności nie znajdował się zapis, że inwestor takie prace na własny koszt przeprowadzi. Nie sposób zatem takie zachowanie ocenić jako niedopełnienie obowiązków w zakresie prowadzenia spraw miasta i dbałości o jego majątek czy wręcz wyrządzenia miastu szkody majątkowej i jednoczesnego przysporzenia korzyści majątkowej drugiej stronie umowy.

Za element przyjętej wobec inwestora taktyki, przynoszącej w dalszej perspektywie korzyści dla miasta, nie zaś za działanie przynoszące mu szkodę, uznać należy fakt celowego opóźnienia w aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste działek o numerach 31/3 i 31/4 obr. 30. Operat szacunkowy dotyczący tych działek został przesłany do Urzędu Miasta Nowy Sącz w dniu 21 września 2009 r., a w dniu 6 października urzędnicy miejscy po zapoznaniu się z nim i jego zweryfikowaniu, podpisali z rzeczoznawcą kartę odbioru prac. Od tego momentu formalnie mieli oni podstawy do wysłania do użytkownika wieczystego wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i wprowadzenia nowej, obowiązującej od nowego roku kalendarzowego. Jak wynika z ustaleń śledztwa, aktualizacja opłat nie nastąpiła z uwagi na wyraźne stanowisko prezydenta Ryszarda Nowaka, który celowo opóźniał jej wprowadzenie w stosunku do CD Locum, do czasu kiedy nie zostanie podpisana umowa sprzedaży sąsiednich działek miejskich, którymi spółka ta wykazywała zainteresowanie, po to by nie zniechęcić przyszłego kontrahenta. Wprowadzenie nowych stawek nastąpiło na podstawie pisma z dnia 4 sierpnia 2010 r., po podpisaniu w dniu 10 czerwca 2010 r. przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz ze spółką CD Locum umowy zobowiązującej do przeniesienia własności działek nr 20/8 i 20/10 za cenę 30 milionów złotych. Wprawdzie na skutek zaniechania zaktualizowania opłaty rocznej do kasy miejskiej w 2010 roku wpłynęło o 310 tys. złotych mniej, to jednak w ostatecznym rozrachunku uznać należy, że działanie to mogło się przyczynić do sfinalizowania transakcji zakupu sąsiednich działek przez CD Locum za korzystną dla miasta cenę. Dodać należy, że sprzedanie przez Miasto Nowy Sącz działek spółce CD Locum przyczyniło się do uporządkowania, dotąd zaniedbanych i niewykorzystanych ekonomicznie terenów, do powstania na terenie miasta obiektu, przy którego budowie zaangażowano szereg miejscowych podmiotów gospodarczych, dającego zatrudnienie szeregu osobom i z racji którego funkcjonowania budżet Urzędu Miasta Nowy Sącz zasilany jest corocznie z tytułu samego podatku od nieruchomości kwotą 1,4 miliona złotych rocznie.

Za niedopełnienie obowiązków służbowych przez prezydenta Ryszarda Nowaka i jego służby nie może być również uznane podanie w sprawozdaniu z działalności Prezydenta Miasta Nowy Sącz za okres 25 lipca 2011 r. - 4 września 2011 r. informacji, że koszty przebudowy układu komunikacyjnego wokół galerii „Trzy Korony” leżą po stronie inwestora, tj. spółki CD Locum. Wskazać należy, iż z mocy ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ( miasta ) przyjmuje sprawozdanie z działalności wójta ( burmistrza, prezydenta ). Przepisy nie precyzują jednak, w jakiej formie sprawozdanie ma zostać przedstawione, tj. w formie pisemnej czy ustnej. W przypadku sprawozdania Prezydenta Miasta Nowy Sącz z dnia 6 września 2011 r. sprawozdanie to zostało przygotowane w dwóch wersjach: jednej - pisemnej, podpisanej przez prezydenta i doręczonej radnym oraz drugiej - skróconej, również zawierającej tę informację, jednak - co wynika z analizy zapisu z przebiegu sesji rady miejskiej - nie odczytanej w tej części przez Ryszarda Nowaka.

Wyniki przeprowadzonego w tym zakresie śledztwa prowadzą do wniosku, że zatajanie informacji na temat tego, kto miał być wykonawcą przebudowy ciągów komunikacyjnych byłoby nieracjonalne, ponieważ zapisy umów, były szeroko omawiane i komentowane, w tym na konferencji prasowej zorganizowanej po sprzedaży działek.

Podanie ponadto nieprawidłowej informacji w sprawozdaniu z działalności prezydenta miasta nie jest niedopełnieniem obowiązków, wymaga podkreślenia, że zachowanie takie nie jest również poświadczeniem nieprawdy, stanowiącym czyn zabroniony z art. 271 § 1 kk. Czyn ten, aby mógł być uznany za przestępstwo, popełniony musi być umyślnie, a zatem sprawca musi działać celowo, z zamiarem poświadczenia nieprawdy. Poświadczenie nieprawdy nie jest możliwe w przypadku ewidentnych omyłek pisarskich czy nieświadomych pomyłek o charakterze merytorycznym, co wyklucza uznanie opisanego wcześniej zachowania związanego z przygotowaniem i prezentacją sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Nowy Sącz za karalne poświadczenie nieprawdy.

Tymczasem sprawozdanie składane przez prezydenta miasta radzie miasta ma charakter informacyjny, służący realizacji przez radę miejską funkcji kontrolnej. W sprawozdaniu takim nie określa się niczego władczo, jakkolwiek złożenie sprawozdania wiąże się niewątpliwie z wykonywaniem władzy publicznej.

Również nie stanowią niedopełnienia obowiązków służbowych ani też naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zachowania Prezydenta Miasta Nowego Sącza i urzędników miejskich związane z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące operatu szacunkowego, stawek opłat rocznych, podania imienia i na zwiska osoby, która przekazała do Urzędu Miasta Nowy Sącz treści sms-a.

W przypadku wniosku o udostępnienie operatu szacunkowego przeszkodą do jego udzielenia była zawarta w nim klauzula wymagająca wyrażenia zgody przez jego autora na kopiowanie czy udostępnianie osobom trzecim tego dokumentu. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż urzędnicy miejscy wysłali zarówno do rzeczoznawcy, jak i do użytkownika wieczystego wnioski o wyrażenie takiej zgody, jednak pisma te pozostały bez odpowiedzi.

Udzielona przez urząd miasta odpowiedź nie była zatem pełna, jednak jej ograniczenie wynikało z konieczności ochrony danych osobowych i prywatności innych osób. Z tych samych powodów nie została udzielona odpowiedź na wniosek radnego dotycząca wskazania mu imienia i nazwiska osoby, od której urzędnicy miejscy dowiedzieli się o treści jego wiadomości tekstowej.

Odpowiedzialność kama wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy osoba, do jakiej zwrócono się o dostęp do informacji publicznej mając możliwość udzielenia informacji nie udziela jej, będąc do tego zobowiązana. Nie podlegają karnoprawnemu sankcjonowaniu zachowania stanowiące odmowę udzielenia informacji publicznej w sytuacji, gdy odmowa ta podyktowana jest istnieniem przeszkód prawnych do udzielenia informacji, jak chociażby prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich.

Karnoprawnej ocenie w niniejszym postępowaniu poddane zostało również zachowania polegające na przekazaniu treści jego wiadomości tekstowej pracownikom Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz prezydentowi Ryszardowi Nowakowi, a następnie wykorzystaniu tej wiadomości w komunikacie prasowym i oświadczeniu prezydenta.

Wiadomości tekstowe przesłane do m.in. dziennikarzy, były przetworzonymi wiadomościami powziętymi z artykułu prasowego z dziennika o ogólnopolskim zasięgu, a przesyłając te wiadomości, wyraźnie nie zastrzeżono braku zgody na ujawnienie treści sms-a, jak i samego faktu jego wysłania. Bez znaczenia pozostaje tutaj twierdzenie pokrzywdzonego, że jego wiadomość o działaniach CBA w Urzędzie Miasta Nowy Sącz była wiadomością prywatną, nie skierowaną ani do prezydenta Nowaka ani do opinii społecznej. Pokrzywdzony przesłał tego typu wiadomość do dziennikarzy, którzy z racji znajomości z nim musieli wiedzieć, że jest on radnym. Przesyłając mógł przewidzieć, a może właśnie tak zakładał, że treść jego sms-a będzie weryfikowana u źródła, a więc w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, co też się faktycznie stało.

Wiadomość ta, nie zawierała zatem żadnej tajemnicy, bowiem odnosiła się do okoliczności opisanych w dzienniku o dużym nakładzie, ukazującym się w całej Polsce. Wiadomość ta zawierała w części nieprawdziwą treść, mówiącą o tym, ze prezydent miasta ma przedstawione zarzuty. W tej sytuacji trudno się dziwić, że władze miasta zdecydowały się na złożenie oficjalnego dementi na stronie internetowej urzędu oraz na konferencji prasowej.

Odnosząc się do kwestii zasygnalizowanego w toku śledztwa naruszenia przypisów prawa budowlanego, polegającego na prowadzeniu prac bez wymaganego pozwolenia na budowę należy stwierdzić, że wyniki przeprowadzonych czynności nie dają podstaw do uznania, iż doszło do realizacji znamion czynu zabronionego określonego w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również do niedopełnienia obowiązków służbowych, polegających na nadzorze nad tymi pracami, w tym dopuszczeniu do ich wykonywania bez zezwolenia.

Z ustaleń śledztwa wynika, że prowadzone prace na wszystkich przedmiotowych ulicach prowadzone były przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w granicach pasa drogowego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie prac budowanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych, przy czym roboty te powinny zostać zgłoszone właściwemu organowi. Wykonywane przez MZD w Nowym Sączu wspomniane wyżej prace zostały zgłoszone do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowy Sącz, czym spełniono warunek określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Te wszystkie okoliczności dały podstawy do umorzenia śledztwa - wobec braku znamion czynu zabronionego.

 

Aktualności